Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

25 år som Sveriges mest aktiva företagsutvecklare

Göran Lundwall vd och koncernchef
Göran Lundwall, vd och koncernchef

Efter finanskrisen i början av 1990-talet fanns behovet av en stark aktör som kunde bidra till företagens tillväxt och utveckling över hela landet. Almi bildades 1994 och har under 2019 firat 25-årsjubileum med olika evenemang för företag, partners och andra intressenter över hela landet.

Oavsett konjunkturläget har det alltid funnits en stor efterfrågan på Almis tjänster. Volymerna har stadigt ökat samtidigt som verksamheten kontinuerligt har effektiviserats. Sedan starten har Almi bidragit till fler och växande företag genom att bevilja över 80 000 lån, investera i 600 portföljbolag och genomfört över 300 000 affärsutvecklande insatser. Med det ser vi oss som ”Sveriges mest aktiva företagsutvecklare”.

”Under 2019 har vi kunnat se resultatet av vårt förändringsarbete. Affärsvolymerna ökade inom samtliga tre områden – lån, riskkapital och affärsutveckling. Kundnöjdheten har stärkts och hela 94 procent av kunderna anger att de är nöjda eller mycket nöjda.”

Framgångsrikt förändringsarbete

Under de senaste två åren har vi tagit nästa stora steg i utvecklingen av Almis verksamhet. Målet har varit att öka insatserna i företag med tillväxtpotential och därmed bättre bidra till ökad hållbar tillväxt i små och medelstora företag. För att nå ut till tillväxtbolag över hela landet har Almis interna organisation förändrats, ett mer utåtriktat och marknadsnära arbetssätt har införts, tjänsteutbudet har förändrats och insatser för att ytterligare stärka kompetensen hos våra ledare och rådgivare har genomförts.


Under 2019 har vi kunnat se resultatet av vårt förändringsarbete. Affärsvolymerna ökade inom samtliga tre områden – lån, riskkapital och affärsutveckling. Kundnöjdheten har stärkts och hela 94 procent av kunderna anger att de är nöjda eller mycket nöjda. Varumärket är starkt och 80 procent av landets små och medelstora företag känner till Almi. Det är också glädjande att vi som arbetar i Almi känner att vi är på rätt väg. Resultatet i senaste medarbetarundersökningen visar att engagemangsindex stigit till hela 84 procent, vilket är en markant förbättring.

Samtidigt fortsätter vi utvecklingsarbetet inom områdena hållbarhet, internationalisering och digitalisering.

Framtida utmaningar

Våra rådgivare möter årligen ett stort antal företag och har därigenom goda förutsättningar att möjliggöra för företagen att hantera risker och skapa hållbara affärsmöjligheter. Vårt hållbarhetsarbete ska stärkas genom att utveckla kunderbjudanden som aktivt bidrar till hållbar omställning i företagen. Som offentligt finansierad aktör har Almi också ett stort ansvar avseende efterlevnad av lagar, regler och god sed på marknaden. Ett arbete pågår därför för att ytterligare stärka Almis förmåga att motverka penningtvätt, terroristfinansiering och annan ekonomisk brottslighet.

Vi ser också en betydande potential i internationaliseringen av fler små och medelstora företag. För att underlätta för företagen att komma ut på exportmarknader har nya kunderbjudanden tagits fram som lanseras under våren 2020. Vi utvecklar också samarbetet med exportfrämjande aktörer för att åstadkomma en effektivare samordning och gemensamma kunderbjudanden.

Vi fortsätter även arbetet med digitalisering i syfte att effektivisera processer med hjälp av ny teknik, ersätta manuella steg med automatiseringar och ständigt förbättra våra gränssnitt i olika kanaler för anställda och kunder.

Framtida förutsättningar

Almi möter idag upp till behoven och förväntningarna hos tillväxtbolag över hela landet. Men förändringar i omvärlden som påverkar efterfrågan på Almis finansiering och erbjudanden kan ske snabbt. Vid ökad efterfrågan på marknadskompletterande lån och riskkapital kan kapaciteten behöva förstärkas, till exempel vid en framtida lågkonjunktur eller finanskris.

Vi är stolta över den nytta Almis insatser har skapat under 25 år och hur verksamheten har stärkts under 2019. Nu ser vi fram mot att fortsätta utveckla och finansiera intressanta företag – även de kommande 25 åren.

Efter rapportperiodens utgång har pandemin covid-19 brutit ut. Almi ser en betydande risk för att denna kommer att slå mot svenska små och medelstora företag och att ett ökat lånebehov snabbt kan komma att uppstå. Almi förbereder därför för att kunna hantera en situation med starkt ökande efterfrågan på marknadskompletterande finansiering.

Slutar till årsskiftet

Efter många fantastiska år som vd och koncernchef är det nu dags för mig att ta steget och öppna upp för nya möjligheter och utmaningar. För mig är det en lämplig tidpunkt och jag lämnar med en bra känsla. Jag är stolt över hur Almi har utvecklats. Vi har en välskött verksamhet och ett starkt varumärke. Nu startar processen att rekrytera en efterträdare men jag stannar året ut.