Vill du ta ditt företag till en ny nivå – sök en Utvecklingscheck!

Vill du göra en ny satsning som ökar företagets konkurrenskraft och skapar nya värden i företaget? Då är detta något för dig!

Utvecklingschecken finansieras av Region Halland och är framtagen för att stödja kostnader för produkt-, organisations och marknadsutveckling som bidrar till någon av nedanstående tre prioriteringar i Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028.

Vem kan ansöka?

Du är välkommen att söka en utvecklingscheck om du har ett företag som:

  1. Är svenskregistrerat och har huvudsäte i Halland.

  2. Har max 249 anställda (ink. koncerntillhörighet)

  3. Har en ordnad ekonomi.

För och till vad kan du söka?

Utvecklingschecken medfinansierar enbart tjänster som företaget köper av en extern konsult. Löpande kostnader och investeringar som ingår i företagets normala drift är inte stödberättigande.

Vad får Utvecklingschecken användas till?

Den produkt-, organisations- eller marknadsutveckling som ditt företag ansöker om stöd för ska stärka företagets konkurrenskraft men också bidra till minst en av nedanstående tre prioriteringar för att kunna få stöd från oss:

  • Främja den tekniska utvecklingen och digitala omställningen i det halländska näringslivet
  • Främja internationaliseringen bland företagen
  • Stimulera till hållbar omställning av det halländska näringslivet

Det finns vissa kostnader som checken inte får användas till, bland annat:

  • Konsultkostnader för att möta lagkrav​ som t.ex. GDPR
  • Drift och ordinarie verksamhet som t.ex. löpande affärsutveckling​
  • Försäljningsinsatser, annonsering och marknadsföring mot kund
  • Materialinköp och inköp av färdig programvara​ eller enbart byte av affärssystem
  • Löpande applikation- och webbutveckling​
  • Licenskostnader​

Här ger vi exempel på vilken typ av insatser det kan handla om inom respektive prioritering.
 

Exempel på insatser inom teknisk utveckling och digital omställning:

  • Utveckla och förändra verksamheten genom att använda digital teknik​
  • Automatisering, intelligenta system och datadriven innovation​
  • Ta fram en strategi eller plan för företagets digitalisering​
  • Genomföra en digital transformation​
  • Förbättra och effektivisera digitala processer och system
  • Ta fram nya processer och tjänster genom att använda existerande datamängder​
  • Identifiera nya affärsmodeller, till exempel genom att skapa nya tjänster med hjälp av befintliga datamängder​
  • Digitalisering av system som stöder administration eller produktion
  • Utreda juridiska frågor kring digitala tjänster och produkter
  • Utveckla verksamheten med hjälp av AI, VR eller AR
  • Testa smarta produkter och/eller tjänster​
  • Utveckling av hållbara och resurseffektiva tekniklösningar   ​
  • Teknisk utveckling av en befintlig produkt för att möta nya kundkrav
  • Design av produkt eller tjänst​
  • Utveckla kunskap om materialval, produktionsteknik eller liknande
     
    Exempel på insatser inom Internationalisering​:
  • Förbereda för en internationalisering eller utreda en exportmarknad, till exempel utforska vilka länder som kan passa,​
  • Utreda klimatpåverkan från planerade eller nya exportsatsningar​
  • Utreda juridiska frågor kopplat till en tänkt internationalisering t.ex. frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning​
  • Skriva en strategi för internationalisering​
  • Göra marknadsundersökningar kopplat till en ny marknad​
  • Söka leverantörer i utlandet​
  • Utreda patent och IPR kopplat till en ny marknad​
  • Utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet​
  • Marknadsspecifika anpassningar av produkten (vara eller tjänst).​
  • Hitta en lokal/agent/återförsäljare/distributör/domän

Exempel på insatser inom hållbar omställning:

  • Genomföra en hållbarhetsanalys av företaget eller dess produkter
  • Ta fram en hållbarhetsstrategi för företaget
  • Kartlägga potentialen eller ta fram en strategi för att förflytta företaget från en linjär till en cirkulär affärsmodell
  • Utveckla en produkt eller tjänst inom cirkulär affärsmodell ​
  • Utveckla resurseffektiva cirkulära produkter eller tjänster som bevarar värdet över tid. Exempelvis genom ny design och formgivning för att underlätta och planera underhåll, reparation och återanvändning
  • Utreda vad som behöver göras för att utveckla verksamhet och produkter för att uppnå högre energieffektivisering
  • Långsiktig planering och rådgivning för generationsskiften​
  • Säkerställa hållbara leverantörskedjor (så att de fungerar, men även att de tar hänsyn till social- och miljömässig hållbarhet)​
  • Miljö- och hållbarhetscertifiering av företaget
  • Kartlägga behov av och plan för kompetensförsörjning som möjliggör en hållbar omställning av företaget​
  • Utveckla och stärka företagets jämställdhetsarbete​
    Utveckla och stärka företagets mångfaldsarbete​

Jeanette Lindeblad, VD Renewable Sweden

”Utvecklingschecken ger Renewable Sweden möjlighet att ligga i framkant och ytterligare stärka våra tjänster och konkurrenskraft för vår nödvändiga energiomställning. Stödet innebär att vi kan investera i expertkunskap för att bistå företaget i vår resa mot en digital miljö för att nå ut till olika intressenter.”

Hur mycket kan jag söka?

Utvecklingschecken betalar hälften av dina kostnader och max 100 000 kronor.

Ditt företag behöver själv medfinansiera insatsen med lika mycket pengar som ni får i stöd. För att till exempel bli beviljad 75 000 kronor i stöd behöver ditt företag bidra med 75 000 kronor för en total projektbudget på 150 000 kronor.

Utvecklingschecken kan vara på högst 100 000 kr och företaget bestämmer själv vilken konsult de vill anlita. Bedöms tillväxtpotentialen vara stor i företaget kan samma företag erhålla Utvecklingscheck mer än en gång, dock måste minst ett år ha passerat mellan datum och slututbetalning  och datum för att en ny ansökan skickas in. Detta gäller oavsett vilken summa företaget tidigare har beviljats.

Hur ansöker jag?

Att tänka på

  • Du får inte ha påbörjat insatsen innan du ansöker om stöd
  • Företag som verkar på en lokal/regional marknad där det finns risk att utvecklingsinsatsen påverkar konkurrensen i närområdet kan tyvärr inte ta del av dessa Utvecklingscheckar.
  • Pengarna ska användas till rejäla utvecklingssteg och förnyelse av företaget men inte till ditt företags ordinarie verksamhet.
  • Ditt företag ska kunna styrka sina kostnader med fakturakopior och/eller kvitton samt tillhörande betalningsbevis.
  • Utbetalning av stödet sker i efterskott.
  • Alla insatser ska vara genomförda och slutredovisade senast nio månader efter projektstart.
  • Konsulten skall vara oberoende och inte jävig.

Pitch av din ansökan

För Utvecklingscheckar samt Forskning- och utvecklingscheckar görs så kallade bedömningsmöten där ansökande företag får presentera den insats de söker pengar för. Här samverkar Almi med Region Halland samt EMC, TEK Kompetens, High Five & Västsvenska handelskammaren.     

Efter inskickad ansökan blir du kontaktad av oss för att boka in ett bedömningsmöte. Därefter delas din ansökan med ovanstående aktörer i bedömningsgruppen.

Utvecklingscheckarna är ett regionalt företagsstöd som finansieras av Region Halland