Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
15 februari 2021

Bokslutskommuniké 2020

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital under 2020.

Företagspartner

  • Volymerna i låneverksamheten har påverkats väsentligt av pågående pandemi både vad avser antalet lån och utbetalt lånebelopp. Antalet utbetalda lån uppgick till 1 305 (854) lån om totalt 710 (524) miljoner kronor under fjärde kvartalet. Antalet utbetalda lån under året uppgick till 5 872 (3 339) lån om totalt 3 166 (1 975) miljoner kronor.
  • Lånestocken per 31 december 2020 uppgick till 6 046 miljoner kronor jämfört med 4 752 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.
  • Under kvartalet genomfördes omkring 3 700 (3 600) rådgivningsinsatser och under verksamhetsåret omkring 11 500 (10 500).

Invest

  • Investeringsvolymen inom Almi Invest har ökat. Almi investerade totalt 111 (72) miljoner kronor i 29 (20) befintliga och 17 (9) nya portföljbolag under fjärde kvartalet. Under räkenskapsåret har Almi investerat totalt 316 (249) miljoner kronor i 130 (95) befintliga och 45 (46) nya portföljbolag.
  • Almi förvaltade vid årets utgång 354 portföljbolag samt innehav i 6 riskkapitalbolag till ett sammanlagt bokfört värde av 1 071 miljoner kronor jämfört med 339 portföljbolag och innehav i 6 riskkapitalbolag till ett bokfört värde om 885 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Flerårsöversikt

Koncernen, mkr 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens intäkter 1 107 1 016 1 072 1 061 958
Rörelseresultat 29 25 45 229 11
Rörelsemarginal, procent 2,6 2,5 4,2 21,6 1,1
Resultat efter finansiella poster 82 74 118 241 137
Balansomslutning 12 493 8 895 8 601 8 509 8 170
Årets kassaflöde 97 88 -165 227 -226
Soliditet, procent 88,7 86,0 88,1 87,6 88,3
Medelantal anställda 514 495 490 487 477
Utbetalda lån, belopp 3 166 1 975 1 700 2 335 2 953
Investerat riskkapital, belopp 316 249 226 181 172