Jämställdhet driver på tillväxten

Vi vet att ett aktivt och jämställt styrelsearbete med rätt kompetenser bidrar till tillväxt. I svenska små och medelstora företag är ändå så mycket som 84 procent av styrelseledamöterna män.

Antalet små och medelstora företag som har minst en kvinna i styrelsen är 37 procent. I jämförelse framstår börsbolagen som rena drömexemplen. Vid senaste redovisningen hade 91 procent av de noterade bolagen minst en kvinna i styrelsen.

Kvinnor utgör trots allt halva befolkningen och vi vill ju alla leva i ett jämställt samhälle. Dessutom vet vi att jämställdhet och hållbarhet blir allt viktigare för ett företags attraktionskraft. Varför går då inte förändringen snabbare i de mindre företagen? Här finns en stor och outnyttjad potential för de företag som vill växa hållbart. Det är också därför som vi på Almi tycker denna fråga är viktig.

Men det finns också positiva ljusglimtar. Tittar vi på hur fördelningen ser ut när nya styrelse-ledamöter tillsätts så ökade andelen kvinnor med hela 40 procent. Det visar Almis undersökning av kvinnors styrelserepresentation i små och medelstora företag. Men förändringen på totalen är fortfarande försvinnande liten, kvinnornas andel av det totala antalet styrelseposter har bara ökat från 17 till 19 procent.

Förändringen i de noterade bolagen går nu snabbt. Nu är det viktigt att uppmärksamma de små och medelstora företagen, för det är här de stora volymerna finns. I Almis undersökning var det drygt
50 000 företag som hade två eller fler styrelseledamöter. I dessa styrelser var 19 procent eller närmare 30 000 styrelseledamöter kvinnor av totalt 157 000 platser. Om vi då tänker oss ett scenario där hälften av platserna borde innehas av kvinnor så finns här en potential på närmare
50 000 styrelseplatser. 50 000 styrelseplatser som skulle öka mångfalden, bredda kompetens och bidra till ökad tillväxt.

Ju fler vi är som ser att olikheter skapar tillväxt och aktivt använder oss av kunskapen att det lönar sig att ta in rätt kompetens, desto fler växande företag får vi i Sverige. Det gör oss alla till vinnare. 

Eva Högdahl

Eva Högdahl
VD
Almi Företagspartner Mitt AB

Länk till undersökningen >>

Följ oss

Vi finns på LinkedIn Prenumerera på vårt nyhetsbrev Instagram

Besök oss på YouTube

Ta del av filmer från företag och deras verksamheter.
Besök oss på YouTube

Följ oss för att nätverka, ställa frågor och bli påmind om vad som är på gång.
Följ oss på Facebook