Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Hantering av personuppgifter

Personuppgiftsbehandling hos Almi

För oss på Almi Företagspartner AB (fortsättningsvis Almi) är din personliga integritet viktig. Vi vill med den här informationen informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter när du har  kontakt med Almi. Oavsett om du är kund, företrädare för ett företag eller leverantör, arbetssökande eller någon annan vars personuppgifter vi behandlar ska du känna dig trygg med att vi behandlar dina uppgifter på ett korrekt och säkert sätt hos oss.

Allmän information

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Almi Företagspartner AB, Box 70396, 107 24 Stockholm. Telefonnummer till kundtjänst och växel: 0771-55 85 00. Har du frågor eller synpunkter på vår hantering av personuppgifter, ber vi dig i första hand kontakta dataskyddsombudet via mejl på dataskyddsombud@almi.se.

 

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning kan du kontakta Datainspektionen på telefon 08-657 61 00 eller via mejl datainspektionen@datainspektionen.se.

Övergripande ändamål

Almis övergripande ändamål med de personuppgifter som kommer att samlas in är att de bland annat ska bidra till en god kommunikation mellan dig och oss, göra det möjligt för Almi att uppfylla rättsliga förpliktelser, ingå och uppfylla ingångna avtal mellan dig eller det företag du företräder och Almi, ingå och uppfylla ingångna avtal i samband med inköp av varor och tjänster samt genomföra rekryteringar på ett korrekt sätt.

 

Om du anser att du inte har möjlighet att delge oss dina personuppgifter i form av identifierande data (såsom ex.vis namn) och kontaktuppgifter (såsom ex.vis mejladress), kan det komma att innebära att Almi inte kan fullgöra sina rättsliga förpliktelser och har därmed ingen möjlighet att erbjuda dig och/eller ditt företag någon av Almis tjänster.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka personuppgifter Almi behandlar om dig, du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas om det är så att du anser att de inte är korrekta. När det gäller önskemål om att personuppgifter ska raderas, kan du även begära detta såvida de inte utgör en nödvändig del av ett beslutsunderlag eller på annat sätt behövs för att Almi ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser. Du har också rätt att begära begränsning av behandling i samband med att du har begärt rättelse/korrigering av felaktiga uppgifter och du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring samt för behandling som grundar sig på intresseavvägning.

Automatiserade beslut

Almi fattar inga automatiserade beslut som berör dig.

Lagring och gallring

Gallring av personuppgifter sker enligt gallringsplan, detta gäller både digital och pappersbunden informationshantering. Almi sparar personuppgifter endast så länge det krävs för ändamålet eller i de fall lagstiftning stadgar särskild bevarandetid. När dina personuppgifter inte längre behövs kommer Almi antingen att radera eller anonymisera dem.

Cookies IP-adresser och liknande tekniker

Lär mer om hur Almi använder cookies på https://www.almi.se/om-almi/Fakta-om-oss/om-cookies/

Kunder

Företag/Portföljbolag

Denna information gäller dig som är företrädare/kontaktperson för ett företag som är kund/portföljbolag hos Almi.

 

Källor till dina personuppgifter

 

Personuppgifterna kommer i första hand från dig, eller från någon annan företrädare för företag/portföljbolaget. Almi kan komma att samla in uppgifter från publika eller andra externt tillgängliga källor: myndigheter, sanktionslistor, kreditupplysningsföretag och kommersiella informationsleverantörer av uppgifter för att få information om du är en av företagets verkliga huvudmän och om du är en person i politiskt utsatt ställning.

 

Ändamål och laglig grund

 

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet mellan oss och ditt företag, för ändamål som avser kundservice, rättslig förpliktelse, leverans av tjänster och produkter.

Om avtalet är med det företag du representerar sker behandlingen med stöd av intresseavvägning, där Almi har bedömt att dina grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än Almis berättigade intresse av att ingå och fullgöra det avtal med det företag du företräder.

 

Personuppgifterna kan utöver detta komma att behandlas av oss för kund- och marknadsanalyser kundnöjdhetsundersökningar, upprätta statistik men också för att utvärdera, utveckla och marknadsföra tjänster och produkter. Dessa behandlingar sker med stöd av intresseavvägning, där vi har bedömt att Almi har ett berättigat intresse att kunna utveckla, förbättra och erbjuda sina tjänster samt för att bibehålla en god kontakt med dig och det företag/portföljbolag som du företräder.

 

Du kan när som helst tacka nej till att Almi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring genom att du avregistrerar dig från tjänsten enligt de instruktioner som finns i mejlet du har fått eller kontakta Almis kundtjänst.  

 

Om du och ditt företag/portföljbolag vill prenumenera på nyhetsbrev från Almi behöver du ge ditt samtycke till det. Samtycket kan du när som helst återta genom att avregistrera dig från tjänsten enligt instruktionerna i nyhetsbrevet.

 

För att kunna administrera din anmälan till något av våra öppna seminarier eller event så samlar Almi in dina personuppgifter, för att tillhandahålla plats, bekräfta anmälan m.m.

 

Vem som behandlar informationen

 

Inom Almi: Inom Almi är det bara de som behöver personuppgifterna för att utöva ovan nämnda behandlingar som har rätt att ta del av dem.

 

Tredje part: När personuppgifter lämnas ut för behandling för Almis räkning regleras behandlingen genom personuppgiftsbiträdesavtal.

 

Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, om ett sådant krav/skyldighet följer av lag, samt kan komma att uppdateras mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta och uppdaterade.

Privatpersoner

Denna information gäller för dig som är kund hos Almi i egenskap av privatperson.

 

Källor till dina personuppgifter

 

I regel kommer personuppgifterna från dig. Almi kan också komma att samla in uppgifter från publika eller andra externt tillgängliga källor: myndigheter sanktionslistor, kreditupplysningsföretag och kommersiella informationsleverantörer av uppgifter för att få information om du är en person i politiskt utsatt ställning.

 

Ändamål och laglig grund

 

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig, för ändamål som avser kundservice, rättslig förpliktelse, leverans av tjänster och produkter.

Personuppgifterna kan utöver detta komma att behandlas av oss för kund- och marknadsanalyser, kundnöjdhetsundersökningar, upprätta statistik men också för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling sker med stöd av intresseavvägning, där Almi har ett berättigat intresse att kunna utveckla, förbättra och erbjuda tjänster samt bibehålla en god kundkontakt med dig.

 

Du kan när som helst tacka nej till att Almi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring genom att du avregistrerar dig från tjänsten enligt de instruktioner som finns i mejlet du har fått eller kontakta Almis kundtjänst. 

 

Om du och ditt företag/portföljbolag vill prenumenera på nyhetsbrev från Almi behöver du ge ditt samtycke till det. Samtycket kan du när som helst återta genom att avregistrera dig från tjänsten enligt instruktionerna i nyhetsbrevet.

 

För att kunna administrera din anmälan till något av våra öppna seminarier eller event så samlar Almi in dina personuppgifter, för att tillhandahålla plats, bekräfta anmälan m.m.

 

Vem behandlar informationen

 

Inom Almi: Inom Almi är det bara de som behöver personuppgifterna för att utöva ovan nämnda behandlingar som har rätt att ta del av dem.

 

Tredje part: När personuppgifter lämnas ut för behandling för Almis räkning regleras  behandlingen genom personuppgiftsbiträdesavtal.

 

Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, om ett sådant krav/skyldighet följer av lag, samt kan komma att uppdateras mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta och uppdaterade.

Leverantörer

Denna information vänder sig till dig som utför uppdrag åt Almi i egenskap av konsult eller leverantör, antingen som självständig konsult eller som konsult anställd hos ett företag där avtal är tecknat med Almi. Informationen gäller även för dig som är angiven som kontaktperson/företrädare för leverantören enligt avtalet mellan aktuellt företag och Almi.

 

Ändamål och laglig grund

 

Almi behandlar dina personuppgifter för att inom ramen för samarbetet kunna ha en kontinuerlig kontakt samt för att uppfylla våra åtaganden enligt avtalet i övrigt, t.ex. fakturahantering. Behandlingen sker med stöd av intresseavvägning, där Almi anser att Almi har ett berättigat intresse av att kunna tillgodose dessa behov.

 

Om du utför uppdrag åt Almi i egenskap av privatperson är behandlingen nödvändig för att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig.

 

För vissa konsulter som är aktuella för uppdrag kan det komma att hända att Almi samlar in CV och motsvarande sammanställningar över tidigare erfarenheter och meriter.

 

Behandlare av informationen

 

Inom Almi: Inom Almi är det bara de som behöver personuppgifterna för att utöva ovan nämnda behandlingar som har rätt att ta del av dem.

 

Tredje part: Leverantörer av de system i vilka uppgifterna hanteras hos oss kan komma att ha tillgång till uppgifterna, detta regleras genom personuppgiftsbiträdesavtal.

Besökare

Den här informationen vänder sig till dig som lämnar personuppgifter till oss vid besök på något av våra kontor.

 

Ändamål och laglig grund

 

I samband med med besök kan du komma att få uppge namn och vilket företag du representerar, detta för att den du ska besöka ska kunna kommunicera med dig innan du släpps in i våra lokaler. Detta görs av säkerhetsskäl. Almi anser att denna behandling sker utifrån ett berättigat intresse.

 

Vem behandlar informationen

 

Inom Almi: Inom Almi är det bara de personer som behöver personuppgifterna för att uppfylla ovan nämnda ändamål som har rätt att ta del av dem.

Arbetssökande

Den här informationen vänder sig till dig som söker en ledig tjänst hos Almi och som lämnar personuppgifter direkt till oss eller via en rekryteringsfirma i form av ansökningshandlingar (såsom CV, meritförteckning, personligt brev).

 

Ändamål och laglig grund

 

Almi behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra rekryteringsprocessen korrekt och effektivt. Utöver uppgifter i själva ansökningshandlingarna kan det röra sig om anteckningar från intervjuer eller upplysningar från referenspersoner. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning, där vi har bedömt att Almi har ett berättigat intresse av att kunna genomföra rekryteringar enligt ovan angivna ändamål.

 

Vem behandlar informationen

 

Inom Almi: Inom Almi är det bara de personer som behöver personuppgifterna för att uppfylla ovan nämnda ändamål som har rätt att ta del av dem.

 

Tredje part: Rekryterare, leverantörer av de system i vilka uppgifterna hanteras hos oss kan komma att ha tillgång till uppgifterna, detta regleras genom personuppgiftsbiträdesavtal.

Övriga

Denna information gäller för dig som lämnar dina personuppgifter till Almi och som inte tillhör någon av kategorierna Kund, Leverantör, Besökande eller Arbetssökande. Du kanske tar kontakt med oss via Kundtjänst (mejl, telefon, chatt).

 

Ändamål och laglig grund

 

Om du kontaktar vår Kundtjänst eller ställer frågor via Chatt, så kan vi komma att behandla dina personuppgifter i syfte att kunna bearbeta ditt ärende eller din förfrågan samt för att kunna återkoppla svaret till dig. Denna behandling sker med stöd av intresseavvägning, där Almi har bedömt att det finns ett berättigat intresse av att säkerställa att inkommande ärenden hanteras korrekt och för att kunna hjälpa dig med ditt ärende på bästa sätt.

 

Personuppgifterna kan utöver detta komma att behandlas av oss för kundanalyser, upprätta statistik men också för att utvärdera och utveckla vår kundtjänst. Denna behandling sker med stöd av intresseavvägning, där Almi har ett berättigat intresse att kunna utveckla, förbättra och erbjuda tjänster samt bibehålla en god kundkontakt med dig.

 

Vem behandlar informationen

 

Inom Almi: Inom Almi är det bara de personer som behöver personuppgifterna för att uppfylla ovan nämnda ändamål som har rätt att ta del av dem.

 

Tredje part: Uppgifterna kan komma att lämnas ut eller delas med konsulter och andra externa uppdragstagare om det behövs för de ändamål som anges ovan.