Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Affärsetiska frågor
– följ lagar, respektera internationella uppförandenormer samt respektera mänskliga rättigheter

Hur kan du jobba med företagets affärsetik?

Affärsetik handlar om hur du driver din business. Här ingår allt från antikorruption till ägandefrågor. Även ditt ansvar som företagare – företagets påverkan, etiskt uppförande, respekt för lagar och mänskliga rättigheter.   

Hur kan du jobba med företagets affärsetik? 

Du kan: 

Motverka korruption

sdg-e1.jpgIdentifiera risker för korruption och utpressning och se till att du varken ger eller tar emot gåvor som kan uppfattas som mutor.

 

Hela organisationen behöver stå bakom och vara medvetna om vilka riktlinjer som gäller.

 

Det bör även uppmuntras att rapportera eventuella överträdelser.

 

Se åtgärdslista för att motverka korruption

Delta politiskt på ett ansvarsfullt sätt

sdg-e2.jpgUppmuntra en politisk inriktning som gynnar samhället och avhåll dig från att underminera, påverka eller manipulera den politiska processen för endast egen vinning.

 

Här är också transparens kring aktiviteter, politiskt deltagande och lobbying centralt.

 

Se åtgärdslista för att delta politiskt på ett ansvarsfullt sätt

Konkurrera på lika villkor

sdg-e3.jpgKonkurrens är bra. Det håller företag vakna, gör dem bättre och driver utvecklingen i samhället framåt.

 

Som företagare behöver du följa rådande konkurrenslagstiftning och inte delta i prissamverkan, riggade bud, prisdumpning eller annan inofficiell uppdelning av marknader genom att fördela kunder, leverantörer eller produkter.

 

Se åtgärdslista för att konkurrera på lika villkor

Verka för en hållbar värdekedja

sdg-e4.jpgFörsök ha hållbarhet som en röd tråd i hela värdekedjan och genom produkternas livscykel så långt som möjligt.

 

I det ingår att se till att det som köps in till företaget kommer från verksamheter som också är hållbara och som värnar om konsumenternas bästa liksom mänskliga rättigheter, miljön och samhället i stort.

 

Produkterna bör också kunna spåras.

 

Se åtgärdslista för att verka för en hållbar värdekedja

Respektera äganderätten

sdg-e5.jpg

Respektera äganderätten som är en mänsklig rättighet och som gäller både materiella och immateriella tillgångar.

 

Genom att göra det uppmuntras samtidigt kreativitet och uppfinningar som till exempel copyright och patent.

 

Samhällets uppfinnare och kreatörer ska ersättas för de mästerverk som används om inget annat har avtalats.

 

Se åtgärdslista för att respektera äganderätten

Vill du komma igång med ditt hållbarhetsarbete?

Kontakta oss på Almi så tar vi nästa steg tillsammans!

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet

Framtidstips direkt till din inkorg!

efs-logga.jpgFramtidsgeneratorn är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.