Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
13 februari 2020

Bokslutskommuniké 2019

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital under 2019.

Företagspartner

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 854 (779) lån om totalt 524 (470) miljoner kronor under fjärde kvartalet. Antalet utbetalda lån under året uppgick till 3 336 (3 180) lån om totalt 1 975 (1 700) miljoner kronor.
  • Lånestocken per 31 december 2019 uppgick till 4 752 miljoner kronor jämfört med 5 033 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.
  • Under kvartalet genomfördes omkring 3 600 (3 700) rådgivningsinsatser och under året drygt 10 500 (9 000) insatser.

Invest

  • Almi investerade totalt 72 (84) miljoner kronor i 20 (39) befintliga och 9 (18) nya portföljbolag under fjärde kvartalet. Under verksamhetsåret har Almi investerat totalt 249 (226) miljoner kronor i 95 (119) befintliga och 46 (44) nya portföljbolag.
  • Almi förvaltade vid periodens utgång 339 portföljbolag samt innehav i 6 riskkapitalbolag till ett sammanlagt bokfört värde av 885 miljoner kronor jämfört med 345 portföljbolag och innehav i 7 riskkapitalbolag till ett värde om 815 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Verksamheten 2019

Almi firade under hösten 2019 25-årsjubileum med olika evenemang för företag, partners och andra intressenter över hela landet. Sedan starten 1994 har Almi bidragit till hållbar tillväxt i svenska små och medelstora företag genom att bevilja över 80 000 lån, investera i 600 portföljbolag och genomföra över 300 000 affärsutvecklande insatser.


Almi har under året fortsatt det interna utvecklingsarbetet med målet att öka affärsvolymerna och samtidigt höja kvaliteten i kundleveranserna. Tjänsteutbudet inom Almis affärsutveckling har setts över och anpassats till företag med potential att utvecklas och växa. Nya affärsutvecklingstjänster lanserades vid årsskiftet 2018/2019 och har tagits emot positivt. Efterfrågan har varit god och sammanlagt har över 10 500 insatser genomförts under året, vilket motsvarar en ökning med 17 procent. Kvaliteten i leveranserna bekräftas av Almis kundundersökning där 94 procent av företagen anger att de kan rekommendera Almi till andra företag.


Efterfrågan på Almis lån ökade under året. Utlåningsvolymen är 14 procent högre än föregående år. Almis utlåningskapacitet har trots ökad utlåning fortsatt att stärkas genom lånekundernas ökade amorteringstakt under året.


En ny generation tillväxtlån, som möter finansieringsbehoven hos företag med innovativa affärsidéer, har introducerats under året. Lånet bygger på ett garantiavtal med Europeiska investeringsfonden (EIF) och innebär att Almi kan erbjuda mer förmånliga villkor, vilket ger Almi förutsättningar att finansiera företag i mer riskfyllda skeden.


Inom riskkapitalverksamheten noterades ett rekordstort inflöde av investeringspropåer under året och totalt analyserades drygt 1000 propåer. Störst inflöde var i Stockholm som stod för ca 40 procent av det totala antalet propåer. Investeringsvolymen ökade under året men fördelades på något färre företag jämfört med föregående år.

 

Den genomsnittliga investeringen har således ökat något vilket är en effekt av att Almi Invest Greentech nu är igång och generellt gör större investeringar. Greentech-fonden har också förändrat investeringarnas branschfördelning. Mätt i volym är ICT fortsatt det dominerande området, följt av Cleantech och Life Science.


Exitvolymerna har ökat under året, både med avseende på antalet avyttrade innehav och försäljningslikvider, även om exitaktiviteten var relativt låg under årets sista kvartal. Fyra av portföljbolagen börsnoterades under året medan 19 noterade innehav avyttrades.


Almi som offentligt finansierad aktör har ett stort ansvar avseende efterlevnad av lagar, regler och god sed på marknaden, både när det gäller egna interna aktiviteter och i relationer med kund och portföljbolag. Arbetet med att motverka penningtvätt, terroristfinansiering och annan ekonomisk brottslighet utgör därför en central del av Almis hållbarhetsarbete. Under kvartalet har beslutats att genomföra en fördjupad studie av Almis efterlevnad av interna regelverk och rutiner i syfte att identifiera eventuella behov av ytterligare åtgärder för att stärka arbetet med regelefterlevnad.


Koncernens resultat under delårsperioden uppgick till 74 miljoner kronor, vilket är 44 miljoner kronor lägre än föregående år. Den huvudsakliga förklaringen till det försämrade resultatet är att anslagen till verksamheten minskade med 34 miljoner kronor.


Efter många år som vd och koncernchef lämnar Göran Lundwall Almi vid utgången av 2020. Styrelsen har påbörjat rekryteringen av efterträdare.

 

flerårsöversikt bokslutskommuniké 2019