Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
9 november 2018

När hållbarheten kom in i våra företag

När fick egentligen hållbarhet fokus i vårt näringsliv? Häng med på en historisk återblick – och se vad Almi fokuserar på framåt.

I dag är hållbar utveckling ett begrepp som tillsammans med fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter känns självskrivna som bärande delar av en seriös och pålitlig verksamhet. De prioriterade hållbarhetsområdena "Hållbar tillväxt", "God affärsetik" och "Attraktiv arbetsgivare" har varit högst integrerade i Almis affärsplan för 2018.

 

Men det är också viktigt att komma ihåg att hållbarhetsfrågan inte varit en prioriterad del av näringslivet särskilt länge om vi ser ur ett historiskt perspektiv.

 

Det som i efterhand ses som avsparken för dagens hållbarhetsarbete ägde rum så sent som 1972. Då hölls FN:s absolut första konferens om vår miljö. De 113 länderna samlades under mottot "Only One Earth" och konferensen, den hölls i Stockholm med den svenska regeringen som initiativtagare.

Och initiativet skördade framgångar, bland annat genom den så kallade "Stockholmsdeklarationen" som sammanfattade viktiga principer om miljö och utveckling. Men framför allt satte konferensen miljöfrågan på världens priolista, ett arv som inte minst företagarna förvaltar 2018.

 

Även om det var just hållbar utveckling som avhandlades i Stockholm -72, var det inte förrän 1981 som hållbar utveckling myntades och det dröjde ytterligare till 1987 innan det lanserades. Bruntlandkommissionen (Världskommissionen för miljö och utveckling) använde det i sin rapport som slog fast att hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt är beroende av miljöfrågan. Man skrev bland annat att:

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

 

Till FN-konferensen om miljö och utveckling 1992 var det inte bara regeringsföreträdare som var inbjudna utan även representanter för bland annat näringslivet, något som var helt nytt. Från och med nu slogs fast att all utveckling ska vara hållbar och man antog även det uppmärksammade och omfattande handlingsprogrammet "Agenda 21".

 

1999 lades – genom FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan – grunden till initiativet FN Global Compact. I dag utgörs nätverket av företag, organisationer och akademi där medlemmarna uppmanas ta ett aktivt ansvar inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och anti-korruption. Detta hållbarhetsinitiativ ligger helt i linje med vår vision och Almi anslöt sig också till nätverket 2017.

 

Inför konferensen i Rio de Janeiro 2012 lyftes sju områden fram som prioriterade varav arbetstillfällen, energi och hållbarhet i städer och jordbruk var några. Detta leder så småningom fram till att Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling antas av FN:s generalförsamling 2015. Året efter tillsätter den svenska regeringen en delegation som ska arbeta för att Sverige ska uppnå de globala målen. Delegationen har senare pekat ut "ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller" samt "en samhällsnyttig och cirkulär ekonomi" som prioriterade områden för den svenska utvecklingen. Detta är också något som Almi Hallands VD, Magdalena Johansson, lägger starkt fokus på i sitt arbete.

Bild på Magdalena Johansson
Magdalena Johansson, VD Almi Halland

Samma år beslutar regeringen även om den ändring i Årsredovisningslagen som innebär att vissa företag från och med kalenderåret 2017 ska upprätta en hållbarhetsrapport. Genom att synliggöra företagens hållbarhetsarbete tillgängliggjordes jämförbart material som kan hjälpa såväl regering som företagsledare att utvärdera sina insatser.

 

I Almis Års- och hållbarhetsredovisning för 2017 kan du läsa mer om vårt övergripande arbete med hållbarhet i kundföretagen. Som aktör som möter över 20 000 företag varje år har Almi möjligheten att redan i ett tidigt skede uppmärksamma företagen på olika hållbarhetsperspektiv och hållbarhet kan bli en mer integrerad del i deras affärsmodeller. På så sätt bidrar vi direkt till fler hållbara företag i Sverige.