God affärsetik

Almi ska minimera risken att stödja företag som bedriver en oetisk eller bedräglig verksamhet. Vidare ska Almis affärsrelationer med kunder och portföljbolag präglas av god affärsetik. Det är utgångspunkten i Almis arbete för att agera föredömligt.

Du som kund ska känna dig trygg med att de bedömningar och beslut som fattas av Almis rådgivare sker på sakliga grunder, att Almi-rådgivaren inte låter sig påverkas och att din integritet och ditt behov av sekretess kan säkerställas. En bra utgångspunkt för arbetet inom fokusområdet summeras i Almis uppförandekod och i styrande policyer som är kopplade till Almis ledningssystem. 

Motverka ekonomisk brottslighet

Detta är ett prioriterat område där utmaningen ligger i att ha koncerngemensamma processer i syfte att identifiera och kategorisera kunder utifrån potentiell risk för korruption,penningtvätt och finansiering av terrorism samt övriga former av ekonomisk brottslighet. Det handlar även om att förtydliga och uppmärksamma interna regelverk som ger medarbetare, styrelseledamöter och uppdragstagare i Almi tydlig guidning hur uppkomna situationer ska hanteras, som exempelvis intressekonflikter och tillgång till insiderinformation.

Säkerställa kundsekretess och informationssäkerhet

Almi hanterar och lagrar för kunden affärskänslig information. Det åligger Almi som organisation att säkerställa en hög kundsekretess och att information om kunder eller annan företagsinformation inte riskerar att röjas. I grunden är detta en viktig förtroendefråga.
Almis verksamhet omfattas av en särskild sekretesslag, (1994:77), vilken i korthet säger att den som tagit tjänst i Almi får obehörigen inte röja eller nyttja information om något affärs- eller driftsförhållande. Lagen omfattar både anställda, styrelseledamöter och andra uppdragstagare i Almi - för att du ska känna dig trygg som kund hos Almi.