Styrelserum

Styrelsekartläggning 2023

Publicerat:

08 mars 2023, 09:07

Nyhet

Anna Rosengren, VD Almi GävleDala
Anna Rosengren, VD Almi GävleDala

Jämställdheten i Dalarnaföretagens styrelserum går långsamt

Almis årliga undersökning av jämställdheten i Dalaföretagens styrelser visar på en långsam ökning under de senaste 10 åren. Andelen kvinnor som har en plats i någon styrelse har gått från 15 procent år 2013 på till 19 procent år 2023. Andelen kvinnliga vd:ar har ökat från 10 till 14 procent under samma mätperiod. Ordförandeklubban svingas av en kvinna i 13 procent av de undersökta dalabolagen jämfört med 10 procent 2013.

Anna Rosengren är vd på Almi GävleDala och hon menar att styrelsens sammansättning har en stor påverkan på hur företagen lyckas i sina satsningar och att det därför är en framtidsfråga för näringslivet.

"Att ha en jämställd styrelse ger affärsmässiga fördelar, därför är det en missad chans för företagens utveckling att inte titta på hur man sätter samman sin styrelse. Företag som har styrelseledamöter med olika bakgrunder och erfarenheter har bättre beslutsmöjligheter. När man nyttjar både kvinnor och mäns erfarenheter på bästa sätt så får företagen en bredare bild av kundernas behov och beteenden likväl som marknaden i stort", säger Anna Rosengren.Nu finns en gedigen kunskapsbank i form av en heltäckande statistik för alla aktiebolag som har minst fem anställda eller fem miljoner i omsättning sedan 2013. Siffrorna visar på en mycket långsam ökning av andelen kvinnor både på vd-posterna och i styrelserummen, men det finns ljuspunkter.

Almi framhåller också i sin studie vikten av att ha ett aktivt styrelsearbete. Endast 51 procent av de undersökta företagen i Dalarna har två ordinarie ledamöter eller fler i styrelsen. När mätningarna startade år 2013 var det 50 procent så även denna utveckling går långsamt.

"Ett aktivt styrelsearbete ger företag möjlighet att lyfta sina frågor till en mer strategisk nivå. Det ger företagsägare en möjlighet att knyta kompetens till företaget och ett utrymme att diskutera kring sina viktigaste frågor, det är mycket viktigt för ett företags utvecklingskraft. När man sätter samman sin styrelse gör man därför klokt i att tänka på att få en bredd i kompetenser och erfarenheter och här är kön en viktig fråga", säger Anna Rosengren.

"Ett bra tips till alla företagare är att undersöka möjligheterna med ett aktivt styrelsearbete, det kan man göra hos Almi. Titta sedan på vilka kompetenser hos styrelseledamöter som skulle gynna ditt företag och kom ihåg att olika bakgrunder ger bättre affärer, det ger en ekonomisk positiv effekt", avslutar Anna Rosengren.

Innehåll faktaruta om kartläggningen med Dalasiffror från 2013 och 2023

 • Andel kvinnor av totala antalet platser 15 → 19 procent
 • Andel bolag med kvinna som vd 10 → 14 procent
 • Andel bolag med minst en kvinna i styrelsen 37 → 42 procent
 • Andel bolag med kvinna som ordförande 10 → 13 procent
 • Andel jämställda styrelser 13→ 16 procent
 • Andel bolag med två eller fler ordinarie ledamöter 50 → 51 procent
   

Fakta om Styrelsekartläggningen 2023:

Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

I Sverige fanns vid mättillfället:

 • 115 475 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
 • 61 754 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

Data har inhämtats från UC i december månad 2022 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. I år är det tio år sedan Almi för första gången presenterade fakta kring könsfördelning i bolagsstyrelsers sammansättning och fördelningen av vd-poster i Sverige. Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över en tioårsperiod.

Fakta Almi GävleDala:

 • Arbetar med finansiering och affärsutveckling i små och medelstora företag i Dalarna och Gävleborg.
 • Årligen träffar Almi GävleDala ca 2000 företag för att diskutera möjligheter till utveckling och behov av finansiering för satsningar.
 • Almi GävleDalas rådgivare är placerade på fyra regionala kontor, i Mora och Falun samt i Hudiksvall och Gävle.
 • Almi GävleDala är ett icke vinstdrivande, regionalt, bolag i Almikoncernen som ägs av stat och region gemensamt.