Delårsrapport januari-september 2017

Almi Företagspartner AB - delårsrapport januari-september 2017.

Utveckling inom lån, riskkapital och rådgivning

  • Almi beviljade totalt 790 (920) lån om totalt 456 (616) miljoner kronor under tredje kvartalet. Minskningen av beviljat lånebelopp är i enlighet med Almis plan om en långsiktig stabil nettoutlåning. Under delårsperioden har totalt 3 175 (3 475) lån om totalt 1 891 (2 540) miljoner kronor beviljats.
  • Almi investerade totalt 34 (40) miljoner kronor i 24 (23) befintliga och 6 (10) nya portföljbolag under tredje kvartalet. Under delårsperioden har Almi investerat totalt 131(130) miljoner kronor i 81 (93) befintliga och 38 (36) nya portföljbolag.
  • Inom rådgivningsverksamheten levererades 3 466 (3 571) rådgivningsinsatser till totalt 2 022 (2 632) unika kunder under tredje kvartalet. Under delårsperioden har totalt 14 668 (15 182) rådgivningsinsatser till 8 589 (9 937) unika kunder levererats.

Ökande efterfrågan på marknadskompletterande tjänster

De små och medelstora företagen är viktiga för den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i Sverige. Trots signaler om en viss avmattning så fortsätter den starka konjunkturen och en majoritet av företagen bedömer att det finns goda förutsättningar för en fortsatt expansion.

Optimismen märks även i form av ökande efterfrågan på marknadskompletterande tjänster. Almis ambition har varit att fullt ut möta företagens behov av finansiering och rådgivning och på så sätt skapa goda förutsättningar för svenska företag att starta och växa.

Efterfrågan på Almis lån till företag i riskfyllda skeden har över åren successivt ökat. Denna ökning var särskilt markant under 2015 och 2016. Den ökade efterfrågan innebär att Almis kapital tillgängligt för utlåning i det närmaste är fullt utnyttjat. Under året har åtgärder vidtagits för att åstadkomma en mer balanserad nettoutlåning som säkerställer att Almi kan fortsätta utlåningen på en långsiktigt stabil nivå. Den totala nyutlåningsvolymen har därefter minskat planenligt.

För att kunna möta företagens behov av lånefinansiering har Almi inlett en dialog med bankerna om ett fördjupat samarbete i syfte att bland annat öka den privata andelen av den totala finansieringen. Det nya arbetssättet bedrivs under hösten på försök i två regioner.

Initiativ har också tagits för att stärka Almis utlåningskapacitet samt att tillsammans med andra statliga aktörer utveckla nya finansieringslösningar för små- och medelstora företag.

Inom riskkapitalverksamheten har inflödet av investeringspropåer varit fortsatt högt under året. Antalet nyinvesteringar har ökat något jämfört med föregående år medan antalet följdinvesteringar är något lägre.

Marknadsläget för exits är fortsatt gynnsamt och Almi Invest har därför arbetat kontinuerligt med avyttring av existerande innehav. Under året har 48 bolag avyttrats helt eller delvis. Som ett resultat av försäljningarna har antalet direkta innehav minskat till 355 bolag.

Verksamheten i den nya nationella fonden för investeringar inom området GreenTech kom igång under tredje kvartalet. Fonden riktar sig till företag verksamma inom områdena klimat, förnybar energi och energieffektivisering i syfte att bidra till en koldioxidsnål ekonomi. Finansiärer till fonden är Almi, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Antalet rådgivningsinsatser är något lägre jämfört med föregående år. I linje med Almis nya strategi har verksamheten i ökad utsträckning inriktats mot företag med tillväxtpotential, vilket ofta innebär längre och mer resurskrävande insatser.

Den nya strategin syftar till att Almi ska bidra till hållbar tillväxt i näringslivet genom ett bättre erbjudande till företag med tillväxtpotential. Förändringar av arbetssätt, nya anpassade kunderbjudanden, samarbeten med privata och offentliga aktörer samt kompetenshöjande insatser inom Almi är centrala delar i strategin. Hållbarhet och digitalisering har varit viktiga utgångspunkter för hela strategiarbetet.

Koncernens resultat under delårsperioden uppgår till 227 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år. Förklaringen är främst ett förbättrat resultatet från riskkapitalverksamheten som uppstått i samband med avyttring av portföljbolag. Samtidigt fortsätter låneverksamhet att generera ett starkt resultat, trots en viss ökning av kreditförlusterna jämfört med föregående år.

Hela delårsrapporten för januari-september 2017 »

För ytterligare information kontakta:
Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se
Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube