Bokslutskommuniké

januari - december 2023

Publicerat:

15 feb. 2024, 09:56

Nyhet

Sammanfattning helåret 2023 
(Jämfört med perioden helåret 2022)

 •  Antalet utbetalda lån uppgick till 2 691 (3 145) lån om totalt 2 141
  (2 388) miljoner kronor varav Grönt lån totalt 109 (201) stycken och 
  339 (384) miljoner kronor.
 • Totalt investerades 233 (348) miljoner kronor i 108 (126) befintliga 
  och 29 (39) nya portföljföretag varav Gröna investeringar i 8 (14) 
  portföljföretag till ett värde av 62 (104) miljoner kronor.
 • Inom affärsutveckling har det genomförts 17 598 (14 682) insatser 
  varav 8 484 (3 185) avsåg erbjudandegruppen Hållbar utveckling. 

Hämta hela bokslutskommunikén 2023 här>> (pdf, 2.06 MB)

Jan Sinclair, tf vd och koncernchef Almi

Svensk ekonomi befann sig i en utmanande miljö under 
2023, med hög inflation och stigande räntor som pressade 
hushåll och företag. Konjunkturnedgången fortsatte under 
det fjärde kvartalet, drivet av stigande marknadsräntor samt 
stigande inflation, med prisökningar främst på energi men 
även på övriga varor och tjänster.