Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Historik

Almis verksamhet har sitt ursprung i Företagarföreningarna, som bildades runt om i landet redan på 40- och 50-talet. Företagarföreningarna var ideella föreningar som bildades av enskilda företagare i respektive län. Landstingen gav offentligt stöd till företagarföreningarna och finansieringsverksamheten fick statliga lånegarantier från kommerskollegium. 

 

Företagarföreningarna ombildades till de regionala utvecklingsfonderna 1978. Fonderna var organiserade som stiftelser och det fanns en utvecklingsfond i varje län. Almi bildades 1994 efter ett riksdagsbeslut om en ny organisation för att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv.

 

De tidigare länsvisa utvecklingsfonderna ombildades från stiftelser till aktiebolag i en koncern med ett av staten helägt moderbolag. Efter ombildningen ägs de regionala dotterbolagen till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare såsom landsting eller regionförbund.

 

Syftet med bolagsbildningen var att förnya och förbättra verksamheten genom att skapa en mer slagkraftig organisation som var bättre anpassad till näringslivets krav. Namnet Almi är inte en förkortning, utan ett påhittat ord som kan härledas till det latinska ordet Almus som betyder växande, närande, fruktbar.

 

Almis uppdrag formulerades i ett konsortialavtal som är underskrivet av Almi Företagspartner AB och respektive regional ägare.

"Det övergripande målet med verksamheten är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv".

 

Sedan Almi bildades har verksamheten utvecklats. Antalet kunder som erhållit något av Almis erbjudande har stadigt ökat över åren, trots att Almis organisation varit oförändrad eller till och med minskat något. Det har möjliggjorts genom effektivisering och ett allt starkare varumärke.

 

Vid starten 1994 fanns det 24 regionala bolag. Därefter har flera regionala dotterbolag gått samman när rätt tillfälle uppstått. Syftet är att skapa en effektivare administration och att skapa mer kundtid. Fler sammanslagningar är att vänta de närmaste åren.

 

Almis verksamhet har utökats med nya kompetensområden under åren. Både genom egen utveckling och genom integrering av utomstående verksamheter. Till exempel integrerades SIC (Stiftelsen Innovationscentrum) in i Almis innovationsverksamhet under 2004.

 

Ett annat exempel är IFS rådgivningsverksamhet som integrerades med Almi under 2007. Under 2008 bildades Almi Invest som ett dotterbolag till Almi Företagspartner. En verksamhet som etablerades på Almis initiativ.

Almi Företagspartner AB förvärvade den 1 januari 2013 Innovationsbron AB. I samband med det breddades Almis erbjudande med såddkapital, dvs riskapital i mycket tidiga skeden för tillväxtföretag.

Väx med Almi
Almi erbjuder affärsutveckling och finansiering till företag som vill växa och utvecklas. Vad behöver ditt företag för att växa?
Våra tjänster