Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Forsknings- och Utvecklingscheck

Ditt företag kan söka pengar från Region Halland för att köpa in extern kompetens från forskningsutövare. Vi kallar dessa pengar för en FoU-check.

 

Med FoU-checken kan ett nytt utvecklingsprojekt startas, utvärderas eller få bättre fart hos ditt företag. FoU-checken gör att ditt företag får ny kunskap kring att utveckla innovativa varor, tjänster eller processer som stärker företagets konkurrenskraft och innovationsgrad.  

 

Behöver ditt företag FoU-stöd för att utveckla mer konkurrenskraftiga varor, tjänster eller processer med låg påverkan på klimat och miljö? Sådana insatser för företagets gröna omställning uppmuntras särskilt och får en högre grad av medfinansiering från Region Halland.

 

Behöver ditt företag stöd för att skriva en projektansökan till Horisont Europa eller liknande forskningsprogram? Då kan ditt företag söka stöd för framtagandet av projektansökningar som bidrar till att det sker en ökad investering i FoU i Halland. Projektet skall också bidra till att skapa förnyelseförmåga och konkurrenskraft i Halland.

 

Vem kan söka?
Du är välkommen att söka en FoU-check om du har ett företag som:

  • är svenskregistrerat och har sitt huvudsäte i Halland
  • har max 249 anställda och har antingen en årsomsättning som inte är större än 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning som inte är större än 43 miljoner euro (mikroföretag och små och medelstora företag enligt EU:s definition)
  • har en ordnad ekonomi

För och till vad kan du söka?
FoU-checken får ditt företag använda till att köpa in extern kompetens från forskningsutövare. Det kan vara universitet, högskola, forskningsinstitut eller liknande organisationer med forskningskompetens. Med forskare menas disputerad person som arbetar med forskning.

 

Kompetensen ska vara ny för ditt företag och bidra till att ett nytt utvecklingsprojekt kan startas, utvärderas eller få bättre fart. Insatsen ska bidra till ny kunskap kring att utveckla innovativa varor, tjänster eller processer som på ett tydligt och betydande sätt förväntas stärka ditt företags konkurrenskraft. Checken får inte användas till insatser som ligger inom ramen för ditt företags ordinarie utvecklingsinsatser.

 

Särskilt fokus på ditt företags gröna omställning
Vi vill uppmuntra och inspirera ditt företag att ta initiativ till FoU-insatser som bidrar till en grön omställning och en minskad klimatpåverkan. Därför kan sådana insatser få en högre grad av medfinansiering. För att få den högre graden av medfinansiering ska ditt företags FoU-insats huvudsakliga syfte vara, förutom att stärka företagets konkurrenskraft, att på ett betydande och tydligt sätt bidra till en grön omställning som minskar företagets påverkan på klimat och miljö.

 

Hur mycket kan du söka?
Total projektbudget för din FoU-check får vara max 500 000 kr. Det finns sedan två olika nivåer när det gäller hur stor medfinansiering ditt företag kan få från Region Halland:

  • FoU-check grundnivå: 40 % i medfinansiering från Region Halland (max 200 000 kr)
  • FoU-check grön omställning: 60 % i medfinansiering från Region Halland (max 300 000 kr)
  • FoU-check för att arbeta fram en ansökan till ett av programmen inom Horisont Europa eller liknande forskningsprogram: 50% i medfinansiering från Region Halland (max 100 000 kr)

Resterande del medfinansierar ditt företag i form av pengar.

 

Stödet betalas ut till ditt företag i efterskott, det vill säga när insatsen är genomförd och fakturorna har betalats av ditt företag.

Projekttiden för din FoU-check får vara max ett år.

 

Hur söker du FoU-checken?
Du söker FoU-checken via www.minansokan.se samt fyller i denna obligatoriska bilaga 

Kontakta Conny Nilsson om du har frågor om Forskning och utvecklingschecken eller hur du ansöker.

Conny Nilsson

Region Halland och Almi prioriterar mellan de inkomna ansökningarna som uppfyller förutsättningar för stöd och ger företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar för att främja en hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i företag.

 

I bedömningen tittar vi på att stödet behövs och är rimligt utifrån hela företagets ekonomiska situation, att insatsen är nivåhöjande utöver vanlig verksamhet och vilken marknad företaget verkar på.

 

I samband med ansökan tas en kreditupplysning där vi granskar kreditomdöme, betalningsanmärkningar, utdelningar osv som kan påverka bedömningen.

För Utvecklingscheckar samt Forskning- och utvecklingscheckar görs så kallade bedömningsmöten där ansökande företag får presentera den insats de söker pengar för. Här samverkar Almi med Region Halland samt  EMC, TEK Kompetens, High Five & Västsvenska handelskammaren.

 

Efter inskickad ansökan blir du kontaktad av oss för att boka in ett bedömningsmöte. Därefter delas din ansökan med ovanstående aktörer i bedömningsgruppen.

Forskning- och utvecklingscheckarna är ett regionalt företagsstöd som finansieras av Region Halland.