Logotype Gå till almi.se

Sveriges mest aktiva företagsutvecklare sammanfattar året som gått.

Almi 2022i korthet

Läs hela års- och hållbarhetsredovisningen

VD har ordet

Vårt marknads­kompletterande uppdrag blir så mycket viktigare i tuffa tider. Almi har fortsatt stärkt sin position på marknaden och nått ut i hela Sverige med finansiering och rådgivning.

Britta Burreau, VD och koncernchef Almi AB

Läs hela VD-ordet

14 600
Insatser inom affärs­utveckling under året
2,4 mdr
Utbetalda lån under året
348 mkr
Investerat riskkapital under året

Betydande utmaningar i vår omvärld

Även hushållens köpkraft minskar, vilket påverkar företagssektorns marknads­förutsättningar negativt. Almis målgrupp, små och medelstora företag, påverkas i varierande utsträckning av konjunkturnedgången, inflationen och de höga energipriserna. 

Läs hela vår omvärldsartikel

Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling

Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt genom att medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska utgöra ett komplement till den privata marknaden och vara tillgänglig i hela landet. Under året ändrade moderbolaget i koncernen namn från Almi Företagspartner AB till Almi AB.

Läs mer om vår verksamhet

Fördelning av Almis anslag per insatsområde 2022

Almis verksamhet är organiserad i två affärs­områden fördelade på tre insatsområden. Inom affärs­område Företagspartner erbjuder Almi lån och affärs­utveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Inom affärs­område Invest investeras riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärs­idé.

56 %


Affärs­utveckling

Affärs­utveckling innebär rådgivning som syftar till att utveckla ett företags affärs­drivande verksamhet. Almi erbjuder även seminarie­verksamhet inom olika områden av företagande. Affärs­utvecklingen är anpassad för både företag i start- och tillväxtfas. En del av affärs­utvecklings­insatserna riktas till företag som också erhållit finansiering i olika former från Almi.

Nyckeltal under året:

 • 14 600 insatser inom affärs­utveckling
 • 9 900 ärenden i kundtjänst
 • 511 seminarie­r
30 %

Utlåning

Almis lån är riktade till företag med potential för hållbar tillväxt. Utöver sedvanlig finansiell bedömning läggs stor vikt vid företags möjligheter till utveckling, lönsamhet och långsiktig bärkraft. Viktigt är också entre­prenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärs­idén eller investeringen.

Nyckeltal under året:

 • 2,4 mdr i utbetalda lån
 • 5,7 mdr totalt i lånestocken
 • 2 800 nya lånekunder 
14 %

Riskkapital

Koncernens riskkapitalverksamhet, Almi Invest, investerar i företag med skalbara idéer och möjlighet till långsiktig hållbar värdetillväxt samt förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt. Investeringarna sker i tidiga faser där tillgången på kapital ofta är en bristvara.

Nyckeltal under året:

 • 165 investeringar
 • 348 mkr i investerat riskkapital
 • 362 portföljbolag

Hållbar tillväxt i små och medelstora företag

Hållbar tillväxt i små och medelstora företag är Almis övergripande uppdragsmål. Almi ska genom att erbjuda lån, riskkapital och affärs­utveckling bidra till fler hållbara tillväxtföretag i hela Sverige.

Exempel på grön insats under året

Nordic SeaFarm i Göteborg har utvecklat en unik metod för att odla tång i havet och får på så sätt fram en klimatsmart och ätbar sockertång, en näringsrik produkt som kan ätas som den är eller ingå som ingrediens i andra livsmedel.

Almis insats: Finansiering i form av riskkapital.

135 st
Gröna lån om totalt 384 miljoner kronor
14 st
Investeringar i GreenTech-fonden till ett belopp av 80 Mkr

Ny strategi för hållbart värdeskapande

Strategi 2027 - fyra utmanande mål med utgångspunkt i två perspektiv

Koncernstyrelsen fastställde under året - Strategi 2027 – med fyra utmanande mål där en mätbar förflyttning ska åstadkommas. Framtagen strategi är ett omtag för att säkerställa att de strategiska områdena för hållbart värdeskapande är i linje med Almis vision, affärs­idé och värdegrund.

Uppföljning av 2022 års strategiska initiativ

Almi som arbetsplats ska präglas av engagemang, jämställdhet och mångfald

Vikten av ett jämställt Almi går inte att underskatta och är centralt sett till Almis övertygelse att ett aktivt internt jämställdhetsarbete gynnar samhället i stort och Almis möjligheter att öka andelen insatser till företag som leds av bland annat kvinnor.

 • Könsfördelning ibland chefer var 54% män och 46% kvinnor 2022.
 • Könsfördelning ibland styrelseledarmöter var 52% män och 48% kvinnor 2022.
50 %
Könsfördelning ibland medarbetare
17,4 %
Andel medarbetare med utländsk bakgrund
85
Engagemangsindex

Upp