Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Allmänna villkor för Almi Företagspartners rådgivning avseende affärsutveckling

Gällande fr.o.m. 2020-08-27 och tillsvidare.

 

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för uppdrag avseende affärsutveckling som något av Almi Företagspartners 16 regionala dotterbolag (”Almi”) utför för dig som Kund. Med Kund avses fysisk eller juridisk person (exempelvis företag) som använder Almis rådgivningstjänster avseende affärsutveckling. Genom att lämna ett affärsutvecklingsuppdrag till Almi anses Kunden ha accepterat dessa allmänna villkor.

 

Dessa Allmänna villkor gäller tillsammans med vad som i övrigt kan ha överenskommits mellan Almi och Kunden avseende affärsutvecklingsuppdraget, exempelvis i uppdragsbekräftelse.

Åtaganden

Som Kund förväntas du avsätta tid och resurser samt tillhandahålla den information som krävs för att uppdraget ska kunna utföras med bästa möjliga resultat. Almis förväntan på dig som Kund är att du är öppen och transparent kring din affärsidé och verksamhet för att vi tillsammans ska uppnå bästa möjliga utfall. Du som Kund ansvarar för beslut som fattas till följd av din och Almirådgivarens dialog och Almis rådgivning.

 

Almis rådgivning ska ske med skicklighet och omsorg anpassad efter de omständigheter och den information som du som Kund har presenterat.

Ansvar och ansvarsbegränsningar

Almi ansvarar för skada som Almi orsakar dig som Kund till följd av uppdraget. Almis ansvar för skada begränsar sig till skada som Almi själv har orsakat genom vårdslöshet eller oaktsamhet. I ansvaret ingår inte ersättning för indirekt skada, förlust eller följdskada, exempelvis utebliven vinst. Utöver det är Almis ansvar begränsat till ett belopp som motsvarar ersättningen för uppdraget, vilket betyder att du som Kund endast kan få ersättning upp till ett belopp som motsvarar den ersättning du själv har betalat för affärsutvecklingsuppdraget.

 

För att ha rätt till skadestånd ska kravet på ersättning framställas skriftligen senast sex (6) veckor efter att uppdraget slutförts. Om kravet inte framställs i rätt tid har du inte rätt till skadestånd.

Ändring av uppdraget

Om förutsättningarna för uppdragets genomförande ändras eller om otillräcklig eller felaktig information har lagts till grund för det ursprungliga uppdraget har Almi, efter dialog med dig som Kund, rätt att avbryta uppdraget och erbjuda en annan tjänst. Om du accepterar att uppdraget ändras kan priset komma att justeras enligt gällande prislista.

Avbeställning av uppdrag

Om du som Kund vill avbeställa eller avbryta överenskommet uppdrag ska du meddela din Almirådgivare så snart som möjligt. Om avbeställning sker inom 14 dagar efter avtalet ingåtts och innan uppdraget har påbörjats återbetalas/krediteras den eventuella avgiften för uppdraget. I andra fall sker ingen återbetalning/kreditering.

Byte av Almirådgivare

Om Almirådgivaren måste avbryta sitt uppdrag på grund av att anställningen upphör eller annan orsak äger Almi rätt att ersätta rådgivaren med annan lämplig Almirådgivare.

Nyttjanderätt

I Almis erbjudanden används metoder, modeller och annat material som är framtaget av Almi och som får användas av dig som Kund endast för att utveckla din verksamhet.

Ansvar för handlingar

Almi ansvarar att eventuella handlingar och annat material som du som Kund överlämnat till Almi eller som tas fram i samband med erbjudandet förvaras på ett säkert sätt och att materialet inte delges utomstående

Sekretess

Alla Almirådgivare har tystnadsplikt enligt lag för uppgifter om Kundens affärs- och driftsförhållanden som rådgivaren fått del av i samband med uppdraget. I enlighet med denna tystnadsplikt åtar sig Almi att inte avslöja konfidentiell information om Kunden för utomstående, om inte Almi är skyldig att lämna ut information till följd av regler i gällande lag eller annan författning eller till följd av myndighetsbeslut.   

Personuppgifter

Inom ramen för uppdraget kommer Almi att insamla, använda, överföra, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter rörande dig som Kund. Almi åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med gällande rätt. Fullständig information om Almis behandling av personuppgifter finns på Almis hemsida, www.almi.se

Force majeure

I händelse av omständighet som du som Kund och Almi inte råder över (krig, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, naturkatastrof, konflikt på arbetsmarknaden och liknande förhållanden) är såväl du som Kund som Almi befriade från att fullgöra de åtaganden som följer av uppdraget.

 

Om du som Kund anser att sådan befriande omständighet föreligger, ska du så snart som möjligt informera Almi. På motsvarande sätt är Almi skyldig att informera dig om befriande omständigheter. Om befriande omständighet föreligger är varken Almi eller du som Kund skyldig att utge ersättning till den andre parten och någon återbetalning/kreditering av eventuell avgift görs därmed inte. Så snart den inträffande omständigheten har upphört ska uppdraget åter igen utföras enligt vad som tidigare överenskommits, om inget annat har avtalats.

Klagomål

Skulle Kunden ha klagomål på Almi eller Almis rådgivare ska klagomål skriftligen framföras genom att fylla i formulär som nås via: www.almi.se/om-almi/kontakt/kontakta-oss/klagomal/

Tvistlösning

Tvister hänförliga till dessa Allmänna Villkor ska prövas av allmän domstol.