UN Global Compact och Agenda 2030

Hållbart företagande är en viktig del i vårt långsiktiga värdeskapande. I vår kartläggning mot internationella riktlinjer och mål blir det tydligt att de största riskerna för oss återfinns i våra kunders och portföljbolags värdekedjor. Därav är det viktigt att vi belyser dessa risker tillsammans med kunden.

Almi stödjer FN Global Compacts tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Principerna är vägledande för vårt hållbarhetsarbete och barns rättigheter är särskilt viktigt att värna. Kränkningar av barns rättigheter är en potentiell hållbarhetsrisk i våra kunders och portföljbolags leverantörsled.

Vi har även kartlagt hur målen i Agenda 2030 är kopplade till verksamheten vi bedriver och där vi kan bidra till att målen uppnås. Verksamheten har kopplingar till flera av målen och nedan sammanfattas de mest väsentliga kopplingarna.

FN:s globala mål

Mål 5 JämställdhetMål 7 Hållbar energi för allaMål 8 Anständiga anställningsvillkor och ekonomisk tillväxtmål 13 bekämpa klimat förändringarmål 16 fredliga och inkluderande samhällen