Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Remissvar

Almis svar på remisser

2021

 • Remissvar: Promemorian om Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6) (Ju2021/00749)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12) (Ju2021/01037)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027 (N2021/01813)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Promemorian om digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt (Ju2021/02273)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Promemorian om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering (Fi2020/05177)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Promemorian om bättre skydd för tekniska företagshemligheter (Ju2020/04525/L1)
  Ladda ned (pdf)

2020

 • Remissvar: Mervärdesskattelag(FI2020/02542/S2)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Konkurrensverkets befogenheter(N2020/00305/RS)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifter(Fi2020/01009/S1)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Promemorian Konkursförfarandet (Ju2019/04217/L2)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Rådets förordning av onlinebaserade förmedlingstjänster(UD2018/07645/H1)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Anpassning av investeraravdraget (Fi2019/04238/S1)
  Ladda ned (pdf)

2019

 • Remissvar: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling (Fi2019/03515/S1)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Underlag till regeringen inför kommande propositioner rörande forskningspolitik (U2019/02263/UH)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet – en översyn (SOU 2019:31)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Utredning för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Promemoria lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (DS 2019:6)
  Ladda ned (pdf)

2018

 • Remissvar: F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Betänkandet av utredningen om Gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20)"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final (Fi2018/0141/S1)"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Betänkandet Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering (Fi2018/00130/K)"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede (S2017/06606/SF)"
  Ladda ned (pdf)

2017

 • Remissvar: "Följdändringar till ny förvaltningslag (Ds 2017:42)"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26)"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om villkoren och förfarandet för kommissionen att begära och tillhandahålla information från företag i förhållande till den inre marknaden och närliggande områden. KOM(2017) 257"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Slutbetänkandet för Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, SOU 2017:1"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Europaparlamentets Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om företagsrekonstruktion och en andra chans för företagare."
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "SOU 2016:72 Betänkandet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "SOU 2017:78 Yttrande över betänkande av välfärdsutredningen om ordning och reda i välfärden"
  Ladda ned (pdf)

2016

 • Remissvar: "SOU 2016:49 Utökad beslutanderätt för Konkurrensverket"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "SOU 2016:23 Beskattning av incitamentsprogram"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Promemoria om växa stöd för den första anställda"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "En förbättring av den inre marknaden: mer möjligheter för enskilda och företag"
  Ladda ned (pdf)

2015

 • Remissvar: "Promemorian Kompletterande bestämmelser om upphandling"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Promemoria om ett nationellt utvecklingsbolag för kapitalförsörjning"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Inbjudan att inkomma med underlag till regeringens nyindustrialiseringsstrategi för Sverige"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Underlag till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Ny patentlag (SOU 2015:41)"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "En fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64)"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Yttrande över slutbetänkande från Ägarprövningsutredningen (SOU 2015:7) - Krav på privata aktörer i välfärden"
  Ladda ned (pdf)

2014

 • Remissvar: "Nystartutredningens slutbetänkande F-skuldsanering – en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Företagsskattekommittén slutbetänkande om en neutral bolagsskatt (SOU 2014:14)"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Europeiska kommissionens förslag till direktiv om enmansbolag"
  Ladda ned (pdf)

2013

 • Remissvar: "Avgifter för tillsyn och prövning enligt EU-förordningen om Europeiska riskkapitalfonder"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Tvingande regler om betalningstider i näringslivet"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "SOU 2012:84 Näringsförbud - tillsyn och effektivitet"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "SOU 2012:63 Små företag - stora möjligheter med IT"
  Ladda ned (pdf)
 • Remisssvar: "U2013 4153 Ds Högskolestiftelser"
  Ladda ned (pdf)

2012

 • Remissvar: "SOU 12012:66 Skatteincitament för forskning och utveckling"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "SOU 2012:50 Nystartszoner"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "SOU 2012:14 Ekonomiskt värde och samhällsnytta - förslag till en ny ägarförvaltning"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Forskning och innovation på energiområdet"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "SOU 2011:69 Stadsstödsutredningens betänkande"
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: "Delrapport Innovationsstödjande verksamhet vid universitet och högskolor"
  Ladda ned (pdf)