Energikartläggningscheck

Sök bidrag för att minska era energikostnader

Energieffektivisering är inget nytt men har fått extra uppmärksamhet på grund av de stigande energikostnaderna. En energikartläggning är ett bra första steg i arbetet för att bli ett mer energieffektivt företag. Kartläggningen ger tips på hur energianvändningen kan effektiviseras – små justeringar kan ge stora effekter, genom både minskade kostnader och ökad konkurrenskraft.

Vem kan ansöka?

Du är välkommen att söka en energikartläggningscheck om du har ett företag som:

  1. Är svenskregistrerat och har sitt huvudsäte i Halland samt sysselsätter färre än 250 personer.

  2. Har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro.

  3. Har en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år.

Företaget ska inte heller vara primärproducent eller vara verksamt på en lokal marknad. Att vara verksam på en lokal marknad innebär att företaget ej får vara utsatt för konkurrens i det lokala närområdet.

Till exempel om det finns tre frisörsalonger i samma samhälle så verkar dessa på en lokal marknad då de utsätter varandra för konkurrens, de kan då ej söka detta stöd.

För och till vad kan du söka?

En energikartläggning innebär att all den energi som tillförs ett företag systematiskt kartläggs för att se var energin tar vägen och hur den används. Därefter följer förslag på en rad förbättringsåtgärder för att minska energianvändningen.

Daniel Larsson, vd Unnaryd Modell

"Trots att vi har varit miljömedvetna under många år så har det varit svårt för oss att veta hur vi konkret ska arbeta mot att sänka vår energiförbrukning. Genom den här checken ville vi få möjlighet att mer i detalj kunna skapa en handlingsplan och spara pengar genom att minska elanvändningen."

Hur mycket kan jag söka?

Region Halland tillhandahåller energikartläggningscheckar där 50 % av energikartläggningens kostnad täcks till ett maximalt värde av 30 000 kr.

Resterande finansiering står företaget för. En förutsättning
är att företaget medverkar 10 timmar i kartläggningsarbetet, där timmarna värderas till 600 kr i timmen.

Hur ansöker jag?

Intresseanmälan – jag vill bli kontaktad för att veta mer om checkar!

Jag står inför en satsning och vill veta mer om medfinansiering från Almi.

Att tänka på

  • Du får inte ha påbörjat insatsen innan du ansöker om stöd
  • Företag som verkar på en lokal/regional marknad där det finns risk att utvecklingsinsatsen påverkar konkurrensen i närområdet kan tyvärr inte ta del av dessa checkar.
  • Ditt företag ska kunna styrka sina kostnader med fakturakopior och/eller kvitton samt tillhörande betalningsbevis.
  • Utbetalning av stödet sker i efterskott.
  • Alla insatser ska vara genomförda och slutredovisade senast nio månader efter projektstart.
  • Konsulten skall vara oberoende och inte jävig.

Energikartläggningschecken är ett regionalt företagsstöd som finansieras av Region Halland