Mentor – Att vara mentor

Ordet mentor kommer från antikens Grekland. Odysseus son Telemachos uppfostrades av vännen Mentor. Enligt ordboken är en mentor någon som har hand om en yngre persons uppfostran och utbildning; en handledare, coach, förebild, rådgivare och lärare.

Det unika med en mentorrelation är att du som mentor kan bjuda på just de kunskaper och kontakter som din adept behöver i viss given situation – utan att kräva något i gengäld. Din främsta drivkraft är lusten att dela med dig och se din adept växa. Det finns ingen beroendeställning er emellan.

Många mentorer är också ledare och chefer. Var observant på att rollerna är helt olika. Som chef har man ett verksamhets- och personalansvar. Ledarskapet fokuserar organisationens mål och visioner och ska leverera resultat. Mentorn däremot tar till sig individens mål och visioner och behöver inte uppnå resultat.

Förväntningar på en mentor

 • Vara en förebild som förmedlar kunskap och delar med sig av erfarenheter kring företagande.
 • Vara en god lyssnare och bollplank.
 • Stötta sin adept genom ett konsultativt förhållningssätt, dvs ställa frågor och bidra med kunskap, men inte genom att ta på sig egna uppgifter.
 • Dela med sig av sitt kontaktnät.
 • Visa intresse, engagemang och avsätta tid för möten.
 • Mentorerna arbetar ideellt och får alltså ingen ersättning för sin tid.

Det är viktigt att poängtera att mentorerna inte får ha något juridiskt engagemang i det företag hon/han är mentor till. Det ska heller inte utgå någon ekonomisk ersättning till mentorn. Sekretess gäller för mentorn gentemot adepten och hennes/hans företag. Sekretess gäller för mentorn gentemot adepten och hennes/hans företag. Vare sig mentorn eller Almi Företagspartner kan ställas till ansvar för de eventuella råd som mentorn ger.

Mentorns åtaganden

 • Utan affärsintresse erbjuda behovsanpassad kompetens- och erfarenhetsöverföring till adepten utifrån identifierade behov.
 • Ansvara för att möten med adepten blir effektiva och konstruktiva.
 • Finnas tillgänglig för kontinuerliga möten med adepten, ca 1 gång per månad. Om ett inbokat möte måste bokas om meddelas detta i så god tid som möjligt till adepten.
 • Visa engagemang och respekt för adepten och dennes utvecklings-/tillväxtprocess.
 • Överlåta besluten till adepten men finnas med i beslutsprocessen som bollplank.
 • Agera professionellt genom hela mentoråret samt förbinda sig att behandla all lämnad information inom programmet som konfidentiell. Detta gäller inte information som är allmänt känd.
 • Besvara Almis uppföljningar, utvärderingar och kundundersökningar.

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube