Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
26 november 2019

 

Under en cere­mo­ni på Eli­te Stads­ho­tel­let i Väs­terås i fre­dags, mot­tog Almi Mälardalens vd Bil­ly Ber­gå­ker Sty­rel­seAka­de­mi­en Mälar­da­lens regi­o­na­la nominering i Guld­klub­ban 2019 för sin roll som ord­fö­ran­de i Archus AB.

 

Guld­klub­ban instif­ta­des 2005 och är en årlig utmär­kel­se för för­tjänst­fullt ord­fö­ran­de­skap. Syf­tet är att lyf­ta fram goda exem­pel och visa hur en sty­rel­se­ord­fö­ran­des upp­gif­ter utförs på ett för­tjänst­fullt sätt. I regi­on Mälar­da­len är det Sty­rel­se­A­ka­de­mi­en, SEB och Delo­it­te som till­sam­mans delar ut nomi­ne­ring­en.

 

Det som kän­ne­teck­nar Bil­ly Ber­gå­ker är hans för­må­ga att ska­pa tyd­lig struk­tur i sty­rel­se­ar­be­tet, kom­bi­ne­rat med erfa­ren­het av att arbe­ta med ägar­le­da bolag, där sty­rel­sen ofta är en mix av äga­re och extern kom­pe­tens. Med sitt utåt­rik­ta­de och nyfik­na sätt att vara, är han ena­stå­en­de på att när­ma sig and­ra män­ni­skor och ing­er ett stort för­tro­en­de både i sin pro­fes­sion och som per­son.

 

— Bil­ly är en utmärkt före­bild när det gäl­ler ord­fö­ran­de­rol­len. Han för­med­lar lugn, vär­me och skratt i god kom­bi­na­tion med kun­skap, struk­tur och bestämd­het i allt han tar för sig, säger Jea­net­te Hell­gren, verk­sam­hets­le­da­re Sty­rel­se­A­ka­de­mi­en Mälar­da­len.