Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Almi Företagspartner AB, organisationsnummer 556481-6204, får härmed avge årsredovisning och
koncernredovisning för verksamhetsåret 2020.

Verksamhetens art och inriktning 

Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling
och verka för hållbar tillväxt genom att medverka till att utveckla
och finansiera små och medelstora företag med lönsamhets- och
tillväxtpotential. Verksamheten ska utgöra ett komplement till
den privata marknaden och vara tillgänglig i hela landet.
Koncernens verksamhet är organiserad i två affärsområden –
Företagspartner och Invest.


Företagspartner - Almi Företagspartner erbjuder lån och affärsutveckling till små och medelstora företag som vill växa och utvecklas. Lånen beviljas ofta i samarbete med banker eller andra
kreditinstitut och kan användas för finansiering av företagsstarter,
tillväxt, exportsatsningar och innovation. Affärsutveckling innebär rådgivning vid utvecklingen av ett företags affärsdrivande
verksamhet och dess processer. Det kan handla om när nya företag startas, vid förnyelseprocesser eller när företag står inför nya utmaningar och satsningar. Almi erbjuder också seminarieverksamhet inom olika områden av företagande.


Invest - Almi Invest är koncernens riskkapitalbolag som investerar
i företag med skalbara idéer, möjlighet till långsiktig värdetillväxt
samt förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt.
Investeringarna sker i tidiga faser där tillgången på kapital
ofta är en bristvara. Almi Invest är branschoberoende och Sveriges
mest aktiva investerare i tidiga tillväxtbolag och sett till antalet
investeringar. Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom
förvaltade fonder och omfattar direkta investeringar i tillväxtbolag
i tidiga skeden. Utöver Almis egna insatser kommer kapitalet i
de regionala fonderna från EU (strukturfonder) och regionala
finansiärer samt i fonden som förvaltas av Almi Invest Green
Tech AB från EU och Energimyndigheten.


Under verksamhetsåret 2020 har Almi utöver vad som anges
ovan dessutom i väsentlig omfattning fokuserat på kapitalförsörjning
till små och medelstora företag som påverkats av pandemin.

nens verksamhet, ställning och resultat.

Finansieringen

Koncernens verksamhet finansieras genom anslag från staten och
de regionala delägarna. Ytterligare finansiering kan ske via särskilda
medel från staten, landets regioner och EU samt genom
projekt- och konsultintäkter i verksamheten. Inom riskkapitalverksamheten finansieras driften huvudsakligen genom anslagsmedel från förvaltade fonder.

 

Staten har tillskjutit kapital till moderbolagets eget kapital i form av aktiekapital, reservfond och därutöver medel avsedda för utlåning i form av en lånefond. Lånefonden uppgår totalt till 8 432 miljoner kronor. Almi ska långsiktigt bedriva låneverksamheten så att kapitalet i lånefonden bevaras nominellt intakt.

 

Kapitalet i förvaltade fonder inom Almi Invest uppgår till 3 157 miljoner kronor. Därutöver investerar Almi Invest egna medel utanför förvaltade fonder.

Ägarförhållanden

Almi Företagspartner AB ägs till 100 procent av svenska staten. Utöver moderbolaget Almi Företagspartner består koncernen av:

 • 16 regionala dotterbolag inklusive tre helägda dotterdotterbolag.
  Under året har dotterdotterbolaget Partnerinvest i Mellansverige AB likviderats. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av
  moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare. I denna del av koncernen har under året huvudsakligen bedrivits rådgivning och låneverksamhet.
 • det helägda dotterbolaget Almi Invest AB inklusive tio hel- och delägda dotterdotterbolag. I denna del av koncernen har under året bedrivits riskkapitalverksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under det första kvartalet 2020 utbröt en global pandemi till följd av ett nytt Coronavirus. Pandemin har haft en väsentlig påverkan på det generella marknadsklimatet och den globala ekonomin. Så också på såväl Almis kundföretag som på den egna organisationen. I mars lanserades Almis Brygglån vilket är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som följd av samhällets reaktioner på spridningen av covid-19.


Efter beslut i riksdagen förstärktes Almis finansiella bas i juni genom kapitaltillskott med 2 950 miljoner kronor till låneverksamheten och med 400 miljoner kronor till riskkapitalverksamheten inom Almi
Invest. Därutöver beviljades Almi ytterligare 50 miljoner kronor som utökat basanslag under 2020.


Almi Invest avyttrade ytterligare andelar i portföljbolaget I-tech AB vid flera tillfällen under räkenskapsåret. Delförsäljningen av I-tech AB resulterade i ett positivt realisationsresultat uppgående till 55
miljoner kronor. Vidare avyttrade Almi Invest i september sitt innehav i Cartana till ett amerikanskt bioteknikbolag vilket resulterade i ett positivt realisationsresultat uppgående till 30 miljoner kronor.


Göran Lundwall lämnade tjänsten som vd och koncernchef för Almi-koncernen i november 2020 och ersattes av Britta Burreau. Britta Burreau kommer närmast från KPA Pension där hon var vd och har tidigare varit vd för Nordea Liv & Pension AB.


I oktober erhöll koncernens bolag beslut om registrering som finansiella institut hos Finansinspektionen (FI) enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Registreringen förutsätter att krav på ägare och ledning är uppfyllt samt att verksamheten drivs i enlighet med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

 

Tillväxtverket har i december beslutat om förlängning av perioden för första generationen av fonder som nu befinner sig i förvaltningsfas. Beslutet gäller till den 31 augusti 2023.

Redovisningsprinciper

Inga förändringar har skett av redovisningsprinciperna sedan föregående räkenskaps årsbokslut. Se Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper för beskrivning av koncernens redovisningsprinciper.

 

Moderbolaget och dotterbolagen i koncernen är enligt lagen om statlig inkomstskatt (IL 7 kap § 16) undantagna från skattskyldighet för all annan inkomst än inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till innehav av fastighet.

Flerårsöversikt 2020

Verksamhetsåret 2020

Företagspartner

Låneverksamheten
Under året ökade antalet nya utbetalda lån med 76 procent till 5 872 (3 339) lån medan utbetalt lånebelopp ökade med 60 procent uppgående till 3 166 (1 975) miljoner kronor. Almi erbjuder även garantier som komplement till de vanliga lånen. Antalet utfärdade garantier uppgick till 102 (85).

 

En stor del av Almis nyutlåning utgjordes av det nya Brygglånet som uppgick till 36 procent av utbetalt belopp och 33 procent av antalet nya lån. Företagslån utgjorde 37 (70) procent av utbetalt lånebelopp och 22 (41) procent av antalet utbetalda lån. Mikrolån utgjorde 9 (13) procent av utbetalt lånebelopp och 32 (46) procent av antalet utbetalda lån. Tillväxtlån till innovativa företag utgjorde 13 (9) procent av utbetalt lånebelopp och 7 (5) procent av antalet utbetalda lån. Övriga lån utgjorde 5 (8) procent av utbetalt lånebelopp och 6 (8) procent av antalet utbetalda lån.


Ränteintäkterna från låneverksamheten uppgick till 371 (338) miljoner kronor. Den vägda snitträntan på utestående lån vid räkenskapsårets utgång minskade till 5,87 procent jämfört med 6,28 procent vid motsvarande tidpunkt föregående räkenskapsår. Minskningen är huvudsakligen hänförlig till lägre ränta på det under räkenskapsåret lanserade Brygglånet.

 

Det bokförda värdet på den totala lånestocken uppgick vid räkenskapsårets utgång till 6 046 miljoner kronor att jämföra med 4 752 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår. Reserveringsgraden sjönk samtidigt till 16,5 procent från 18,4 procent främst beroende på hög volym utbetalda nya lån där reserveringsbehov ännu inte uppstått. Kreditförlusterna ökade till 329 (223) miljoner kronor, hänförligt till större lånestock samt en reservering för befarade kreditförluster till följd av pandemin. Antalet konkurser bland Almis kunder har inte ökat under verksamhetsåret.

 

Affärsutveckling
Intäkterna inom affärsutveckling uppgick till 104 (105) miljoner kronor och utgjordes av projektanslag för täckande av kostnader direkt hänförliga till projekt samt vissa konsultintäkter för rådgivning. Almi har under året slutfört omkring 11 500 (10 500) rådgivningsinsatser. Ökningen avser främst kunderbjudanden inom affärssimulering.

Invest

Riskkapitalverksamheten
Almi genomförde investeringar i 175 (141) bolag till ett värde av 316 (249) miljoner kronor. Av genomförda investeringar avsåg 149 (126) miljoner kronor nyinvesteringar i 45 (46) bolag och 167 (123) miljoner kronor följdinvesteringar i 130 (95) bolag. Under räkenskapsåret avyttrades 20 (44) portföljbolag i sin helhet, ytterligare 8 (12) avyttrades delvis. Försäljningarna gav en sammanlagd försäljningslikvid om 204 (157) miljoner kronor. Likvidationer och konkurser inleddes i 8 (10) och avslutades i ytterligare 11 (8) portföljbolag.


Vid utgången av räkenskapsåret hade Almi 354 direkta innehav samt därutöver andelar i 6 riskkapitalbolag till ett sammanlagt bokfört värde om 1 071 miljoner kronor att jämföra med 339 direkta innehav samt andelar i 6 riskkapitalbolag till ett sammanlagt bokfört värde om 885 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.


Det sammanlagda resultatet från riskkapitalverksamheten uppgick till 70 (-1) miljoner kronor. Resultatet från riskkapitalverksamheten består huvudsakligen av ett positivt realisationsresultat om 145 (101) miljoner kronor, nettot av nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar om -84 (-108) miljoner kronor, utdelningar 17 (13) miljoner kronor samt resultatandelar från intressebolag om -6 (-8)
miljoner kronor. Resultatet från riskkapital-verksamheten ingår i rörelseresultatet men särredovisas under rörelsens kostnader.

Koncernen

Koncernens intäkter

Intäkterna i koncernen ökade med 9,0 procent till 1 107 (1 016) miljoner kronor varav ränteintäkter i låneverksamheten utgjorde 371 (338) miljoner kronor. Anslagsintäkterna ökade med 10,2 procent till 657 (596) miljoner kronor och bestod huvudsakligen av driftsanslag från staten med 319 (279) miljoner kronor samt av anslag från regionala ägare till verksamheten i de regionala dotterbolagen i enlighet med tecknade samverkansavtal med 206 (184) miljoner
kronor. Övriga anslag uppgick till 131 (133) miljoner kronor och består huvudsakligen av projektanslag 98 (96) miljoner kronor samt anslag för täckande av driftskostnader för förvaltning av regionala fonder inom riskkapitalverksamheten med 29 (31) miljoner kronor.


Övriga intäkter uppgick till 79 (82) miljoner kronor. Huvuddelen utgjordes av intäkter från riskavtäckningsgaranti i låneverksamheten med 58 (57) miljoner kronor.

Koncernens kostnader och resultat

Rörelsens kostnader exklusive resultat från riskkapitalverksamheten
och kreditförluster ökade med 6,8 procent till 819 (767) miljoner kronor. Personalkostnader ökade med 5,6 procent till 491 (465) miljoner kronor och övriga externa kostnader ökade med 8,8 procent till 323 (297) miljoner kronor.


Resultat från riskkapitalverksamheten uppgick till 70 (-1) miljoner kronor. Ökningen är framförallt hänförlig till reavinster i portföljbolag.


Kreditförlusterna uppgick till 329 (223) miljoner kronor, hänförligt till större lånestock samt en större reservering för befarade kreditförluster till följd av pandemin.

 

Rörelseresultatet ökade till 29 (25) miljoner kronor. Rörelsemarginalen under räkenskapsåret uppgick till 2,6 (2,5) procent.
Finansnettot ökade till 53 (48) miljoner kronor. Förändringen är hänförlig reavinster i kapitalförvaltningen.
Årets resultat ökade till 82 (74) miljoner kronor varav 63 (69) miljoner kronor är hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Finansiell ställning och kassaflöden

Koncernens balansomslutning uppgick till 12 493 miljoner kronor, soliditeten till 88,7 procent, kassa och bank till 508 miljoner kronor och kortfristiga placeringar till 4 676 miljoner kronor, att jämföra med en balansomslutning på 8 895 miljoner kronor, soliditet på 86,0 procent, kassa och bank på 411 miljoner kronor samt kortfristiga placeringar på 2 676 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.


Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 292 (267) miljoner kronor. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3 719 (-415) miljoner kronor, vilket förklaras av ökade utbetalningar av nya lån, minskade amorteringar och ökade nettoförvärv av kortfristiga placeringar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 3 525 (237) miljoner kronor
där ökningen är hänförlig till de kapitaltillskott om totalt 3 350 miljoner kronor som Almi erhöll under andra kvartalet.


Investeringar
Koncernens investeringar sker huvudsakligen inom ramen för låne- respektive riskkapitalverksamheterna. Ökade förvärv av kortfristiga placeringar har skett under året. Nettoinvesteringar i kortfristiga placeringar uppgick till -1 950 (-384) miljoner kronor.

 

Övriga investeringar uppgick till 11 (8) miljoner kronor och avsåg immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Moderbolaget

Rörelsens intäkter i moderbolaget under räkenskapsåret ökade med 11,6 procent till 791 (709) miljoner kronor, varav ränteintäkter i låneverksamheten utgjorde 371 (338) miljoner kronor. Anslagsintäkter ökade till 333 (284) miljoner kronor. Av anslaget har moderbolaget tillskjutit 249 (220) miljoner kronor som driftsanslag till koncernens dotterbolag varav 235 (203) miljoner kronor till de regionala dotterbolagen i enlighet med tecknade samverkansavtal
med regionala minoritetsägare.

 

Lånestocken finns i sin helhet i moderbolaget varför ränteintäkter
och kreditförluster uppgår till samma belopp som i koncernen och förklaringarna till förändringarna är desamma.


Rörelsens kostnader, exklusive kreditförluster, ökade med 16,7 procent till 476 (408) miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade till -13 (78) miljoner kronor. Rörelsemarginalen minskade till -1,7 (11,0) procent.


Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 331 (437) miljoner kronor. Det negativa kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3 582 (-376) miljoner kronor. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 3 349 (-8) miljoner kronor. Årets totala kassaflöde uppgick till 98 (89) miljoner kronor.

Medarbetare

Vid utgången av räkenskapsåret hade Almi-koncernen 538 (521) anställda. Medelantalet anställda under perioden omräknat till heltider uppgick till 514 (495) personer. Vid utgången av perioden var medelåldern 47 (47) år och andelen kvinnor och män var 54 (53) respektive 46 (47) procent.


Vid utgången av räkenskapsåret hade moderbolaget 89 (84) anställda. Medelantalet anställda under perioden omräknat till heltider uppgick till 86 (79) personer. Vid utgången av perioden var medelåldern 45 (45) år och andelen kvinnor och män var 62 (64) respektive 38 (36) procent.

Miljö

Almi bedriver ingen verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Almis arbete inom miljöområdet inkluderas inom ramen för Almis hållbarhetsarbete. För mer information om hållbarhetsarbetet, se sidan 23-33.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risker definieras som oönskade händelser och osäkerhetsfaktorer
som kan påverka Almis förmåga och möjlighet att utföra sitt uppdrag och nå sina mål. All affärsverksamhet är förenad med risker. Almi strävar efter en kontinuerlig och systematisk riskhantering som en naturlig del av den operativa verksamheten. Till grund för hanteringen ligger årliga verksamhetsövergripande riskkartläggningar i syfte att identifiera, värdera och prioritera strategiska och operativa
risker i koncernbolagen. Riskerna graderas utifrån sannolikhet och påverkan. Riskhanteringen syftar till att i möjligaste mån reducera riskerna inom ramen för uppdraget och verksamheten. Återrapportering sker löpande till styrelsen.

FINANSIELLA RISKER

Almis verksamhet är till stora delar finansiell och omfattar såväl investeringsrisker i riskkapitalverksamheten som kreditrisk
i utlåningsverksamheten.

 

Kreditrisk

Kreditrisk är risken för förlust till följd av att en kredittagare inte förmår fullgöra sin återbetalningsskyldighet. För att minska denna risk arbetar Almi bland annat med följande åtgärder:

 • Bedömning av kredittagarens återbetalningsförmåga och
  obeståndsrisk inför kreditbeslut.
 • Löpande kredituppföljningar och omprövning av återbetalningsförmåga och obeståndsrisk med fastställd periodicitet för kreditengagemang med olika omfattningar såväl
  som vid behov och efter indikationer på förändrad risk i enskilt engagemang.
 • Kreditrevisioner av låneverksamheten i de regionala dotterbolagen, vars kreditmandat styrs av betygsättning efter
  genomförd revision.
 • Löpande reservering för förlustrisker.

Investeringsrisk
Almi bedriver investeringsverksamhet i kommersiellt riskfyllda
och ofta tidiga skeden. Investeringsresultatet över tiden är beroende av utvecklingen i enskilda portföljbolag såväl som konjunkturella förutsättningar. Riskhantering sker främst genom följande åtgärder:

 • Ständiga förbättringar av processerna för utvärdering av
  investeringsobjekt.
 • Kontinuerlig uppföljning och aktiv ägardialog/-styrning i
  portföljbolagen, oftast i kombination med styrelserepresentation.
 • Kvartalsvisa genomgångar och värdering av innehaven.
 • Löpande nedskrivningsprövning.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att marknadsvärdet på ränterelaterade
tillgångar och skulder förändras på ett ofördelaktigt sätt vid rörelser i det allmänna ränteläget. Almis ränterisk handlar huvudsakligen om att rörelser i marknadsräntan kan förändra marknadsvärdet på placerade medel. Koncernens likvida medel förvaltas genom väl diversifierade placeringar i finansiella tillgångar och med utgångspunkt i fastställd placeringspolicy enligt vilken medelsförvaltningen ska kännetecknas av ett begränsat risktagande.


Likvida medel är i huvudsak placerade i räntefonder. Den genomsnittliga durationen i ränteplaceringarna uppgick per 31 december 2020 till 1,45 (1,70). Då Almi i princip inte har någon upplåning förekommer inte ränterisk i detta avseende. Rörelser i marknadsräntan kan hos Almi också ge förändrade intäkter på lånestocken, vilket snarare kan klassificeras som en form av prisrisk i låneaffären. Riskhantering handlar i detta avseende mest om lånevillkoren till kund och valet av räntebindningsmetodik.

 

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att koncernen påverkas negativt av bristande hantering och kontroll på likvida medel och betalningsflöden eller bristande tillgång till likviditet för att fullgöra betalningsåtaganden och att bedriva finansieringsverksamheten.


Almi arbetar kontinuerligt med att säkerställa balanserade kassaflöden från utlånings- och riskkapitalverksamheterna för att likviditetsmässigt kunna möta efterfrågan på marknadskompletterande finansiering. Förstärkningen av Almis finansiella bas genom kapitaltillskott under verksamhetsåret har medfört minskad likviditetsrisk de närmaste åren.

 

Valutarisk
Valutarisk definieras som risken för negativ resultatpåverkan på grund av förändrade valutakurser. Almis exponering för valutarisk är försumbar.

 

STRATEGISKA RISKER
Strategiska risker är olika former av omvärldsrisker, till exempel konjunktur, kundbeteenden, efterfrågan eller regelverk och lagstiftning som påverkar möjligheten att bedriva verksamhet. I Almis verksamhet föreligger också politisk risk, det vill säga affärsrisk till följd av politiska beslut som kan påverka storleken på intäkter i form av anslag såväl som inriktningen på verksamheten genom förändringar i ägardirektiv.

 

Strategiska risker hanteras av koncernledningen och styrelsen genom kontinuerlig omvärldsbevakning och dialog med ägare och politiska beslutsfattare samt genom fokus på största möjliga flexibilitet i verksamhet och organisation för att på bästa sätt kunna möta ändrade förutsättningar.

 

OPERATIVA RISKER
Operativa risker är hänförliga till koncernens interna processer, rutiner och system, organisationen, legala risker, mänskliga fel eller externa händelser. Almis största operativa risker är kopplade till processerna i affärsverksamheten och till ökat strategiskt fokus på företag med potential för hållbar tillväxt och de förändrade kompetenskrav och behov av digitalisering som följer med detta. Ytterligare risker är kopplade till efterlevnad av nya regelverk och risken att Almis resurser riktas till kund- och portföljföretag som
bedriver oetisk eller bedräglig verksamhet, inte har tillräcklig
kontroll över riskerna i sin leverantörskedja eller underskattar riskerna för korruption och penningtvätt i aktuell marknad. Målet för hanteringen av operativa risker är väl dokumenterade rutiner, tillförlitliga IT-system och tillfredsställande internkontroll. Särskilt fokus har under året satts på uppföljning och utvärdering av kontroller inom ramen för den ordinarie verksamheten samt fortsatt implementering av compliancefunktionen.

 

AFFÄRSRISKER
Affärsrisk är risken för minskade intäkter till följd av förändringar i den externa affärsmiljön, till exempel marknadsförhållande, kundbeteende och teknologisk utveckling som kan leda till minskade volymer och försämrade marginaler.

 

Almis verksamhet är till stor del anslagsfinansierad och därutöver marknadskompletterande. Den största affärsrisken för Almi är kreditrisken som redovisas ovan under finansiella risker. I övrigt är de största affärsriskerna i hög grad kopplade till små och medelstora företags möjligheter att erhålla rådgivning och finansiering från privata aktörer på marknaden samt till marknadsräntor och marknadsprissättningen på aktier i tillväxtföretag.

Risker relaterade till Covid-19-pandemin

Almis verksamhet och samtliga insatsområden har påverkats ur många aspekter på grund av samhällets reaktioner på spridningen av covid-19. Tabellen nedan sammanfattar den påverkan covid-19-pandemin haft på Almis verksamhet under räkenskapsåret.

 

organisation
Almi prioriterar en säker arbetsmiljö och följer myndigheternas
rekommendationer. En stor andel av medarbetarna arbetar hemifrån i den mån det är möjligt. Detta innebär att fysiska möten undviks i stor utsträckning och en stor satsning har gjorts för att möjliggöra kundarbete digitalt.


Låneverksamheten
Almi förväntar sig en ökning av antalet konkurser i kundföretagen
framöver. Under första halvåret gjordes en reservering för befarade kreditförluster för att möta den ökade osäkerhet som pandemin orsakar. Under fjärde kvartalet har Almi fortsatt utvärdera och analysera kort- och långsiktiga konsekvenser och behovet av fortsatt reservering för befarade kreditförluster avseende såväl den ordinarie lånestocken som det nya brygglånet som börjat betalas ut under
april månad. Almi har därutöver under verksamhetsåret lagt stort fokus på att utveckla kundkännedomsprocessen för alla lånekunder i syfte att motverka penningtvätt och annan brottslig verksamhet.


Riskkapitalverksamheten
Den rådande situationen kan innebära negativa konsekvenser för många av Almi Invests portfölj-bolag såsom svårigheter att genomföra emissioner med negativ påverkan på likviditeten som följd. För Almis del kan det innebära utmaningar att avyttra innehaven och att värderingar av onoterade innehav försvåras då transaktioner som genomförts före krisen inte säkert kan tillämpas som värdegrundande. Båda dessa faktorer kan komma att påverka resultatet från riskkapitalverksamheten. Regeringens beslut att
sänka medfinansieringskravet till 30 procent från nuvarande 50 procent underlättar dock för Almi att medverka vid såväl ny- som följdinvesteringar.

Hållbarhetsrapport

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Almi Företagspartner AB valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten återfinns på sidorna 80-87 i detta dokument.

Förväntad framtida utveckling

Det kapitaltillskott om totalt 3 350 miljoner kronor som Almi erhöll under 2020 har gjort det möjligt för Almi att möta företagens efterfrågan på marknadskompletterande lån och riskkapital. Den kris som pandemin orsakar har påverkat och bedöms fortsatt komma att påverka Almi-koncernen under flera års tid vad gäller såväl resultat
som risker och verksamhetsfokus. Bland annat bedöms osäkerheten vara stor när det gäller såväl kreditförluster som värdering av portföljbolag under de närmaste åren.

 

Den nya låneformen Brygglån lanserades under 2020 och har bidragit stort till att utlåningen ökat. Den framtida efterfrågan på Almis tjänster är starkt beroende av hur krisen, de beslutade och kommande företagsstödjande åtgärderna och därmed läget inom näringslivet utvecklas. I dagsläget bedöms Almis lånekapacitet vara tillräcklig för att möta behovet hos företagen inom den närmaste tiden.


Den osäkra marknadssituationen kan medföra utmaningar för Almi Invests befintliga portföljbolag att hitta extern finansiering även under det kommande året. Detta gör att ett ökat ansvar läggs på befintliga ägare. Behovet av Almi Invests marknadskompletterande riskkapital ökar och det kapitaltillskott för riskkapitalinvesteringar Almi-koncernen erhöll under 2020 liksom den ökade möjliga
investeringsandelen bedöms vara av fortsatt stor betydelse för verksamheten.

Påverkan från Covid-19 pandemin under verksamhetsåret

Lån

 • Väsentlig påverkan på både antal lån och utbetalt lånebelopp
  genom att efterfrågan på finansiering ökat i samband med utbrottet av covid-19.
 • Almi lanserade i samband med pandemiutbrottet Brygglånet,
  riktat till bärkraftiga små och medelstora företag där finansieringsbehov uppstått.
 • Antalet utbetalda lån ökade med 76 % till 5 872 (3 339) lån. Utbetalt belopp ökade med 60 % till 3 166 (1 975) mkr. Ökningarna är huvudsakligen hänförliga till covid19.
 • En förstärkning om 53 mkr av kreditreserven utanför reserveringsmodellen genomfördes med anledning av ökad risk på grund av covid-19.
 • Garantiavtal har tecknats mellan Europiska Investeringsfonden
  och Almi avseende ett covid-19-paket inom ramen för det Europeiska instrumentet (InnovFin EU) för Innovation riktat till små och medelstora företag. Almi har inte nyttjat garantin under verksamhetsåret.

Finansiering av Almis verksamhet

 • Tillkommande driftsanslag 50 mkr för år 2020.
 • Almi erhöll i juni kapitaltillskott med 2 950 mkr till låneverksamheten och 400 miljoner kronor till riskkapitalverksamheten. Kapitaltillskotten ökar koncernens eget kapital och i moderbolaget bundet eget kapital.

Affärsutveckling

 • Omfattningen på affärsutvecklingsverksamheten har inte
  påverkats i nämnvärd omfattning.
 • Affärsutvecklingstjänsterna har till viss del styrts om till företag
  där finansieringsbehov uppstått som en följd av pandemin
  genom att affärssimulering och rådgivning erbjudits i samband
  med låneansökan.

Riskkapital

 • Investerat belopp ökade med 27 % till 316 (249) mkr. Antalet
  bolag i vilket investeringar genomfördes ökade med 18% till
  149 (126). Ökningarna är delvis hänförliga till covid-19.
 • Antalet följdinvesteringar i existerande portföljbolag har ökat.
 • Färre bolag har avyttrats.
 • Kravet på privat medfinansiering har ändrats vilket innebär att
  Almis investeringsandel får uppgå till 70 (50) % av det totala
  investeringsbeloppet om det finns särskilda skäl. Detta har vid
  några tillfällen bidragit till att investeringar kunnat genomföras.

Övrigt

 • Utökad bemanning i form av både medarbetare och konsulter
  för att kunna hantera den ökade aktivitet som pandemin medfört.
 • Höjt driftsanslag till dotterbolagen från såväl koncernmoderbolaget
  som regionala medägare.