Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Almis Brygglån - Från kris till hållbar framtid
Överbrygga en period av svårigheter
Läs mer om Brygglånet

Att tänka på när du ansöker om Brygglånet

Det är många som ansöker om Brygglånet just nu, och vi jobbar för att så fort som möjligt kunna hantera ditt ärende. Vi behandlar ärendena i turordning. För att underlätta och påskynda hanteringen av din ansökan är det viktigt att du fyller i och bifogar begärda handlingar. 

Förbered följande innan du påbörjar ansökan:

 

 • ta fram ditt senaste bokslut även om det inte är reviderat
 • aktuella delårssiffror om ditt bokslut är äldre än fyra månader, både resultat- och balansräkning

Hur hittar jag företagets SNI-kod?

SNI står för Svensk Näringsgrensindelning, och beskriver den verksamhet du bedriver. När du registrerade ditt företag angav du en SNI-kod, du hittar din SNI-kod om du söker på ditt företag på allabolag.se

 

SNI-koden består av 5 siffor och du hittar den under "Verksamhet och status" efter att du har sökt fram ditt företag. Du kan bara ange en SNI-kod i ansökan/kundkännedom, har företaget flera registrerade SNI-koder anger du den som bäst beskriver företagets huvudsakliga verksamhet. 

Varför behöver jag fylla i Kundkännedom (KYC)?

I e-tjänsten blir du länkad till Kundkännedom, även kallad KYC (Know Your Customer). Denna behöver du fylla i och är en förutsättning för att vi ska kunna fullfölja din ansökan.

 

Lagen om penningtvätt ställer krav på oss att ha kundkännedom. Det uppnår vi genom att göra en ID-kontroll och ställa frågor om affärens syfte och art. Almi får helt enkelt inte gå in i ett avtal om vi inte kan uppnå tillräcklig kundkännedom.


Vi arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet, och vi motverkar penningtvätt, trafficking, knarkhandel, terroristfinansiering, illegal vapenhandel, skattefusk med mera.


När vi inleder en affärsrelation ber vi därför dig att fylla i e-tjänsten Kundkännedom i samband med ansökan om Brygglån.

Till dig som inte redan är lånekund hos Almi idag behöver vi ställa fler frågor, svara på frågorna utifrån hur ditt företag var innan krisen.


Efter att du har skickat in din låneansökan kommer en rådgivare kontakta dig för eventuella kompletteringar. I de allra flesta fall kommer ni att ha ett digitalt möte.

Vad är statligt stöd?

Statsstöd är när stat, kommun eller landsting stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. Dessa omfattas av EU:s regler för statligt stöd. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids.

 

Det kan till exempel handla om bidrag, lån med förmånliga villkor, borgensåtaganden, garantier, hyresnedsättningar eller reducerade offentliga avgifter och skatter.

 

Läs mer om stadsstöd på regeringens webbplats

Tillfälligt regelverk från EU för statligt stöd till företag

Med anledning av den pågående corona-pandemin har EU beslutat om ett tillfälligt regelverk för statligt stöd till företag. Det innebär att Almi som statligt bolag har möjlighet att erbjuda stöd till företag i form av lån, bland annat Brygglånet, med förbättrade villkor.

 

Men för att kunna erbjuda detta kräver EU att vissa regler och villkor är uppfyllda, och det är därför du utöver att acceptera villkoren även behöver fylla i en självdeklaration (skickas till dig tillsammans med övriga lånehandlingar) där du ska ange eventuellt övriga erhållna statsstöd. 

 

För att kunna ta del av Brygglånet krävs att du:

 

 • inte har fått stöd som EU-kommissionen förklarat som olagligt samt har obetalda betalningskrav på detta.
 • inte har tagit emot statligt stöd som överskrider 800 000 euro (takbelopp). I takbeloppet ska du summera samtliga stöd du erhållit från stat, kommun och landsting. Ingår ditt företag i en koncern så är det hela koncernens stöd som ska summeras.
  OBS! Inom vissa branscher är takbeloppet lägre:
  - Primärproduktion av jordbruksprodukter: takbelopp 100 000 euro
  - Verksam inom fiskeri- och vattenbrukssektorn: takbelopp 120 000 euro
 • inte sysslar med export varken till medlemsstater inom EU eller tredjeländer (icke-EU-land som inte heller ingår i något EU-samarbetsavtal).

Vad är försumbart stöd?

Brygglånet faller under EU Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse även kallat försumbart stöd*. Almi är ett statligt bolag och det finns regler om hur vi kan och får ge ekonomiskt stöd till företag för att inte snedvrida konkurrenskraften. 

Med försumbart stöd menas subventioner eller bidrag från stat, landsting eller kommun till små eller medelstora företag.

Har du fått stöd från staten, landstingen och/eller kommunen får detta stöd sammanlagt inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod – innevarande år samt två föregående beskattningsår. Takbeloppet avser bruttobeloppet, det vill säga före avdrag, skatter eller andra avgifter.


Ingår ditt företag i en koncern gäller maxtaket för hela koncernen.


Vissa branscher, som vägtransportsektorn, fiske- och vattenbrukssektorn och jordbrukssektorn har särskilda restriktioner.


Företag som har betalningskrav eller satt under företagsrekonstruktion kan inte få denna form av stöd.

För Brygglånet räknas endast räntesubventionen som försumbart stöd

En blankett där du ska fylla i vilka försumbara stöd du har mottagit de tre senaste åren skickas ut av Almi i samband med besked om att Brygglånet är beviljat. På blanketten har Almi fyllt i värdet av det försumbara stöd som räntesubventionen medför**. Beviljningen är villkorad med att du inte har nått takbeloppet. 

 

*KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse

 

**För att beräkna marknadsränta och det stöd som räntesubventionen ger upphov till används den metod som anges i Europeiska kommissionens meddelande om en översyn av metoden för att bestämma referens- och diskonteringsräntor.