Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Bolagsstyrning

Protokoll från bolagsstämmor

Ser protokoll från bolagsstämmor här

 

Bolagsordning

Ladda ned aktuell bolagsordning

 

Protokoll från tidigare bolagsstämmor

Här finner du protokoll från senaste årsstämman men också från tidigare år

Bolagsstyrningsrapporter

 

Styrelsen lämnar varje år en rapport om bolagsstyrningen för respektive räkenskapsår:

Tidigare bolagsstyrningsrapporter

Ägaranvisning 

Almi Företagspartner AB ägs av staten genom näringsdepartementet som genom ägaranvisning ger riktlinjer för bolagets inriktning med mera. De senaste ägaranvisningarna hittar du här:

Tidigare ägardirektiv

Nomineringskommitté

Almi Företagspartner AB ägs till 100 procent av svenska staten. Då det alltså endast finns en aktieägare faller grunden för att det ska finnas en nomineringskommitté eller valberedning. Nomineringsprocessen sker enligt de principer som framgår av Statens ägarpolitik.

 

Syftet med dessa principer är att säkerställa en effektiv kompetensförsörjning till bolagens styrelser. Näringsministern har givits ett särskilt ansvar för styrelsenomineringar i samtliga statligt ägda bolag. Nomineringsprocessen drivs och koordineras av Enheten för statligt ägande inom Näringsdepartementet.

 

Inför bolagsstämman formas en beredningsgrupp, vars uppgift är att utifrån respektive styrelses sammansättning samt bolags verksamhet och situation, analysera kompetensbehovet. Därefter fastställs eventuellt rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds. Då processen avslutats offentliggörs gjorda nomineringar enligt riktlinjerna i Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Genom detta enhetliga och strukturerade arbetssätt tillförsäkras kvalitet i nomineringsarbetet och att urvalet av ledamöter kommer från en bred rekryteringsbas.

Ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen ska enligt svensk kod för bolagsstyrning följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

 

På avdelningen för bolagsstyrningsfrågor på bolagets webbplats ska styrelsen, senast tre veckor före årsstämman (stämman hölls 20 april 2017), lämna en redovisning av resultatet av den utvärdering som skett.

 

Enligt styrelsens bedömning följer anställningsvillkor, ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande befattningshavare i Almi Företagspartner AB de av årsstämman beslutade gällande riktlinjerna för anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

 

Detta innebär bland annat att den totala ersättningen till ledande befattningshavare är rimlig och väl avvägd. Vidare är den totala ersättningen till ledande befattningshavare konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig och bidrar till god kultur.

 

Ersättningen är inte löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Dessa kriterier är också vägledande för ersättningen till övriga anställda.