Vad innebär hållbar tillväxt för företagare?

Vad innebär hållbar tillväxt för företagare?

Publicerat:

29 nov. 2023, 03:31

Nyhet

Du som företagare har säkert funderat på vad hållbarhet innebär för dig. I denna artikelserie reder vi ut begreppen och berättar varför hållbart företagande skapar långsiktiga värden och hur du lyckas med det.

Till vår hjälp har vi Almis företagsrådgivare Kristin Teleman, som hjälpt många företag komma vidare på sin hållbarhetsresa.

I första artikeln besvarar hon frågan: Vad innebär hållbar tillväxt för dig som företagare?

– Det är inte en enkel fråga att besvara. Ur ett samhällsperspektiv finns det teorier som påstår att hållbar tillväxt är nästintill en omöjlighet. Och en del forskare menar att en övertro på tillväxt kan vara ett hinder för hållbar utveckling. Vissa förespråkar till och med nerväxt (degrowth) och andra teorier visar på det motsatta.

– År 1987 då FN:s världskommission för miljö och utveckling lanserade begreppet hållbar utveckling i rapporten “Vår gemensamma framtid”, gav Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, som ledde kommissionen, begreppet följande definition som fortfarande är väldigt aktuell:

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Hitta dina hållbarhetsområden  

– Ur företagens perspektiv har forskningen inte kommit lika långt. Men det finns pågående satsningar för att få en tydligare förståelse och definition kring vad hållbar tillväxt innebär för små och medelstora företag. Även hur man ska mäta företags hållbara tillväxt för att kunna sätta upp mål som kan följas upp.  

– Vår definition på Almi av hållbar tillväxt för företag i stort handlar om att hitta vad som krävs för att bolag ska kunna bidra till välmående människor och en planet i balans. Samtidigt som företaget växer ur ett ekonomiskt perspektiv. Vad det innebär för ett enskilt företag kan variera väldigt mycket. Allt beror på verksamhetens inriktning och vilken verklighet man agerar i. Här hjälper Almi till att kartlägga vilka områden varje kund kan börja jobba med för att bli mer hållbar.

The Triple Bottom Line Modell

– John Elkingtons, The Triple Bottom Line-modell, som lanserades 1994, handlar om att företag i sitt hållbarhetsarbete ska utgå från tre grundläggande hållbarhetsdimensioner: miljömässig, social och ekonomisk. 

 • Den miljömässiga hållbarheten kan handla om verksamhetens klimatpåverkan, påverkan på den biologiska mångfalden, kemikalieanvändning samt luft- och vattenkvalitet. 
 • Den sociala hållbarheten har fokus på arbetsmiljöfrågor, som fysisk och psykisk hälsa, jämställdhet och jämlikhet utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Eller om samhällsengagemang eller mänskliga rättigheter. 
 • Den ekonomiska hållbarheten innefattar intäkter, vinst, lönsamhet och en ekonomi i balans. Men kan även inkludera styrning, organisation eller rapportering. 

– Dessa tre dimensioner behöver fungera tillsammans: Planetens hälsa, människors välbefinnande och välfungerande ekonomier. Det miljömässiga som rör jordens resiliens (motståndskraft, återhämtningsförmåga) och stabila ekosystem utgör basen, som är avgörande för att uppnå de sociala och ekonomiska målen. 

– Omvänt behöver vi en ekonomisk utveckling och metoder som hjälper samhället att ställa om för att hålla oss inom naturens ramar på vår enda planet.

– Utifrån denna modell har utvecklingen gått framåt. 2015 lanserades Agenda 2030 - FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Den består av 17 mål med 169 delmål, som 193 länder har skrivit under på. Det finns många fler modeller, standarder, rapporter och frivilliga certifieringar, som också bidrar till att skapa ramverk för företags hållbarhetsarbete. Värt att nämna kan vara ISO 26000. Den utgår vi på Almi från när vi påbörjar vårt hållbarhetsarbete med våra företagskunder.

Hållbara företag ger bättre vinster

– Hållbarhetsfokus inom de tre hållbarhetsdimensionerna ger företag ett starkt bidrag till den ekonomiska tillväxten enligt flera studier och rapporter. Detta kan ge värdefulla följdeffekter inom andra områden, till exempel starkare varumärke, långsiktiga kundrelationer, mer genomtänkta processer och samarbeten. Dessutom stolta, nöjda och friska medarbetare – viktiga områden som påverkar det ekonomiska resultatet och produktiviteten positivt.

Vill du och ditt företag: 

 • kickstarta ert hållbarhetsarbete
 • identifiera nya affärsmöjligheter
 • identifiera hållbarhetsrisker
 • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
 • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
 • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågor och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
 • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
 • få finansiering till din gröna satsning

  Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

Vill du veta mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet – spana in Almis Framtidsgenerator!