Forsknings- och utvecklingscheck

Köp in extern kompetens från forskningsutövare

Behöver ditt företag FoU-stöd för att utveckla mer konkurrenskraftiga varor, tjänster eller processer med låg påverkan på klimat och miljö? Sådana insatser för företagets gröna omställning uppmuntras särskilt och får en högre grad av medfinansiering från Region Halland.

Behöver ditt företag stöd för att skriva en projektansökan till Horisont Europa eller liknande forskningsprogram? Då kan ditt företag söka stöd för framtagandet av projektansökningar som bidrar till att det sker en ökad investering i FoU i Halland. Projektet ska också bidra till att skapa förnyelseförmåga och konkurrenskraft i Halland.

Vem kan ansöka?

Du är välkommen att söka en FoU-check om du har ett företag som:

 1. Är svenskregistrerat och har sitt huvudsäte i Halland.

 2. Har max 249 anställda och har antingen en årsomsättning som inte är större än 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning som inte är större än 43 miljoner euro (mikroföretag och små och medelstora företag enligt EU:s definition).

 3. Har en ordnad ekonomi.

För och till vad kan du söka?

Med FoU-checken kan ett nytt utvecklingsprojekt startas, utvärderas eller få bättre fart hos ditt företag. FoU-checken gör att ditt företag får ny kunskap kring att utveckla innovativa varor, tjänster eller processer som stärker företagets konkurrenskraft och innovationsgrad.

FoU-checken får ditt företag använda till att köpa in extern kompetens från forskningsutövare. Det kan vara universitet, högskola, forskningsinstitut eller liknande organisationer med forskningskompetens. Med forskare menas disputerad person som arbetar med forskning.

Kompetensen ska vara ny för ditt företag och bidra till att ett nytt utvecklingsprojekt kan startas, utvärderas eller få bättre fart. Insatsen ska bidra till ny kunskap kring att utveckla innovativa varor, tjänster eller processer som på ett tydligt och betydande sätt förväntas stärka ditt företags konkurrenskraft. Checken får inte användas till insatser som ligger inom ramen för ditt företags ordinarie utvecklingsinsatser.

Särskilt fokus på ditt företags gröna omställning

Vi vill uppmuntra och inspirera ditt företag att ta initiativ till FoU-insatser som bidrar till en grön omställning och en minskad klimatpåverkan. Därför kan sådana insatser få en högre grad av medfinansiering. För att få den högre graden av medfinansiering ska ditt företags FoU-insats huvudsakliga syfte vara, förutom att stärka företagets konkurrenskraft, att på ett betydande och tydligt sätt bidra till en grön omställning som minskar företagets påverkan på klimat och miljö.

Exempel på grön omställning

Det finns olika exempel på strategier för ett företags gröna omställning:

 • Ett företag kan utveckla cirkulära produkter och tjänster genom att exempelvis sälja sin produkt som en tjänst, designa för produkters längre livslängd och reparerbarhet, ta tillvara och erbjuda återbrukade produkter eller använda återvunna och mer hållbara material vid tillverkning.
 • Ett företag kan skapa cirkulära flöden genom till exempel materialutveckling och förädling av förnybara råvaror, industriell symbios där ett företags avfall kan bli ett annat företags resurs, återvinning av vatten, kemikalier och näringsämnen.
 • Ett företag kan ställa om till en mer hållbar energianvändning genom bland annat energieffektivisering, omställning från fossilberoende till förnybara energikällor och elektrifiering.

Möjligheterna med grön omställning är inte avgränsade till några särskilda branscher eller företag, men är särskilt stora i de delar av näringslivet som har ett stort klimatavtryck och har hög användning
av resurser i form av material, energi, vatten, kemikalier eller näringsämnen.

Exempel på branscher i Halland med betydande resursanvändning är bygg och anläggning, tillverkning, dagligvaruhandel,
transport och logistik, IT, uppvärmning och el, fordonsindustrin, skogsnäringen och lantbruk.

Genom FoU-insatser kan halländska små och medelstora företag inom till exempel de här branscherna få stöd i att utforska möjligheterna med grön omställning. En FoU-check får dock enligt regelverket inte beviljas till företag som är verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter

Anders Grahn, vd Biotech AB

"Forsknings- och utvecklingschecken innebar ett viktigt stöd för att våga satsa på utveckling av en för oss helt ny produkt för världsmarknaden. Tack vare checken för IP-strategi har vi nu skyddat inte bara bolagets nyckelprodukter internationellt utan även vår viktiga slogan, samt kommit fram till en strategi rörande eventuellt byte av bolagsnamn för fortsatt internationalisering”

Hur mycket kan jag söka?

Total projektbudget för din FoU-check får vara max 500 000 kr. Det finns sedan två olika nivåer när det gäller hur stor medfinansiering ditt företag kan få från Region Halland:

 • FoU-check grundnivå: 40 % i medfinansiering från Region Halland (max 200 000 kr)
 • FoU-check grön omställning: 60 % i medfinansiering från Region Halland (max 300 000 kr)
 • FoU-check för att arbeta fram en ansökan till ett av programmen inom Horisont Europa eller liknande forskningsprogram: 50% i medfinansiering från Region Halland (max 100 000 kr)Resterande del medfinansierar ditt företag i form av pengar.

Stödet betalas ut till ditt företag i efterskott, det vill säga när insatsen är genomförd och fakturorna har betalats av ditt företag.

Projekttiden för din FoU-check får vara max ett år.

Hur ansöker jag?

Intresseanmälan – jag vill bli kontaktad för att veta mer om checkar!

Jag står inför en satsning och vill veta mer om medfinansiering från Almi.

Att tänka på

 • Du får inte ha påbörjat insatsen innan du ansöker om stöd
 • Företag som verkar på en lokal/regional marknad där det finns risk att utvecklingsinsatsen påverkar konkurrensen i närområdet kan tyvärr inte ta del av dessa checkar.
 • Pengarna ska användas till rejäla utvecklingssteg och förnyelse av företaget men inte till ditt företags ordinarie verksamhet.
 • Ditt företag ska kunna styrka sina kostnader med fakturakopior och/eller kvitton samt tillhörande betalningsbevis.
 • Utbetalning av stödet sker i efterskott.
 • Alla insatser ska vara genomförda och slutredovisade senast nio månader efter projektstart.
 • Konsulten skall vara oberoende och inte jävig.

Pitch av din ansökan

För Utvecklingscheckar samt Forskning- och utvecklingscheckar görs så kallade bedömningsmöten där ansökande företag får presentera den insats de söker pengar för. Här samverkar Almi med Region Halland samt EMC, TEK Kompetens, High Five & Västsvenska handelskammaren.     

Efter inskickad ansökan blir du kontaktad av oss för att boka in ett bedömningsmöte. Därefter delas din ansökan med ovanstående aktörer i bedömningsgruppen.

Forskning- och utvecklingscheckarna är ett regionalt företagsstöd som finansieras av Region Halland