Hantering av personuppgifter

Almi värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här dataskyddsbeskrivningen omfattar hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Inom Almi-koncernen är det moderbolaget Almi AB eller något av dotterbolagen i koncernen som du har en relation med, som är personuppgiftsansvarig

Vi behandlar personuppgifter av flera skäl. När vi skriver ”du” menar vi dig som kund, potentiell kund, medarbetare hos kund eller annan relevant person såsom verklig huvudman, behörig företrädare, styrelsemedlem eller partner.

Dataskyddsbeskrivningen innehåller följande delar:

 1. Vilka personuppgifter vi samlar in.
 2. Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund.
 3. Rekrytering.
 4. Automatiserat beslutsfattande.
 5. ​Vem vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till.
 6. Hur vi skyddar dina personuppgifter.
 7. Dina rättigheter i fråga om dataskydd.
 8. Cookies (kakor).
 9. Hur länge vi behandlar dina personuppgifter.
 10. Hur förändringar görs i Almis dataskyddspolicy och policy för cookies.
 11. Kontakta oss eller dataskyddsmyndigheten.

1. Vilka personuppgifter

Vilka personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig eller i samband med att du använder våra tjänster, produkter och kanaler. Ibland krävs ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna vi samlat in är korrekta. För marknadsföring av våra tjänster köper vi även in kontaktuppgifter för personer som agerar inom de intressesvärer som vi vänder oss till.

De personuppgifter som vi samlar in kan delas in i följande kategorier:

 • Identifieringsuppgifter: exempelvis personnummer, namn, kopia av ditt pass eller körkort, samt inloggnings-ID för våra internet baserade tjänster
 • Kontaktuppgifter: postadress, telefonnummer och mejladress
 • Ekonomisk information: typ av avtal, uppgifter om tillgångar, skulder, borgensåtaganden, aktieinnehav och koppling till företag .
 • Uppgifter som krävs enligt lag och för beskattning: uppgifter om tillgångar och skulder, om skattehemvist eller utländskt skatteregistreringsnummer samt uppgifter som krävs för kundkännedom för att bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism samt ekonomisk brottslighet.
 • Profiluppgifter: demografiska uppgifter som civilstånd och yrke.
 • Information om kundrelationen med Almi: historik om din kundrelation med Almi.

Personuppgifter som kommer att samlas in från dig:

Vi samlar in uppgifter du lämnar direkt till oss. Som ny kund kan vi be dig om information som till exempel personuppgifter såsom namn, personnummer, mejladress och telefonnummer samt uppgifter om inkomst och skulder. Detta för att kunna erbjuda dig den tjänst du är intresserad av. Almi samlar också in information som du meddelar oss, till exempel genom återkoppling eller annan interaktion i våra digitala kanaler.

När du ansöker om ett lån hos oss kommer vi också samla in uppgifter om dina lån från andra källor, till exempel kreditupplysningsföretag som samlar in kredituppgifter från andra långivare.

Personuppgifter som vi kan komma att samla in från tredje part:

 • Publika eller andra externt tillgängliga källor: register som förs av myndigheter (som folkbokföringsregister, skattemyndighetens register, bolagsregister och register hos brottsbekämpande myndigheter), sanktionslistor (hos internationella organisationer såsom EU och FN liksom nationella organisationer såsom amerikanska Office of Foreign Assets Control (OFAC)), register som förs av kreditupplysningsföretag och andra kommersiella informationsleverantörer av uppgifter om exempelvis verkliga huvudmän och personer i politiskt utsatt ställning.
 • Från andra företag i Almikoncernen eller andra samarbetspartners.

2. Användning och laglig grund

Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt lag och avtal, kunna ge dig erbjudanden, rådgivning och annan service.

Teckna och administrera service- och produktavtal (fullgörande av avtal)

Huvudsyftet med vår behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och behandla personuppgifter inför och vid tecknandet av avtal med dig. Vi behandlar också personuppgifter för att dokumentera, administrera och utföra det som krävs för att fullgöra avtal.

Exempel på behandling för att fullgöra ett avtal:

 • Behandling för att registrera dig som kund
 • Behandling i samband med kundservice eller tjänsteleverans under avtalsperioden
 • Behandling för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk samt inkasso.
 • Uppfylla krav och förpliktelser som Almi har enligt lagar, andra författningar eller beslut av myndigheter och tillsynsorgan (rättslig förpliktelse)

Förutom för fullgörande av avtal behandlar vi också personuppgifter för att uppfylla de förpliktelser vi har enligt lag, andra författningar eller myndighetsbeslut.

Exempel på behandling till följd av rättsliga förpliktelser:

 • Kundkännedom
 • Åtgärder för att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terrorismfinansiering och bedrägeri
 • Sanktionsbevakning
 • Bokföringslagstiftning
 • Rapportering till skatteverket, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter
 • Hantering av risker avseende exempelvis kreditutveckling/-kvalitet, kapitaltäckning och försäkringar
 • Övriga förpliktelser gällande produkter och tjänster som omfattas av särskild lagstiftning, till exempel säkerheter och lån. 

Marknadsföring, produkt- och kundanalys (berättigat intresse)

Personuppgifter behandlas också i samband med marknadsföring samt produkt- och kundanalys. Syftet med den här behandlingen är dels marknadsföring, dels process- och affärsutveckling. Vi gör detta för att förbättra våra tjänster och optimera våra erbjudanden. Detta kan även innefatta profilering (se nedan).

Vi har ett berättigat intresse att använda profilering i samband med exempelvis kundanalyser i marknadsföringssyfte eller transaktionsbevakning i syfte att upptäcka bedrägerier.

Vi vill ge dig som kund relevant information och marknadsföring på sociala medier och webbplatser, kunna svara på dina frågor och kommentarer samt ge dig teknisk support. Vi analyserar också aktiviteter på sociala medier inom vårt område och övervakar hur våra egna sociala medier används för att undersöka hur effektiv vår marknadsföring är, och vi analyserar allmänna demografiska trender. Slutsatserna från dessa analyser används när vi tar fram Almis marknadsförings- och kommunikationsstrategier.

Vi har ett berättigat intresse att anonymisera ekonomiska och demografiska uppgifter för att ta fram statistik i syfte att testa och utveckla för att nå fram till våra intressegrupper. Anonymiserad och sammanställd statistik kan inte kopplas till en fysisk person eller företag. Statistiken kan delas med statliga och privata företag, till exempel i fråga om ekonomiska analyser avseende företags utveckling etc.

Vi kan också komma att lämna ut anonymiserade och sammanställda uppgifter för samhälls- och ekonomiforskning eller för statistiska ändamål genom vårt uppdrag från vår ägare.

Samtycke

Det finns tillfällen när vi ber om ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter.

Det kan till exempel vara vid behandling av uppgifter vid marknadsföringssyfte eller vid viss behandling av särskilda kategorier av personuppgifter.

Samtycket kommer att innehålla information om den särskilda behandlingen. Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid återkalla samtycket.

Personuppgifter som du som ännu inte är kund hos Almi lämnar i chatten eller i kontaktformulär på Almis hemsida behandlas av Almi för att hantera din fråga och för fortsatt kommunikation med dig.

3. Rekrytering

Vi behandlar bland annat uppgift om ditt namn, dina kontaktuppgifter och dina merituppgifter för att kunna bedöma och göra urval av arbetssökande. I vissa rekryteringar genomför vi tester (personprofiler och kapacitetsmätande tester) och behandlar resultaten av testerna.

Då Almi agerar inom finanssektorn är det sannolikt att vi kommer begära att du uppvisar utdrag från Polisens belastningsregister.

Vidare kan vi komma att samla in utlåtanden om dig från dina referenser, ta en kreditupplysning samt söka information om dig i publika källor.

Utlåtandena kommer att ingå i beslutsunderlaget för att avgöra om du ska erbjudas en anställning hos oss. 

Behandlingen av personuppgifter som sker under rekryteringsprocessen grundar sig på ditt uttryckliga samtycke. Det är frivilligt att lämna samtycke till behandling av dina personuppgifter men om du inte gör det kan du inte söka jobb hos oss.

Vi kan komma att behandla känsliga personuppgifter om dig beroende på vilka uppgifter som du själv lämnar till oss. Dessa uppgifter behandlar vi för att kunna försvara rättsliga anspråk som kan uppstå vid en tvist.

Beroende på om du blir antagen eller gallrad i vår rekryteringsprocess så kommer vi spara delar av eller gallra alla dina uppgifter.

4. Automatiserat beslutsfattande

Almi genomför inga automatiserade beslut.

5. Lämna ut personuppgifter

​Vem vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till

Vi kan dela dina personuppgifter med andra, till exempel myndigheter, bolag i Almikoncernen och våra leverantörer. Innan vi delar sådana uppgifter säkerställer vi alltid att vi följer de sekretessförpliktelser som gäller för Almis lagrum, finanssektorn och GDPR.

När vi utför tjänster och uppfyller avtal måste vi ibland lämna ut uppgifter om dig. Vi kan lämna ut dina uppgifter till andra långivare via kreditupplysningsföretag i samband med att du ansöker om lån hos en annan långivare.

Vi kan också komma att lämna ut anonymiserade uppgifter för samhälls- och ekonomiforskning eller för statistiska ändamål, om vi anser att det är av allmänt intresse och sammanfaller med vårt uppdrag från våra ägare.

Tredje parter och Almis koncernföretag

Det kan till exempel röra sig om utlämnande vid användning av säkra identifieringslösningar och vid utbyte av information till banker i samband med utbetalningar.

Vi lämnar också ut personuppgifter till myndigheter i den utsträckning vi har en rättslig skyldighet att göra det. Här avses exempelvis skatteverket, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter.

En generell regel är att bara de inom Almi som behöver tillgång till dina uppgifter i sin utövning har tillgång till dessa.

Vi har tecknat avtal med utvalda leverantörer, och dessa avtal innefattar bestämmelser om behandling av personuppgifter för vår räkning. Leverantörerna finns till exempel inom drift och support av IT-system.

Överföring av personuppgifter till tredje land

I vissa fall kan vi också överföra personuppgifter till organisationer i så kallade tredjeländer (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES). Sådana överföringar kan göras om något av följande villkor uppfylls:

 • EU-kommissionen har beslutat att det finns lagstiftning som ger en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet, eller andra lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits,
 • exempel att standardavtalsklausuler (EU:smodellklausuler) som godkänts av EU-kommissionen används eller att mottagaren har bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR), eller
 • det rör sig om ett undantag i en särskild situation, till exempel för att fullgöra ett avtal med dig eller om du ger ditt samtyckte till den specifika överföringen.

6. Skydd personuppgifter

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Att dina personuppgifter precis som de övriga uppgifterna du lämnar förvaras på ett tryggt och säkert sätt är en central del i hur vi hjälper att utveckla verksamheter.

Vi har vidtagit lämpliga administrativa, tekniska, organisatoriska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har om dig, mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring.

7. Dina rättigheter dataskydd

Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Som registrerad person har du följande rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig:

a) begära åtkomst till dina personuppgifter.
Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig. I många fall finns dessa uppgifter redan i de internetbaserade tjänster vi erbjuder dig. Din rätt till åtkomst kan emellertid begränsas av lagstiftning, skydd av annan persons privatliv samt hänsyn till skydd av Almikoncernens affärskoncept och affärsrutiner.

När det gäller Almikoncernens know-how, affärshemligheter liksom interna bedömningar och underlag kan din rätt till åtkomst vara begränsad.

b) begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna, med de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning.

c) begära radering.
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om:

 • du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
 • du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för fortsatt behandling
 • du invänder mot behandling för direkt marknadsföring
  behandlingen är olaglig
 • behandlingen av personuppgifter avser underårig
 • om uppgifterna samlades in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster.
   
  Till följd av lagstiftningen för finanssektorn är vi i många fall skyldiga att behålla personuppgifter om dig under den tid som du är kund hos oss, och även därefter för att till exempel fullgöra en laglig skyldighet eller hantera rättsliga anspråk.

d) begränsning av behandling av personuppgifter.
Om du motsätter dig riktigheten i de uppgifter som vi har registrerade om dig eller lagligheten i behandlingen av uppgifterna, eller om du utnyttjat din rätt till invändningar mot behandlingen av uppgifterna, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter.

Behandlingen begränsas då till att endast avse lagring tills rättelsen av uppgifterna har genomförts, eller tills det går att fastställa att våra berättigade intressen har företräde framför dina intressen.

Om du har rätt till radering av de uppgifter som vi har registrerade om dig, men samtidigt behöver uppgifterna för att hävda ett rättsligt anspråk, kan du begära att Almi begränsar behandlingen till endast lagring så att uppgifterna finns kvar.

Även i fall där behandlingen av dina personuppgifter har begränsats enligt ovan, får Almi behandla dina uppgifter på annat sätt om så krävs för att hävda ett rättsligt anspråk eller om du har lämnat ditt samtycke.

e) invända mot behandling utifrån Almis berättigade intresse.
Du kan alltid invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för direkt marknadsföring.

f) dataportabilitet.
Du har rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas automatiserat med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal. Om det är säkert och tekniskt möjligt kan vi också föra över personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Observera att vi också kan behålla och använda dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva våra avtal.

Läs mer om dina rättigheter i fråga om dataskydd.

8. Cookies

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan och uppgifter som hanteras i kommunikationsfält för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga.

Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera produkter och tjänster till dig. Vi använder dem för att erbjuda en säker onlinemiljö, hantera vår marknadsföring och ge dig en bättre onlineupplevelse, dessutom används dessa cookies för att följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet på våra webbsidor mer relevant för dig.

Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare, förutom när det gäller kunder i Almis internettjänster med inloggning.

Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill tillåta eller avfärda cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor och en del tjänster, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats och tjänster kan vara kraftigt begränsad.

Läs mer om cookies

9. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge de behövs för de ändamål de samlades in och behandlades, eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar.

Detta innebär att vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal och så länge det krävs enligt gällande minimikrav på lagringstider i lagar och andra författningar.

I de fall där vi behåller dina uppgifter i annat syfte än för att fullgöra ett avtal, till exempel för krav gällande bekämpning av penningtvätt, bokföring och krav enligt kapitaltäckningsregler, behåller vi endast uppgifterna om det är nödvändigt och/eller krävs för ändamålet i fråga enligt vad som framgår av respektive lag eller annan författning.

Kraven på lagringstider i Almikoncernen är beroende av lagstiftning.

För en förklaring, se följande exempel:

 • Förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terrorismfinansiering och bedrägeri: minst fem år efter avslutad affärsförbindelse eller genomförd enskild transaktion
 • Redovisningslagstiftning: upp till tio år
 • Specifika bestämmelser för andra tjänster eller produkter, exempelvis värdepapper och säkerheter: upp till sju år
 • Låneerbjudanden: upp till tre månader efter erbjudandets upphörande
 • Uppgifter om fullgörande av ett avtal: upp till tio år efter avslutad kundrelation i syfte att kunna utgöra bevis vid eventuella krav (regler kring preskription)

10. Förändringar dataskyddspolicy

Hur förändringar görs i Almis dataskyddspolicy och policy för cookies

Vi arbetar hela tiden med att förbättra och utveckla våra tjänster, produkter och webbsidor, och därför kan innehållet i denna dataskyddspolicy ändras över tid.

Vi kommer inte att inskränka dina rättigheter enligt den här dataskyddsbeskrivning eller gällande dataskyddslagar. Om förändringarna är betydande meddelar vi detta på ett tydligt sätt, när vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag.

Läs gärna dataskyddsbeskrivning emellanåt för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

11. Kontakt

Kontakta oss eller dataskyddsmyndigheten

Almikoncernen har utsett ett dataskyddsombud som du kan kontakta genom att skicka ett mejl till dataskyddsombud@almi.se eller genom att skriva ett brev till: 

Almi AB
Dataskyddsombud
Box 70396
107 24 Stockholm.

Du kan också lämna klagomål på vår hantering av personuppgifter genom att kontakta dataskyddsmyndigheten genom att mejla till imy@imy.se eller skicka ett brev till: 

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm