Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Stora tillväxtkartläggningen 2019
Undersökningar

Hög tillväxtvilja i svenska
företag

Landets företagare har en ljus syn på framtiden, 83 procent vill växa i någon grad. Tillväxtviljan skiljer sig dock åt mellan olika delar av landet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi.

 

Tillväxtviljan är hög i svenska företag, 83 procent vill växa i någon grad och över hälften av företagen har dessutom en hög eller mycket hög ambition att växa. Störst är tillväxtviljan i Kalmar län, Norrbotten och Skåne. Den positiva synen på tillväxt grundar sig på att företagen ser goda möjligheter på marknaden och att det finns en efterfrågan på företagets produkter och tjänster som motiverar expansion.

Närmare tre av fem företag anser att de har skalbara affärsidéer, det vill säga att affärsmodellen kan hantera en ökad produktion och expansion till en låg merkostnad.

 

Många företag vill anställa

Sju av tio företag tror att de kommer att vara fler anställda inom tre år. Endast tre procent tror att de kommer att minska antalet medarbetare. Av företagen avser dessutom 8 procent att öka sin arbetsstyrka med 100 procent eller mer. Företagen i Kalmar län, Jämtland och Västerbotten har högst ambition att nyanställa.

 

Satsningar inom hållbarhet ökar konkurrenskraften

På frågan om vad som är den viktigaste trenden just nu att utnyttja för att växa handlar många av svaren om hållbarhet, miljö och klimat. Intresset för att satsa hållbart ligger också på en hög nivå. Tre av fyra företag kommer i hög eller viss grad att satsa inom området de kommande tre åren.

 

Hög förnyelsetakt i svenska företag

Närmare hälften av företagen har under de senaste tre åren lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden och en lika hög andel uppger att de under de kommande tre åren har för avsikt att lansera en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden.

 

Stora möjligheter inom export

En tredjedel av företagen har idag en exportverksamhet och en lika hög andel importerar. Av de som inte har export uppger var tredje företag att deras produkter och tjänster har en potential på en internationell marknad.

 

Rätt kompetens är större tillväxthinder än finansiering

De allra flesta företagen, 81 procent, har inte behov av ytterligare kapital. Behovet av finansiering hänger ihop med tillväxtambitionerna. Av de företag som svarat att de har höga eller mycket höga ambitioner för tillväxt säger 40 procent att de har behov av ytterligare finansiering. Det största tillväxthindret är att hitta rätt kompetens, följt av tillgången på kapital på andra plats.

 

-       Tillväxtviljan är hög hos svenska företag. Många av dessa kommer att kunna växa helt med egna resurser och kompetens. Men det finns också en stor del som efterfrågar Almis tjänster inom finansiering och affärsutveckling. Många av företagen kan också behöva en ”knuff” i rätt riktning för att göra verklighet av den potential som finns i företaget. Här har Almi en mycket viktig roll att fylla, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör, Almi.

.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden april – maj 2019 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 250 vd över hela landet i företag upp till 250 anställda.