Andelen kvinnor på styrelseposter ökar kraftigt

Antalet kvinnor på styrelseposter i svenska bolagsstyrelser har ökat med 25 procent under de senaste 5 åren. Ser man enbart till de nytillkomna styrelseposterna under perioden ser det ännu bättre ut. Bland de nytillkomna styrelseposterna under samma period ökade andelen kvinnor med hela 40 procent. 

Det visar Almis undersökning av kvinnors styrelserepresentation i små och medelstora företag.

– Det kan vara ett tecken på ett trendbrott att man vid nytillsättningar tillsätter fler kvinnor och det är smart utifrån ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv. Men det är trots det fortfarande trögrörligt i många företag och branscher, säger Anna Lundmark Lundbergh, VD Almi Värmland ansvarig för undersökning.

Ökningen sker från en låg nivå

Hos de drygt 100.000 företag med minst 5 miljoner kronor i omsättning och minst fem anställda var 19 procent eller närmare 30 000 styrelseledamöter kvinnor av totalt 157 000 platser. Det är en ökning med 25 procent jämför med undersökningen år 2013. Även om ökningen kan tyckas vara stor har den skett från en låg nivå. Kvinnornas andel av det totala antalet styrelseposter har bara ökat från 17 till 19 procent.

Kvinnor tar fyra av tio nytillkomna styrelseposter

Årets undersökning visar att 40 procent av de styrelseplatser som tillkommit mellan 2013 och 2018 har tillsatts av kvinnor. Närmare 15 000 nya styrelseledamotsplatser har tillkommit och av dem var ca 6 000 kvinnor.

- Utvecklingen bekräftar det jag upplever sker hos företagen idag. Men det har dock bara marginellt slagit igenom på totalen, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Jämställdhet stärker bolagens lönsamhet och konkurrenskraft

Högst andel företag med minst en kvinna i styrelsen har Gotland och i Uppsala län. Högst andel bland nytillsatta styrelseposterna har Gotland, Stockholm och Uppsala län och Kalmar län och största ökningen kvinnor skedde på Gotland och i Kalmar län. Högst andel kvinnor på styrelseposter finns inom vård och utbildning, 68 procent och lägst inom industri och tillverkning, 28 procent.

- Vi vet att jämställdhet stärker bolagens lönsamhet och konkurrenskraft. För oss på Almi, som arbetar med och investerar i framtida tillväxt, är det självklart att kontinuerligt ta fram fakta om hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män i företagens styrelser och ledning, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Till undersökningen

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube