Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Almi Företagspartner AB, organisationsnummer 556481-6204, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2019.

Verksamhetens art och inriktning 

Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt genom att medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora
företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska utgöra ett komplement till den privata marknaden och vara tillgänglig i hela landet. Koncernens verksamhet är organiserad i två affärsområden – Företagspartner och Invest.


Företagspartner: Almi Företagspartner erbjuder lån och affärsutveckling till små och medelstora företag som vill växa och utvecklas. Lånen beviljas ofta i samarbete med banker eller andra kreditinstitut och kan användas för finansiering av företagsstarter, tillväxt, exportsatsningar och innovation. Affärsutveckling innebär rådgivning vid utvecklingen av ett företags affärsdrivande verksamhet och dess processer. Det kan handla om när nya företag startas, vid förnyelseprocesser eller när företag står inför nya utmaningar och satsningar. Almi erbjuder också seminarieverksamhet inom olika områden av företagande.


Invest: Almi Invest är koncernens riskkapitalbolag som investerar i företag med skalbara idéer, möjlighet till långsiktig värdetillväxt samt förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt. Investeringarna sker i tidiga faser där tillgången på kapital ofta är en bristvara. Almi Invest är
branschoberoende och Sveriges mest aktiva investerare i tidiga tillväxtbolag och sett till antalet investeringar. Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom förvaltade fonder och omfattar direkta investeringar i tillväxtbolag i tidiga skeden. Utöver Almis egna insatser kommer kapitalet i de regionala fonderna från EU (strukturfonder) och regionala finansiärer samt i fonden som förvaltas av Almi Invest
Green Tech AB från EU och Energimyndigheten.

Finansieringen

Koncernens verksamhet finansieras genom anslag från staten och de regionala delägarna. Ytterligare finansiering kan ske via särskilda medel från staten, landets regioner och EU samt genom projekt- och konsultintäkter i verksamheten. Inom riskkapitalverksamheten finansieras driften huvudsakligen genom anslagsmedel från förvaltade fonder. Staten har tillskjutit kapital till moderbolagets eget kapital i form av aktiekapital, reservfond och därutöver medel avsedda för utlåning i form av en lånefond. Lånefonden uppgår totalt till 5 482 miljoner kronor. Almi ska långsiktigt bedriva låneverksamheten så att kapitalet i
lånefonden bevaras nominellt intakt.

Ägarförhållanden

Almi Företagspartner AB ägs till 100 procent av svenska staten. Utöver moderbolaget Almi Företagspartner består koncernen av:

  • 16 regionala dotterbolag inklusive fyra helägda dotterdotterbolag. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare. I denna del av koncernen har under året huvudsakligen bedrivits rådgivning och låneverksamhet.
  • det helägda dotterbolaget Almi Invest AB inklusive elva hel- och delägda dotterdotterbolag. I denna del av koncernen har under året bedrivits riskkapitalverksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I början av april sålde Almi Invest del av sitt aktieinnehav i I-tech. Almi Invests innehav motsvarade omkring 7 procent av bolaget.

Redovisningsprinciper

Inga förändringar har skett av redovisningsprinciperna sedan föregående räkenskaps årsbokslut. Se Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper för beskrivning av koncernen och moderbolagets redovisningsprinciper. Moderbolaget och dotterbolagen i koncernen är enligt lagen om statlig inkomstskatt (IL 7 kap § 16) undantagna från skattskyldighet för all annan inkomst än inkomst av
näringsverksamhet som hänför sig till innehav av fastighet.

Flerårsöversikt

Utveckling av koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Flerårsöversikt 2019

Verksamhetsåret 2019

Företagspartner

Låneverksamheten
Under perioden ökade antalet nya utbetalda lån med 5 procent till 3 336 (3 180) lån medan utbetalt lånebelopp ökade med 16 procent uppgående till 1 975 (1 700) miljoner kronor. Almi erbjuder även garantier som komplement till de vanliga lånen. Antalet utfärdade garantier uppgick till 85 (138) under perioden.
Den största delen av Almis nyutlåning under delårsperioden utgjordes av företagslån som utgjorde 70 (66) procent av utbetalt belopp och 41 (40) procent av antalet nya lån. Mikrolån utgjorde till 13 (15) procent av utbetalt lånebelopp och 46 (48) procent av antalet utbetalda lån. Tillväxtlån till innovativa företag utgjorde 9 (10) procent av utbetalt lånebelopp och 5 (4) procent av antalet utbetalda lån.
Ränteintäkterna från låneverksamheten minskade till 338 (346) miljoner kronor. Den vägda snitträntan på utestående lån vid periodens utgång ökade till 6,28 procent jämfört med 5,85 procent vid motsvarande tidpunkt föregående räkenskapsår. Förklaringen till att ränteintäkterna har minskat trots den ökade räntesatsen, beror på en minskad lånestock.
Det bokförda värdet på den totala lånestocken uppgick vid periodens utgång till 4 752 miljoner kronor med en reserveringsgrad på 18,4 procent att jämföra med 5 033 miljoner kronor respektive 17,6 procent vid utgången av föregående verksamhetsår. Förändringen i lånestocken under räkenskapsåret förklaras av ökad nyutlåning vilket motverkats av en något högre amorteringsvolym. Under perioden har kreditförlusterna minskat och uppgick till 223 (251) miljoner kronor. Den ökade reserveringsgraden beror huvudsakligen på att lånestocken minskat.

 

Affärsutveckling
Intäkterna inom affärsutveckling uppgick till 105 (112) miljoner kronor och utgjordes av projektanslag för täckande av kostnader direkt hänförliga till projekt samt vissa konsultintäkter för rådgivning. Almi har under perioden slutfört drygt 10 500 (9 000) rådgivningsinsatser. Ökningen avser främst nyutvecklade kunderbjudanden inom tillväxt, företagsstart och innovation.

Invest

Riskkapitalverksamheten
Almi genomförde investeringar i 141 (163) bolag till ett värde av 249 (226) miljoner kronor. Av genomförda investeringar avsåg 126 (110) miljoner kronor nyinvesteringar i 46 (44) bolag och 123 (116) miljoner kronor följdinvesteringar i 95 (119) bolag. Under verksamhetsåret avyttrades 44 (39) portföljbolag i sin helhet, ytterligare 12 (20) avyttrades delvis. Försäljningarna gav en sammanlagd försäljningslikvid om 157 (139) miljoner kronor. Likvidationer och konkurser inleddes i 10 (12) och avslutades i ytterligare 8 (11) portföljbolag. Vid utgången av räkenskapsåret hade Almi 339 direkta
innehav samt därutöver andelar i 6 riskkapitalbolag till ett sammanlagt bokfört värde om 885 miljoner kronor att jämföra med 345 direkta innehav samt andelar i 7 riskkapitalbolag till ett sammanlagt bokfört värde om 815 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.
Det sammanlagda resultatet från riskkapitalverksamheten uppgick till -1 (-9) miljoner kronor. Resultatet från riskkapitalverksamheten består huvudsakligen av ett positivt realisationsresultat med 101 (92) miljoner kronor, nettot av nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar med -108 (-86) miljoner kronor, utdelningar 13 (0) miljoner kronor samt resultatandelar från intressebolag med -8 (-15) miljoner kronor. Resultatet från riskkapitalverksamheten ingår i rörelseresultatet men särredovisas under rörelsens kostnader.

Koncernen

Koncernens intäkter
Intäkterna i koncernen minskade med 5,2 procent till 1 016 (1 072) miljoner kronor varav ränteintäkter i låneverksamheten utgjorde 338 (346) miljoner kronor.

Anslagsintäkterna minskade med 7,7 procent till 596 (646) miljoner kronor och bestod huvudsakligen av driftsanslag från staten med 279 (313) miljoner kronor samt av anslag från regionala ägare till verksamheten i de regionala dotterbolagen i enlighet med tecknade samverkansavtal med 184 (186) miljoner kronor. Övriga anslag uppgick till 133 (147) miljoner kronor och består huvudsakligen av projektanslag 96 (103) miljoner kronor samt anslag för täckande av driftskostnader för förvaltning av regionala fonder inom riskkapitalverksamheten med 31 (43) miljoner kronor.

Övriga intäkter uppgick till 82 (80) miljoner kronor. Huvuddelen utgjordes av intäkter från riskavtäckningsgaranti i låneverksamheten med 57 (56) miljoner kronor.

 

Koncernens kostnader och resultat
Rörelsens kostnader exklusive resultat från riskkapitalverksamheten och kreditförluster var oförändrat och uppgick till 767 (767) miljoner kronor. Personalkostnader uppgick till 465 (460) miljoner kronor och övriga externa kostnader minskade till 297 (300) miljoner kronor.

Resultat från riskkapitalverksamheten uppgick till -1 (-9) miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 223 (251) miljoner kronor. Förändringen är framförallt hänförlig till en minskad lånestock.

Rörelseresultatet minskade till 25 (45) miljoner kronor vilket huvudsakligen förklaras av lägre anslagsintäkter som delvis motverkades av lägre kreditförluster. Rörelsemarginalen under räkenskapsåret uppgick till 2,5 (4,2) procent.

Finansnettot minskade till 48 (73) miljoner kronor. Förändringen förklaras huvudsakligen av att Almi under perioden erhöll 63 (68) miljoner kronor från finansiärer i vissa av riskkapitalfonderna för täckande av negativa resultat och lämnade ersättning med 53 (28) miljoner kronor till finansiärer i övriga fonder för positiva resultat.

Periodens resultat minskade till 74 (118) miljoner kronor varav 69 (106) miljoner kronor är hänförligt till moderbolagets aktieägare.


Finansiell ställning och kassaflöden
Koncernens balansomslutning uppgick till 8 895 miljoner kronor, soliditeten till 86,0 procent, kassa och bank till 411 miljoner kronor och kortfristiga placeringar till 2 676 miljoner kronor, att jämföra med en balansomslutning på 8 601 miljoner kronor, soliditet på 88,1 procent, kassa och bank på 323 miljoner kronor samt kortfristiga placeringar på 2 269 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade jämfört med motsvarande period föregående räkenskapsår och uppgick till 267 (278) miljoner kronor.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -415 (-518) miljoner kronor. Minskningen förklaras främst av lägre nettoförvärv av kortfristiga placeringar jämfört med föregående räkenskapsår.

Utlåningsverksamhetens nettoeffekt på kassaflödet uppgick till 59 (295) miljoner kronor vilket innebär ett positivt kassaflöde där amorteringarna överstiger utbetalda lån. Nettoinvesteringar i kortfristiga placeringar har skett under perioden med -384 (-734) miljoner kronor vilket haft en negativ effekt på kassaflödet.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 237 (75) miljoner kronor vilket är hänförligt till att upplåning av fondmedel har ökat.

 

Investeringar
Koncernens investeringar sker huvudsakligen inom ramen för låne- respektive riskkapitalverksamheterna. Minskade förvärv av kortfristiga placeringar har skett under året. Nettoinvesteringar i kortfristiga placeringar uppgick till -384 (-734) miljoner kronor. Övriga investeringar uppgick till 8 (6) miljoner kronor och avsåg immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Moderbolaget

Rörelsens intäkter i moderbolaget under delårsperioden minskade med 5,5 procent till 709 (750) miljoner kronor, varav ränteintäkter i låneverksamheten utgjorde 338 (346) miljoner kronor. Anslagsintäkter minskade till 284 (319) miljoner kronor. Av anslaget har moderbolaget tillskjutit 220 (222) miljoner kronor som driftsanslag till koncernens dotterbolag varav 203 (200) miljoner kronor till de regionala dotterbolagen i enlighet med tecknade samverkansavtal med regionala minoritetsägare.

Lånestocken finns i sin helhet i moderbolaget varför ränteintäkter och kreditförluster uppgår till samma belopp som i koncernen och förklaringarna till förändringarna är desamma.

Rörelsens kostnader, exklusive kreditförluster, minskade till 408 (418) miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade till 78 (82) miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade till 11,0 (10,9) procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 473 (624) miljoner kronor främst genom förändringar i rörelsekapitalet. Det negativa kassaflödet från investeringsverksamheten minskade till -376 (-628) miljoner kronor. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -8 (-3) miljoner kronor.

Medarbetare

Vid utgången av räkenskapsåret hade Almikoncernen 521 (500) anställda. Medelantalet anställda under perioden omräknat till heltider uppgick till 495 (490) personer.

Vid utgången av perioden var medelåldern 47 (47) år och andelen kvinnor och män var 53 (54) respektive 47 (46) procent. Vid utgången av räkenskapsåret hade moderbolaget 84 (76) anställda. Medelantalet anställda under perioden omräknat till heltider uppgick till 79 (75) personer. Vid utgången av perioden var medelåldern 45 (45) år och andelen kvinnor och män var 64 (63) respektive 36 (37) procent.

Miljö

Almi bedriver ingen verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Almis arbete inom miljöområdet inkluderas inom ramen för Almis hållbarhetsarbete. För mer information om hållbarhetsarbetet, se "Om Almis hållbarhetsarbete".

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Risker definieras som oönskade händelser och osäkerhetsfaktorer som kan påverka Almis förmåga och möjlighet att utföra sitt uppdrag och nå sina mål. All affärsverksamhet är förenad med risker. Almi strävar efter en kontinuerlig och systematisk riskhantering som en naturlig del av den operativa verksamheten. Till grund för hanteringen ligger årliga verksamhetsövergripande riskkartläggningar i syfte att identifiera, värdera och prioritera strategiska och operativa risker i koncernbolagen. Riskerna graderas utifrån sannolikhet och påverkan. Riskhanteringen syftar till att i möjligaste mån reducera riskerna inom ramen för uppdraget och verksamheten. Återrapportering sker löpande till styrelsen.


Finansiella risker
Almis verksamhet är till stora delar finansiell. Risker avseende Riskkapitalverksamheten beskrivs under denna rubrik medan Kreditrisken redovisas under Affärsrisker.


Investeringsrisk
Almi bedriver investeringsverksamhet i kommersiellt riskfyllda och ofta tidiga skeden. Investeringsresultatet över tiden är beroende av utvecklingen i enskilda portföljbolag såväl som konjunkturella förutsättningar. Riskhantering sker främst genom följande åtgärder:

  • Ständiga förbättringar av processerna för utvärdering av investeringsobjekt.
  • Kontinuerlig uppföljning och aktiv ägardialog/-styrning i portföljbolagen, oftast i kombination med styrelserepresentation.
  • Kvartalsvisa genomgångar och värdering av innehaven.
  • Löpande nedskrivningsprövning.

 

Ränterisk

Med ränterisk avses risken att marknadsvärdet på ränterelaterade tillgångar och skulder förändras på ett ofördelaktigt sätt vid rörelser i det allmänna ränteläget. Almis ränterisk handlar huvudsakligen om att rörelser i marknadsräntan kan förändra marknadsvärdet på placerade medel. Koncernens likvida medel förvaltas genom väl diversifierade placeringar i finansiella tillgångar och med utgångspunkt i fastställd placeringspolicy enligt vilken medelsförvaltningen ska kännetecknas av ett begränsat risktagande. Likvida medel är i huvudsak placerade i räntefonder. Den genomsnittliga durationen i ränteplaceringarna uppgick per 31 december 2019 till 1,91 (1,70). Då Almi i princip inte har någon upplåning förekommer inte ränterisk i detta avseende. Rörelser i marknadsräntan kan hos Almi också ge förändrade intäkter på lånestocken, vilket snarare kan klassificeras som en form av prisrisk i låneaffären. Riskhantering handlar i detta avseende mest om lånevillkoren till kund och valet av räntebindningsmetodik.


Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att koncernen påverkas negativt av bristande hantering och kontroll på likvida medel och betalningsflöden eller bristande tillgång till likviditet för att fullgöra betalningsåtaganden och att bedriva finansieringsverksamheten. För att likviditetsmässigt möta ökande efterfrågan på marknadskompletterande krediter har Almi under verksamhetsåret vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa kontinuerlig balanserad nettoutlåning


Valutarisk
Valutarisk definieras som risken för negativ resultatpåverkan på grund av förändrade valutakurser. Almis exponering för valutarisk är försumbar.


Strategiska risker

Strategiska risker är olika former av omvärldsrisker, till exempel konjunktur, kundbeteenden, efterfrågan eller regelverk och lagstiftning som påverkar möjligheten att bedriva verksamhet. I Almis verksamhet föreligger också politisk risk, det vill säga affärsrisk till följd av politiska beslut som kan påverka storleken på intäkter i form av anslag såväl som inriktningen på verksamheten genom förändringar i ägardirektiv. Strategiska risker hanteras av koncernledningen och styrelsen genom kontinuerlig omvärldsbevakning och dialog med ägare och politiska beslutsfattare samt genom fokus på största möjliga flexibilitet i verksamhet och organisation för att på bästa sätt kunna möta ändrade förutsättningar.

 

Operativa risker
Operativa risker är hänförliga till koncernens interna processer, rutiner och system, organisationen, legala risker, mänskliga fel eller externa händelser. Almis största operativa risker är kopplade till processerna i affärsverksamheten och till ökat strategiskt fokus på företag med potential för hållbar tillväxt och de förändrade kompetenskrav och behov av digitalisering som följer med detta. Ytterligare risker är kopplade till efterlevnad av nya regelverk och risken att Almis resurser riktas till kund- och portföljföretag som bedriver oetisk eller bedräglig verksamhet, inte har tillräcklig kontroll över riskerna i sin leverantörskedja eller underskattar riskerna för korruption och penningtvätt i aktuell marknad. Målet för hanteringen av operativa risker är väl dokumenterade rutiner, tillförlitliga IT-system och tillfredsställande internkontroll. Särskilt fokus har under året satts på uppföljning och utvärdering av kontroller inom ramen för den ordinarie verksamheten samt fortsatt implementering av compliancefunktionen.

Affärsrisker

Affärsrisk är risken för minskade intäkter till följd av förändringar i den externa affärsmiljön, till exempel marknadsförhållande, kundbeteende och teknologisk utveckling som kan leda till minskade volymer och försämrade marginaler. Almis verksamhet är till stor del anslagsfinansierad och därutöver marknadskompletterande. Den största affärsrisken för Almi är kreditrisken som till viss del också kan betraktas som en finansiell risk. I övrigt är de största affärsriskerna i hög grad kopplade till små och medelstora företags möjligheter att erhålla rådgivning och finansiering från privata aktörer på marknaden samt till marknadsräntor och marknadsprissättningen på aktier i tillväxtföretag.


Kreditrisk
Kreditrisk är risken för förlust till följd av att en kredittagare inte förmår fullgöra sin återbetalningsskyldighet. För att minska denna risk arbetar Almi bland annat med följande åtgärder:

  • Bedömning av kredittagarens återbetalningsförmåga och obeståndsrisk inför kreditbeslut.
  • Löpande kredituppföljningar och omprövning av återbetalningsförmåga och obeståndsrisk med fastställd periodicitet för kreditengagemang med olika omfattningar såväl som vid behov och efter indikationer på förändrad risk i enskilt engagemang.
  • Kreditrevisioner av låneverksamheten i de regionala dotterbolagen, vars kreditmandat styrs av betygsättning efter genomförd revision
  • Löpande reservering för förlustrisker

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Almi Företagspartner AB valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten återfinns på sidorna 16–33 i detta dokument.

Förväntad framtida utveckling

Förväntad framtida utveckling Konjunkturläget är fortsatt svårbedömt. Almis verksamheten visar inga tydliga tecken på en konjunkturnedgång. En sammanvägning av olika omvärldsfaktorer tyder på att högkonjunkturen och tillväxten kvarstår men på lägre nivåer än föregående år.

Utlåningsvolymen har ökat jämfört med föregående år vilket bland annat förklaras av införandet av en ny generation Tillväxtlån för innovativa företag. Almis utlåningskapacitet har trots ökad utlåning fortsatt att stärkas tack vare lånekundernas högre amorteringstakt under året.

Detta förbättrar möjligheterna att på kort sikt möta företagens efterfrågan. Bedömningen är att utlåningen kommer att fortsätta att öka under kommande år.

Inom riskkapitalverksamheten ökade investeringsvolymen under året men fördelades på något färre företag jämfört med föregående år.

Den genomsnittliga investeringen har således ökat något vilket är en effekt av att Almi Invest GreenTech nu är igång och generellt gör större investeringar. Sammantaget bedöms efterfrågan på Almis riskkapitalinvesteringar ligga kvar på en hög nivå under det kommande året.

Almi följer utvecklingen avseende coronaviruset covid-19 och utvärderar i vilken utsträckning detta kan komma att påverka företagets verksamhet på kort och lång sikt. I dagsläget går det inte att göra en bedömning i vilken omfattning detta eventuellt kan påverka verksamheten.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Förslag till vinst