Hållbart Almi

Vi på Almi är vi övertygade om att hållbarhet engagerar medarbetare och att engagerade medarbetare skapar hållbara företag. Därför strävar Almi efter att vara en attraktiv arbetsplats som både attraherar och behåller medarbetare som vill utvecklas.

Medarbetarnas kompetens och engagemang är viktigt för att Almi ska nå sina mål. Som anställd på Almi arbetar du för att coacha entreprenörer som är på väg in i företagandet eller vill ta sitt företag till en nästa nivå. Det kräver enskilt engagemang och att det finns ett stort förtroende mellan våra kunder och oss.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är både en operativ och strategisk framgångsfaktor i Almis värdeskapande. Almi är en organisation med bred och djup kompetens hos medarbetarna, varför aktiv kunskapsdelning och samverkan är det primära sättet att utveckla medarbetare och verksamhet. Ett kvitto på att det fungerat är att våra medarbetarundersökningar visar på ett högt engagemang.

Jämställdhet och mångfald

Almi är en modern och attraktiv arbetsplats. Detta kräver ett hälsosamt arbetsklimat och ett bra ledarskap. Etisk och kulturell mångfald och jämn köns- och åldersfördelning är också faktorer som bidrar till en framgångsrik företagskultur. En inkluderande attityd till allas skillnader är en förutsättning för ett effektivt, professionellt och lönsamt företag, samt en viktig del av att kunna rekrytera, utveckla och behålla talanger och färdigheter. På Almi har alla anställda samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Minskad miljöpåverkan

Vi arbetar aktivt för att minska vår egen negativa miljöpåverkan från den egna verksamheten. Vi uppfattar det som viktigt i syfte att ta vårt ansvar utifrån de klimatutmaningar vi står inför samt att det skapar en trovärdighet i arbetet med de företag vi erbjuder finansiering och affärsutvecklingsinsatser. 

Almis verksamhet är miljödiplomerad utifrån svensk miljöbas där miljöarbetet koordineras via ett koncerngemensamt miljödiplom. Respektive dotterbolag i koncernen är ansvarigt för att leda och följa upp miljöarbetet i den region de verkar. Arbetet med att minska vår egen negativa miljöpåverkan tar sin utgångspunkt i Almis miljöinstruktion som finns möjligt att ta del av på begäran. Vänligen kontakta hakan.zinders@almi.se.