Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Sekretessförbindelse

När en idé eller ett erbjudande ska presenteras för en eventuell ny köpare, leverantör eller annan samarbetspartner men det finns inte något skydd, är i regel en god idé att upprätta en enkel sekretessförbindelse (sekretessavtal).

Detta är ett exempel på hur en sekretessförbindelse kan se ut.

Sekretessförbindelse

Albert Eriksson, personnummer XXXXXX-XXXX, i det följande "Uppfinnaren", har gjort en uppfinning avseende ett minidrivhus enligt Bilaga 1, i det följande "Uppfinningen", vilken troligen kommer att skyddas genom patentansökning.

 

Undertecknade företag, Trädgårdsprodukter AB, organisationsnummer 54321-1234, har intresse av att eventuellt utnyttja Uppfinningen och måste för att möjliggöra en utvärdering och diskussion om samarbete ta del av den.

 

Vi förbinder oss därför att behandla all information och alla handlingar avseende Uppfinningen som överlämnas till oss såsom konfidentiell och kommer ej att vidarebefordra den till andra än medarbetare som måste involveras med hänsyn till utvärderingen. Vi ska därvid speciellt tillse att detta åtagande iakttages även av sådana medarbetare och förbjuda all obefogad användning av informationen. Information utöver detta får endast lämnas efter särskild, uttrycklig tillåtelse av Uppfinnaren.

 

Vi förbinder oss även att endast använda informationen för utvärdering av Uppfinningen tills en överenskommelse träffas om villkoren för exploatering eller våra kontakter avslutats på annat sätt, och att därvid behandla den information som vi och våra medarbetare erhållit såsom hemlig till dess den på andra vägar blivit allmänt känd.

 

Information som överbringas omfattas inte av sekretess enligt detta avtal under förutsättning

 

  • att dess innehåll redan vid tidpunkten för avslöjandet enligt detta avtal var eller därefter blivit allmänt känt på annat sätt än genom rättighetshavarens försumlighet,
  • att den redan vid nämnda tidpunkt var känd för mottagande parten genom hans egen forskning, utvecklingsarbete eller annan verksamhet,
  • att mottagande parten rättmätigt förvärvat eller kommer att förvärva den eller del därav från annat håll utan inskränkning i vad avser yppande eller användning.

Stockholm 20XX-XX-XX
Trädgårdsprodukter AB

 

................................
Karin Andersson, VD
(juridisk firmatecknare)

 

Kommentar: Tänk på att alla avtal är unika – du måste själv ta ansvar för att anpassa avtalsexemplet efter just dina behov. Tänk också på att du bör vända dig till en jurist om du är det minsta osäker på om just din version av avtalet är juridiskt korrekt. Det finns även mer omfattande sekretessavtal som inte så sällan även innehåller en vitespragraf, som reglerar vilket skadestånd som ska betalas omedelbart vid brott mot sekretessavtalet. När sådana avtal ska tecknas rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist.