Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Hantering av personuppgifter

Inom Almi behandlar vi personuppgifter i våra relationer med blivande, nuva­rande och gamla kunder, intressenter och portföljbolag samt för vår interna verksamhet.

Personuppgifterna kan utgöra underlag för Almis marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, till exempel i riskberäkningsmodeller som Almi använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. Almi kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål*.

Almi kan också komma att kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som Almi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa för att säkerställa att kundrelation kan inledas och betalning genomföras.

Om Almi erhåller e-post där tredje person nämns, kommer vi att informera den tredje personen att vi behandlar personuppgifter om honom/henne, undantaget om vi utifrån det enskilda fallet gör en sammanvägd bedömning att den enskilda insatsen att få tag i personen och ge informationen inte står i proportion till vikten av att personen informeras.

 

För att hålla personuppgifterna aktuella kan Almi komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, till exempel uppdatering av adressuppgifter med hjälp av Upplysningscentralen. Vi kan komma att lämna personuppgifter till tredje part i de fall då rättslig grund finns.

 

När personuppgif­ter lämnas ut för behandling för vår räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande, samt regleras m h a personuppgiftsbiträdesavtal.

Gallring av personuppgifter sker enligt gallringsplan i både digital och pappersbunden informationshantering.

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter vi på Almi behandlar om dig som person samt att upp­gifter rättas/raderas såvida de inte utgör en nödvändig del av ett beslutsunderlag eller på annat sätt behövs för att Almi ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser.  

 

Nyhetsbrev

Inbjudningar

Guider för nedladdning

Undersökningar

Information om våra erbjudanden

Dataskyddsombud

Frågor gällande Almis hantering av personuppgifter mejlas till denna adress

dataskyddsombud@almi.se