Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Företagsstöd
Här kan du läsa mer om de regionala företagsstöd som små och medelstora företag i Kalmar län kan söka.

Företagsstöd

Region Kalmar ger stöd till mindre och medelstora företag i Kalmar län. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

 

Exempel på företagsstöd som erbjuds: 

·       Stöd till företag med koppling till kriget i Ukraina.

·       Stöd till nyinvestering i byggnader, maskiner eller inventarier.

·       Omställningscheck.

·       Stöd till externa konsulttjänster.

·       Stöd till nystartade företag.

·       Innovationsfinansiering.

·       Investeringsstöd för skärgårdsföretag.

·       Stöd till kommersiell service.

·       Regionalt investeringsstöd för investeringar över 25 mkr.

 

Gemensamt för alla stöd gäller att företaget ska lämna in ansökan innan investeringen (för vilken ansökan avser) initieras. 

 

Kan alla typer av verksamheter få detta stöd eller finns det undantag?

En hållbar utveckling innebär bland annat att Region Kalmar undviker stöd till områden som kan inverka negativt på folkhälsan i regionen. Stöd ges därför normalt inte till verksamheter inom tobak, narkotika, alkohol, doping eller spel om pengar.

Omställningscheckar

En vanlig form av företagsstöd är omställningscheckar.

Vill du anlita extern specialistkompetens för att ställa om din verksamhet för att stärka konkurrenskraften i ditt företag inför exempelvis tiden efter coronapandemin?


Med Region Kalmar läns omställningscheck kan du söka stöd för att köpa in en sådan tjänst. Stödet ska gå till framåtblickande insatser som möjliggör att företaget kommer starkare ur pandemin.

 

Omställningschecken kan sökas inom följande områden:

  • Internationalisering
  • Hållbar omställning
  • Digital omställning
  • Kompetensförsörjning

Stödet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Vilka företag kan söka omställningscheck?
Stödet kan sökas av företag som:

-är registrerade i Sverige och har ett fast arbetsställe (cfar-nummer) och bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Kalmar län.
-har drabbats av coronapandemin. Företaget får dock inte ha befunnit sig i ekonomiska svårigheter innan pandemin.
-har mellan 2 och 100 anställda.
-har en omsättning på minst 1 miljon kronor och maximalt 150 miljoner kronor. (Omsättning och antal anställda gäller enligt senaste årsbokslut.)
-uppfyller kriterierna för EU:s definition för små- och medelstora företag (koncernnivå).
-bedriver näringsverksamhet och innehar F-skatt.

 

Omställningscheck internationalisering – vad gäller?
Syftet är att stimulera företag till att ta steget ut på internationella marknader. Checken kan användas till att förbereda för en internationalisering. Det vill säga förberedelse fram till import och export.

Det kan till exempel innebära undersökningar eller konsulttjänster som behövs för att lansera en produkt på en ny marknad i ett annat land. Ett företag som redan är aktivt på en utländsk marknad kan få stöd för att bredda sig till nya länder.


Draknäste
Vid ansökan om check för internationalisering kommer det sökande företaget att föredra sitt internationaliseringsprojekt inför ett draknäste. I Kalmar län finns en samverkan mellan offentliga aktörer som stöder projekt inom internationalisering. Samverkan kallas ”Regional exportsamverkan” och deltagande aktörer är:

Almi Företagspartner
Exportkreditnämnden
Business Sweden
Enterprise Europe Network
Region Kalmar län

 

Omställningscheck digital omställning – vad gäller?
Syftet är att stimulera företag till ökat användande av digital teknik och därigenom skapa nya värden i företaget och stärka konkurrenskraften.

Det kan till exempel handla om att förändra företagets verksamhet, process eller organisation. Insatsen ska påtagligt öka företagets konkurrenskraft. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.


Omställningscheck för hållbar omställning – vad gäller?
Syftet är att stimulera företag att gå från icke hållbara till fossilfria, resurseffektiva samt hållbara lösningar och affärsmodeller. Det kan exempelvis handla om att genomföra en hållbarhetsanalys av företaget och/eller dess produkter eller att kartlägga potentialen för att förflytta företaget från en linjär till en cirkulär affärsmodell. 


Omställningscheck för kompetensförsörjning – vad gäller?
Syftet är att stimulera företag till att se över framtida kompetensbehov men även att utöka kompetensen i företagets ledning och öka kvalitén i styrelsearbetet.

Checken kan användas till exempelvis en kompetenskartläggning eller för konsultkostnader i samband med rekrytering av en extern styrelseledamot.

Hur stort bidrag kan checken utgöra?
Bidragsdel:

Ett företag kan beviljas mellan 25 000 kronor och 200 000 kronor i stöd. Stödet kan maximalt uppgå till 75 procent av godkända kostnaderna för extern tjänst.

Egen insats:

Resterande del av godkända kostnader ska finansieras med egna medel.

 

Läs mer om de olika stöden, vad de kan användas till och när stöd inte kan ges hos Region Kalmar

Här hittar du även kontaktuppgifter till handläggare samt information om hur du ansöker.