Sekretess

För Almis verksamhet gäller en särskild lag (1994:77) om sekretess som ålägger "den som tagit befattning hos ett regionalt utvecklingsbolag" att inte "obehörigen röja eller nyttja" information om "någons affärs- eller driftförhållande".

Detta är en personlig tystnads­plikt som är sanktio­ne­rad med böter eller fängelse upp till ett år enligt bestämmelser i brottsbalken (1962:700) och som omfattar alla som kommer i kontakt med kunduppgifter och inte bara Almi-anställda utan även t ex styrelseleda­möter, konsulter och samarbetspartners.

Alla uppgifter du lämnar för egen del eller som företrädare för annan behandlas alltså konfidentiellt. Det enda som kan bryta sekretessen är om myndighet med stöd av annan lagstiftning behöver information för exempelvis förundersökning i brottmål eller skatterevision.