Information om Almis hantering av personuppgifter om dig som besöker Almis hemsida

Se även

Här hittar du information om Almis hantering av personuppgifter inom Almi Invest samt information om Almis hantering av personuppgifter om dig som ansöker om lån, affärsutveckling eller är kund till Almi.

I denna policy beskrivs hur Almi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter om dig som besöker och använder Almis hemsida. 

Inom Almi-koncernen (nedan Almi) har Almi AB ett gemensamt personuppgiftsansvar med sina respektive dotterbolag för behandlingen av personuppgifter. 

När vi hänvisar till dig som registrerad innebär det att personuppgifterna kommer direkt från dig som vi hanterar personuppgifter om. 

Personuppgiftskategorier och exempel på personuppgifter

Personuppgiftskategorier Exempel på personuppgifter
Användargenererade uppgifter

Cookies, loggar 

 

Demografiska uppgifter Födelsedatum, kön, civilstånd
Företagsuppgifter Företagsnamn, organisationsnummer (personnummer för enskild firma)
Identitetsuppgifter Namn, personnummer, användarnamn, olika typer av ID som KundID, anställningsnummer eller IP-adress, underskrift, passnummer, skyddad ID 
Kommunikation Innehåll i mejl, typ av ärende, redaktionellt innehåll, mötesanteckningar, närvaro vid möten
Kontaktuppgifter Adress, telefonnummer, e-post
Organisatorisk information Roll, titel, grupptillhörighet

 

Almis hantering av personuppgifter

Nedan anges hur Almi hantera dina personuppgifter och där den rättsliga grunden är intresseavvägning.

Behandling Personuppgiftskategorier som behandlas Ändamål med behandlingen Hur samlas personuppgifter in?
Mäta kundnöjdhet Kontaktuppgifter För att förbättra och effektivisera kundtjänst genomföra en kundnöjdhetsmätning. Den registrerade
Service vid kontakt Kommunikation
Kontaktuppgifter
Kontakt via epost, kontaktformulär, chatt och telefon med intressenter och potentiella kunder för att svara på frågor och hjälpa dem med deras ärenden samt dokumentera rådgivning och skicka ärende vidare till respektive dotterbolag. Den registrerade
Statistik Identitetsuppgifter För att samla statiskt om ärenden och vilka intressenter som kontaktar kundtjänst. Den registrerade
Direkt marknadsföring

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Nå ut med erbjudanden och information i syfte att få in nya kunder (inte nyhetsbrev).

 

 

Bokar möte via webben

Företagsuppgifter
Identitetsuppgifter
Kommunikation

Kontaktuppgifter

Tjänst för att du direkt ska kunna boka möte med en rådgivare.  Den registrerade
Telemarketing

Företagsuppgifter
Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Organisatorisk information

För att nå ut till en identifierad grupp av potentiellt nya kunder genomförs telemarketing utifrån listor genererade från offentliga register.

Leverantörer

Offentliga 

Så här länge sparar Almi dina personuppgifter

Personuppgifter i ovan behandlingar kommer att sparas så länge det krävs för att uppfylla syftet med behandlingen. 

 

Behandlingar där personuppgifter samlas in med samtycke som rättslig grund

Om samtycke inte lämnas för behandling av personuppgifter är det inte möjligt att använda av de tjänster som behandlingen avser. 

Behandling Personuppgiftskategorier som behandlas Ändamål med behandlingen Hur samlas personuppgifter in? Lagringstid
Nyhetsbrev-anmälan via hemsida

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Skicka ut nyhetsbrev för att informera om Almis verksamhet och resultat samt event. Den registrerade Så länge du samtycker till att vara med på listan för utskick.
Analys av hemsida

Användargenererade uppgifter
Identifieringsuppgifter

 

För att förbättra din användning av hemsida samt få ut statistik av användning av hemsida. Den registrerade I enlighet med cookiepolicy
Nätverk Identitetsuppgifter
kontaktuppgifter
Kompetensuppgifter
Skicka information och kontakta dig med anledning av det nätverk du anmält dig till.  Den registrerade Så länge du vill vara med i nätverket.
Marknadsföring 
(denna behandling innebär profilering)
Identitetsuppgifter
Användargenererade uppgifter

För att kunna visa erbjudande från Almi på andra sidor du besöker.

Den registrerade I enlighet med cookiepolicy

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra leverantörer samt de systemleverantörer Almi använder sig av. För exakt information om vem dina personuppgifter har lämnas ut till vänligen kontakta Almis dataskyddsombud.

Vid godkännande av cookies för statistik och marknadsföring delar Almi dina personuppgifter med Google, Meta, Bing och LinkedIn som är självständigt personuppgiftsansvariga för sin behandling. För information om deras behandling av personuppgifter vänligen vänd dig till respektive bolags hemsida.  

Lagring av dina personuppgifter sker inom EU men i flera fall har Almi en IT-systemleverantör som antingen moder och/eller dotterbolag i länder utanför EU (tredje land) och/eller underleverantörer i tredje land. Detta kan medföra att en överföring av dina personuppgifter kan ske. Vid överföring av personuppgifter till tredje land görs detta med stöd i EU kommissionens adekvansbeslut eller standardavtalsklausuler. 

Uppdatering av information

Denna information kan komma att uppdateras, väsentliga ändringar anges här. 

2024-07-02:  Omstrukturering och tydliggörande kring behandlingar, laglig grund, var personuppgifter hämtas ifrån och till vem de kan lämnas ut. 

Skydd för personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga administrativa, tekniska, organisatoriska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har om dig, mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring.

Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Som registrerad person har du följande rättigheter i fråga om de personuppgifter Almi har om dig:

Begära åtkomst till dina personuppgifter 
Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som Almi har om dig. Detta brukar även kallas rätten till registerutdrag. Detta innebär att du har rätt att begära ett utdrag av alla personuppgifter som Almi behandlar om dig. Detta utdrag ska ges utan dröjsmål och senast inom en månad efter att begäran har mottagits. 

Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter 
Om personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna, med de begränsningar som anges i lag eller annan författning.

Begära radering
Du har rätt att vända dig till Almi och be att personuppgifter om dig raderas i nedan angivna fall. Radering ska ske utan onödigt dröjsmål.

  • Om personuppgifter inte längre behövs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlats in
  • Du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
  • Du invänder mot behandlingen
  • Personuppgifterna har hanterats på ett olagligt sätt
  • Personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse

Begränsning av behandling av personuppgifter

Du har rätt att begära att Almi begränsar en behandling om det är oklart om och när Almi måste radera dina personuppgifter. Begränsning innebär att Almi, med undantag för lagring, bara får behandla dina personuppgifter med ditt samtycke, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda någon annans rättigheter.  Rättigheten om begränsning kan du använda i följande fall. 

  • Du bestrider att personuppgifterna är korrekta och Almi ska utreda om personuppgiften ska rättas
  • Du vill inte att Almi ska radera dina personuppgifter 

Behandling är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning i dess användning.

  • Almi behöver inte längre personuppgifterna, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  • Du har invänt mot behandlingen och Almi utreder din invändning men beslut har inte tagits än. 

Invända mot behandling utifrån Almis berättigade intresse

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot en behandling om behandlingen grundar sig på Almis berättigade intresse, dvs att den lagliga grunden för behandlingen är intresseavvägning. För att Almi efter mottagen invändning ska få fortsätta behandla personuppgifterna måste Almi visa avgörande skäl för att Almis intresse väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Alternativt måste Almi bevisa att behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot direkt marknadsföring. 

Dataportabilitet

Om en behandling grundar sig på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat, det vill säga med hjälp av teknik utan hjälp av en människa, och du har tillhandahållit personuppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format har du rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. 

Dra tillbaka ditt samtycke 

För de behandlingar som har den lagliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta innebär att Almi inte längre får behandla dina personuppgifter för ändamålet.  

Kontakta Almi eller Integritetsskyddsmyndigheten

För frågor, utövande av dina rättigheter eller annat angående dataskydd som du vill prata med Almi om kan du kontakta dataskyddsombud@almi.se eller genom att skriva ett brev till Almi AB, Dataskyddsombud, Box 70396, 107 24 Stockholm. Du kan också lämna klagomål på Almis hantering av personuppgifter genom att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten genom att skicka epost till imy@imy.se eller skicka ett brev till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Andra behandlingar och var du hittar information

Almi kan hantera fler personuppgifter om dig för andra syften, nedan beskrivs var du hittar mer information. 

Område Vart finns informationen om Almis behandling av personuppgifterna
Vid rekrytering eller spontanansökan Via Almis rekryteringssystem där du skickar in en ansökan. 
Vid kreditansökan eller andra tjänster kopplade till Almi Företagspartners verksamhet På hemsida.  
Vid ex kontakt eller investering med Almi Invest kopplat till Almi invest verksamhet.  På hemsida.
Leverantörstjänster I avtalet. 
Vid anställning I samband med signering av avtal samt löpande under anställning. 
Visselblåsning På hemsidan för visselblåsning. 
Anmälan event Vid anmälan till det specifika eventet.