Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Frågor om Grönt lån

För Grönt lån gäller följande villkor:

Tillsammans har vi en dialog kring hur stort lånebeloppet kan tänkas bli givet dina individuella behov.

 

 • Individuell räntesättning med rörlig ränta.
 • Rak amorteringsplan med möjlig amorteringsfrihet på max 24 månader. 
 • Löptiden är max 6 år. 
 • Uppläggningsavgift är för närvarande på 0,25% på beviljat belopp, som minst 750 kr, som max 5 000 kr.
 • Almi strävar alltid efter medfinansiering. Almis andel kan uppgå till 80 procent av det totala lånebehovet. Övrig finansiering kan vara egen insats från ägare, lån från bank eller andra externa aktörer.
 • Lånet föregås alltid av en Framtidsdialog för att säkerställa att satsningen visar på hållbart och monetärt värdeskapande, och att det har koppling till en eller flera av de sex målsättningarna i EU:s taxonomi och att valda målsättningar är väsentliga för ditt företag. För lån över 200 000 kr så föregås det av Hållbarhetsworkshop som bland annat ger dig underlag till en hållbarhetsstrategi.
 • Rådgivare från Almi kommer att göra en individuell kreditprövning. Den innefattar bland annat en genomgång av nuvarande säkerheter för dig som redan har lån hos Almi, och vilka säkerheter som är aktuella för dig som blir ny lånekund hos Almi. I normala fall handlar det om att ta ut företagsinteckningar och ägarborgen.

Almi arbetar för en ansvarsfull och sund kreditgivning. Det innebär att Almi i sin rådgivning tar ansvar för att säkerställa att krediten matchar ditt behov och återbetalningsförmåga. Almi är ett statligt bolag utan egna vinstintressen med fokus på de små och medelstora företagen.

Vem kan ansöka om Grönt lån?

Grönt lån riktar sig till små och medelstora företag och är en finansieringsprodukt som möjliggör grön omställning och acceleration med tydligt affärsvärde. Det kan användas för att finansiera gröna satsningar (aktiviteter / utrustning / investeringar) som driver mot ett eller flera av de sex miljömålsättningarna i EU:s taxonomi.

Hur ansöker jag om Grönt lån?

För att kunna ansöka om Grönt lån krävs att du har genomfört en Framtidsdialog tillsammans med en rådgivare från Almi för att säkerställa att du uppfyller de krav som grönt lån har. Önskar du låna 200 000kr eller mer krävs att du även har genomfört Hållbarhetsworkshop som bland annat ger dig underlag till en initial hållbarhetsstrategi.


Har du redan genomfört en Framtidsdialog och/eller Hållbarhetsworkshop ansöker du smidigt och enkelt genom att fylla i låneansökan (e-tjänst) och välj "Grön omställning" som syfte. Varje ansökan och beslut om lån behandlas konfidentiellt.

Varför behöver jag göra en Framtidsdialog för att kunna ta del av grönt lån?

Lånet föregås alltid av en Framtidsdialog för att säkerställa att satsningen visar på hållbart och monetärt värdeskapande, och att det har koppling till en eller flera av de sex målsättningarna i EU:s taxonomi, och att valda målsättningar är väsentliga för ditt företag.

Hur mycket kan jag låna?

Maxbelopp för Grönt lån är 16 miljoner kronor, förutsatt att du inte har andra statliga stöd på max 8 miljoner kronor.

Vilka säkerheter krävs?

Almi tillämpar individuell prövning gällande säkerheter men vanligt är att vi tar ut företagsinteckning samt borgen på 10-20 procent av lånebeloppet.

Krävs medfinansiering?

Almi strävar alltid efter medfinansiering. Almis andel kan vara uppgå till 80 procent av det totala lånebehovet. Övrig finansiering kan vara egen insats från ägare, lån från bank eller andra externa aktörer.

Hur sätts räntan?

Almi tillämpar individuell räntesättning. Det innebär att räntan sätts efter en genomgång av ditt företags situation och nuläge.


Tack vare en garanti från Europeiska investeringsfonden kan vi erbjuda Grönt lån till förmånligare villkor än Almis övriga lån. Det innebär bland annat längre löptid, amorteringsfrihet och lägre ränta.

 

Lånet kan ges med upp till sex års löptid. Av dessa sex år kan upp till två år initialt vara amorteringsfria.

Kan jag inte beviljas lån från Almi om jag inte uppfyller villkoren för grönt lån?

Om du inte uppfyller kraven (se ovan) så kan du inte beviljas vissa lån hos Almi då dessa faller under det tillfälliga regelverket. Tillsammans med din rådgivare kommer ni då att titta på andra alternativ och andra lån hos Almi.

Hur fungerar Almis kreditbedömning?

Utgångspunkten är din återbetalningsförmåga. Efter en genomgång av ditt företags nuläge och situation måste det finnas en sannolikhet att lånet återbetalas. Vi tar ansvar för vår kreditgivning, lånet ska matcha både ditt behov och din återbetalningsförmåga.

Vad händer om jag får avslag på min ansökan?

Har du fått avslag på din ansökan innebär det att Almi inte kan bevilja dig lån. Det betyder att du inte kan ansöka om en annan låneprodukt hos Almi och bli beviljad den istället. Almi arbetar för en ansvarsfull och sund kreditgivning. Det innebär att vi i vår rådgivning tar ansvar för att säkerställa att krediten matchar ditt behov och återbetalningsförmåga.

Almis beslut om avslag kan inte överklagas.

Hur skiljer sig Almis gröna lån mot andra gröna lån på marknaden?

Grönt lån kompletterar bankerna genom att i sin utformning vara enklare och mer specifikt anpassat för de behov mikro-, små och medelstora företag har för sina gröna satsningar.

Varför är grönt lån kopplat till EU:s taxonomi?

Lånet har EGF-garanti där varje satsning behöver registreras enligt vissa kriterier länkade till de sex målsättningarna i EU:s taxonomi.

 

Kopplingen till taxonomin är viktig då taxonomin är ett verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar. Den hjälper oss att säkerställa att satsningen relaterar till EU:s ramverk och att Almi använder sig av befintliga och relevanta riktlinjer i arbetet med att definiera vad som är grönt.

 

Vill du veta vad taxonomin är, varför den finns och vad det innebär - klicka här

Vad är statsstöd?

Statsstöd är när stat, kommun eller landsting stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. Dessa omfattas av EU:s regler för statligt stöd. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids.

Det kan till exempel handla om bidrag, lån med förmånliga villkor, borgensåtaganden, garantier, hyresnedsättningar eller reducerade offentliga avgifter och skatter.

 

Läs mer om stadsstöd på regeringens webbplats

Tillfälligt regelverk från EU för statligt stöd till företag

Med anledning av den pågående corona-pandemin har EU beslutat om ett tillfälligt regelverk för statligt stöd till företag. Det innebär att Almi som statligt bolag har möjlighet att erbjuda stöd till företag i form av lån, bland annat Grönt lån, med förbättrade villkor.

Men för att kunna erbjuda detta kräver EU att vissa regler och villkor är uppfyllda, och det är därför du utöver att acceptera villkoren även behöver fylla i en självdeklaration (skickas till dig tillsammans med övriga lånehandlingar) där du ska ange eventuellt övriga erhållna statsstöd.

För att kunna ta del av Grönt lån krävs att du:

 

 • inte har fått stöd som EU-kommissionen förklarat som olagligt samt har obetalda betalningskrav på detta.
 • inte har tagit emot statligt stöd som överskrider 800 000 euro (takbelopp). I takbeloppet ska du summera samtliga stöd du erhållit från stat, kommun och landsting. Ingår ditt företag i en koncern så är det hela koncernens stöd som ska summeras.
  OBS! Inom vissa branscher är takbeloppet lägre:
  - Primärproduktion av jordbruksprodukter: takbelopp 100 000 euro
  - Verksam inom fiskeri- och vattenbrukssektorn: takbelopp 120 000 euro

Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden (EGF), genomförd av Europeiska Investeringsfonden med stöd från de medlemsstater som bidrar till EGF-fonden. 

eif-800.png

Så här ansöker du

Du ansöker smidigt och enkelt genom att fylla i låneansökan (e-tjänst). Varje ansökan och beslut om lån behandlas konfidentiellt.

 

OBS! För Grönt lån krävs att du har genomfört en Framtidsdialog och/eller en Hållbarhetsworkshop tillsammans med en rådgivare från Almi för att säkerställa att du uppfyller de krav som grönt lån har. Har du inte redan genomfört en Framtidsdialog - klicka här för att boka in ett möte med Almi. Det är helt kostnadsfritt och tar cirka 1 timme.