Utvecklingscheckar

För företag som vill till nästa nivå!

Vill du göra en ny satsning som ökar företagets konkurrenskraft och skapar nya värden i företaget? Då är detta något för dig! Utvecklingscheckarna är framtagna för att stödja kostnader för exempelvis utveckling av produkter, tjänster, marknader eller företag. Du får även rådgivning av Almis rådgivare som tillsammans med dig går igenom företagets verksamhet och ekonomi.

Just nu är ansökan stängd men den öppnar igen under hösten 2024.

Företag kan ansöka om en utvecklingscheck på mellan 20 000 kr - 200 000 kr – och då motsvarande max 50 % av kostnaderna för sökt insats. Företagets medfinansiering får dock inte bestå av egen tid och/eller egen arbetsinsats. Genomförande av insats får pågå max 9 månader från det att checken beviljats.

 

Vem kan söka?

 • Små och medelstora företag i Kronobergs län med max 249 anställda (ink. koncerntillhörighet)
 • Omsättning: max 100 mkr (ink. koncerntillhörighet)
 • Företaget ska ha en god ekonomisk ställning

 

För vad kan du söka?

 • Externa tjänster
 • Projektanställning, för företaget ny kompetens

 

Exempel på vad checken kan användas till

 • Utveckla en ny eller befintlig produkt eller tjänst
 • Marknadsutveckling till ny eller befintlig marknad
 • Företagsutveckling, exempelvis cirkulär ekonomi
 • Grön omställning, exempelvis energieffektivisering
 • Digitalisering

 

Exempel på vad checken inte kan användas till

 • Löpande kostnader och investeringar som ingår i
  företagets normala drift
 • Annonsering, mässor, hemsida
 • Investeringar som krävs enligt lagkrav, exempelvis vissa
  certifieringar eller tillstånd
 • Immaterialrättsliga kostnader, exempelvis patentansökan
 • Externa tjänster eller projektanställning där konsulten/leverantören/projektanställd kan anses vara jävig. Du får inte välja konsult/leverantör som är närstående oavsett om denne avser en juridisk eller en fysisk person. Med närstående person avses bland annat make/maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon. När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse.

 

Att tänka på

 • Inga kostnader som man söker för ska upparbetas innan beslut är taget
  Insatsen får inte snedvrida lokal eller regional konkurrens
 • Utvecklingscheckar ges inte till företag inom jordbruk, skogsbruk eller primärnäring 

 

Almis erbjudande

Tillsammans med Almis erfarna rådgivare får du möjlighet att utvärdera din idé. Du får en grundlig genomgång av företagets verksamhet, ekonomi och hur insatsen skapar nya värden i företaget.

Eftersom den globala efterfrågan på hållbara produkter, tjänster och infrastruktur ökar, är det en stark framgångsfaktor att integrera ett hållbart perspektiv i verksamheten. Diskussioner kring hållbarhet blir därför en naturlig del under rådgivningen. Du kommer även bli coachad
under och efter ansökningsprocessen. 


Ansökningsprocessen 

 • Intresseanmälan skickas till Almi (se formulär nedan) och hanteras löpande.
 • Du tilldelas en rådgivare från Almi och får fylla i en projektplan som ska vara klar inom en månad från det att projektplanen har tilldelats.
 • Du får ett datum för att göra en pitch av idé och därefter ett beslut om bifall/avslag. Därefter skickas en formell ansökan in.
 • Du meddelas när insatsen kan starta.

Utvecklingscheckarna är ett regionalt företagsstöd som finansieras av Region Kronoberg

Intresseanmälan - jag vill veta mer om utvecklingscheckarna!

Just nu är ansökan stängd men men öppnar igen under hösten 2024.