Investeringsprocess

Investeringsprocess

Inflöde affärsidéer

Vi har ett nationellt och regionalt nätverk där vi dagligen får in ett antal s.k. investeringspropåer från entreprenörer över hela landet. Vi samarbetar också med partners, t ex entreprenörsnätverk, inkubatorer, Connect samt andra investerare där vi aktivt söker upp intressanta bolag att investera i.

Analys

Inför ett investeringsbeslut gör vi en första bedömning av om ditt bolag skulle kunna vara intressant att investera i och befinner sig i rätt skede. En del propåer bedömer våra Investment Managers vara riktigt intressanta och genomför en djupare analys av flera aspekter såsom affärsidé, team, kundbehov, tillväxtstrategi, finansiell plan, kapitalbehov och marknadspotential samt exitmöjligheter. Många investeringspropåer gallras bort i detta skede och en del propåer tar aktuell Investment Manager vidare till en investeringskommitté för beslut.

Investeringsbeslut

Ett investeringsbeslut fattas i två steg: 1. Investment Manager drar sitt förslag i det regionala teamet. Om teamet ställer sig bakom investeringsförslaget lägger Investment Manager fram förslaget till investeringskommittén. Det är investeringskommittén som sedan ger mandat att slutföra en investering i bolaget eller ej. Investeringskommittén träffas ungefär var sjätte vecka. Efter ett positivt investeringsbeslut går processen vidare med en s.k. due diligence (DD). Även här kan investeringsprocessen avbrytas, om det skulle finnas anledning för det.

Avtal

Inför en investering tecknas ett investeringsavtal och ett aktieägaravtal. I avtalen ryms de villkor som investerare och övriga ägare kommer överens om. I vissa fall används även ett Term Sheet, d.v.s. ett intentionsavtal, där de överenskomna huvudvillkoren i en investering listas, innan vi genomför en DD.

Utveckling av bolaget

Almi Invest går in som aktiva ägare, genom styrelserepresentation eller är rådgivande, i syfte att ge bästa möjliga värdetillväxt i ditt bolag.

Exit

Målet med vår investering är att vi en dag kunna sälja våra aktier med avkastning. Hur vi tillsammans tar oss till en framgångsrik exit kommer vi överens om i aktieägaravtalet och i en gemensam agenda. Exit kan ske genom försäljning till en finansiell aktör, industriell aktör eller genom en börsintroduktion.

Återinvestering

När vi genomför en exit återinvesterar vi kapitalet i nya och befintliga bolag, och vi fungerar därmed som en s.k. evergreen-fond.

På vår twitter kan du följa det senaste som händer inom riskkapitalområdet.
Följ oss på twitter

På vår Facebook kan du följa våra senaste investeringsnyheter.
Facebook