Almis exkluderingsramverk – Sektorrestriktioner

Almi vill stötta bolag med möjlighet att bidra till en omställning för långsiktigt hållbart värdeskapande. En del av detta är att välja bort de verksamheter som har betydande hållbarhetsrisker och bristande hantering eller är skadliga för människan, miljön eller samhället.

Exkluderingsramverket ska fungera som ett stöd till dotterbolagen med operativ verksamhet och ge vägledning i enskilda fall där företagets verksamhet och/eller produkt/tjänst inte uppfattas ligga i linje med Almis uppdrag att verka för hållbar tillväxt. Ramverket ska vara vägledande oavsett om insatsen från Almi handlar om lån, riskkapital eller affärsutvecklingsinsats.

Avgränsningar

Utöver detta ramverk kan det förekomma särskilda exkluderingskriterier som kommer med avtal, projekt eller extern finansiering. Sådana sektorbegränsningar förekommer bl.a. för en del av Almis lån där Almi har externa avtal om riskavtäckning. Motsvarande sektorbegränsningar finns även inom riskkapital, både avseende Gröna fonden och för de regionala Invest-fonderna.

Almis uppdrag som finansiär och affärsutvecklare 

Enligt Statens ägarpolicy ska bolag med statligt ägande agera föredömligt inom området hållbart företagande och bedriva sin verksamhet på ett sätt som gynnar en hållbar utveckling. Det ska uppnås genom att balansera och förena en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Hållbart företagande innebär att agera ansvarsfullt och minimera risken för negativ påverkan, men också att tillvarata möjligheter till hållbart värdeskapande genom innovativa affärsmodeller och lösningar.

För att leva upp till våra egna och samhällets värderingar samt för att minska de ekonomiska riskerna i låne- och riskkapitalaffären så arbetar Almi aktivt med hållbarhet. Detta gör vi genom att påverka de verksamheter vi erbjuder våra resurser till, att försäkra att vi finansierar och utvecklar verksamheter som bidrar till ett hållbart samhälle (inkludering) samt genom att välja bort att arbeta med verksamheter som inte är förenliga med vårt uppdrag eller våra värderingar (exkludering).

I exkluderingsramverket behandlas sektorer där det bedrivs fullt lagliga verksamheter eller där svenska staten själva bedriver verksamhet. Almi bör ändå vara restriktiva när det gäller engagemang i företag kopplat till dessa sektorer. Exempelvis kan staten tillåta verksamhet, men Almi kan ändå bedöma är att sektorn, eller delar av sektorn, inte ska utvecklas med stöd av offentliga medel.

Exkluderingsramverket behandlar även sektorer där det från företagshåll kan finnas ekonomiska incitament att driva på för att ändra nuvarande lagstiftning. Det kan exempelvis vara sektorer som utanför Sverige har en mer tillåtande lagstiftning. Här bör Almi ta utgångspunkt i den svenska lagstiftningen och Almi ska inte medverka i verksamheter som baserar sin framgång på att lagstiftningen i Sverige kan komma att förändras.

Övergripande exkluderingsprinciper

Almi utesluter verksamheter som har stora identifierbara hållbarhetsrisker och vars verksamhet inte är i linje med Almis uppdrag att bidra till hållbar tillväxt.

Almi utesluter produkter/tjänster där det finns en risk att de i framställning och/eller användning:

 • Skadar andra människor signifikant fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt
 • Skadar hälsan signifikant
 • Skadar miljön signifikant
 • Skadar klimatet signifikant
 • Hotar mänskliga rättigheter
 • Är illegala eller syftar till att kringgå gällande lagstiftning

Sektorer som exkluderas

I enlighet med internationella konventioner erbjuder inte Almi insatser till företag som har produktion eller distribution av kontroversiella vapen, såsom klustervapen, personminor, biologiska eller kemiska vapen eller produktion av kärnvapen. Här tillämpar Almi nolltolerans.

Sektorer med restriktioner och där exkludering sker

Nedan sektorer har identifierbara hållbarhetsrisker för en eller flera intressenter. Almi har möjlighet att exkludera företag med icke obetydlig verksamhet kopplat till nedan produkter och tjänster:

 • Alkohol
 • Tobak & nikotinprodukter
 • Cannabis
 • Pornografi
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Vapen & krigsmateriel
 • Fossila bränslen

Sektorer under uppsikt

Utöver ovan följer Almi ett antal andra sektorer i syfte att vidareutveckla exkluderingsramverket. De aktuella sektorerna är ”under uppsikt” då det inte är möjligt att utesluta hela sektorn eller där vi ser en utveckling av sektorn som i förlängningen kan medföra exkludering. Företag inom dessa sektorer utesluts eller godkänns inte per automatik utan bedöms individuellt.

Beslutsprocess för Almis exkluderingsramverk

Exkluderingsramverket inklusive kriterier uppdateras vid behov av Almis Etik- och hållbarhetsråd. Ändringar godkänns av vd i Almi AB.