Vad är Agenda 2030?

Och vad betyder det egentligen för just ditt företag?

Logotyp för de globala målen för hållbar utveckling.

Som företagare har du säkert hört talas om Agenda 2030. Men vad betyder det egentligen för just ditt företag? 

FN har satt upp Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling (the Sustainable Development Goals, förkortat SDG:s) och dessa har blivit definitionen av vad hållbarhet är. De här globala målen balanserar tre dimensioner av hållbar utveckling – den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga – som alla är väl sammankopplade.

Vad innebär de olika aspekterna?

Miljömässig hållbarhet innefattar de planetära gränserna som mänskligheten måste hålla sig inom för en hållbar utveckling för kommande generationer.

Den sociala hållbarheten ser till människors rättigheter och utveckling.

Den ekonomiska dimensionen fokuserar på att ekonomisk utveckling är hållbar då den inte sker på bekostnad av de sociala och miljömässiga aspekterna.

Och vad betyder då Agenda 2030 för dig som företagare?

En rapport från 2017, Better Business, Better World, visar hur hållbart företagande i linje med Agenda 2030 kan skapa minst 12 biljoner USD i marknadsvärde och 280 miljoner jobb till år 2030.

Varför? Hållbarhetsfrågor driver lönsamhet hos företag på många olika sätt – dels genom kostnadsbesparingar och riskminimering, dels möjliga intäktsökningar när du kan addera mervärden av produkter, tjänster eller stärkt varumärke och image. Viktigt både vid försäljning och som attraktiv arbetsgivare.

Första steget för dig och ditt företag

Det första steget för dig som företagare är att utifrån Agenda 2030 definiera vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för ditt företag och era intressenter. Det görs genom att svara på frågor som:

  • Vilka är dina intressenter?
  • Vilka områden/frågor påverkar ditt värdeskapande – på kort och lång sikt?
  • Vilka affärsmässiga risker och möjligheter finns med att ligga före eller efter konkurrenterna i dessa frågor?

Ett område där efterfrågan ökar är produkter och tjänster som adresserar utmaningarna inom Agenda 2030. Innovationsgapet mellan vad de globala hållbarhetsmålen kräver och tillgängliga lösningar är dock stort. Här har små och medelstora företag en klar fördel då innovationskraften och flexibilitet i många fall är hög.

För att använda Agenda 2030 på bästa sätt och lyckas med att integrera hållbarheten i verksamheten bör du ha en välförankrad strategi där hållbarhet är integrerat i affärsstrategin och affärsmodellen. Det gör att investeringen i hållbarhetsarbetet kan ställas i relation till affärsnyttan.

Processen sammanfattas i sex steg:

1. Identifiera vad som är väsentliga hållbarhetsfrågor för ditt företag och dina intressenter – en väsentlighetsanalys med Agenda 2030 är en bra utgångspunkt för arbetet, eftersom de 17 hållbarhetsmålen täcker alla tänkbara hållbarhetsaspekter.

2. Sätt mätbara mål som integrerar och stödjer verksamhet och strategi. Säkra att hållbarhetsarbetet följs upp inom verksamhetens uppföljningsprocesser.

3. Prioritera och sätt KPI:er som stödjer strategin, både ur hållbarhetsperspektiv och affärsperspektiv.

4. Utarbeta en handlingsplan, identifiera intraprenörer/nyckelpersoner som kan driva förändringen och analysera ekonomiska konsekvenser av önskad förändring.

5. Säkra att hållbarhetsarbetet följs upp inom verksamhetens uppföljningsprocesser.

6. Kommunicera internt och externt för att entusiasmera och hålla uppe energin.

Snabbfakta Agenda 2023

Syfte

Agenda 2030:s övergripande syfte är fyrfaldigt: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa miljö- och klimatkrisen.

17 Globala mål 

17 globala mål för hållbar utveckling – med 169 delmål.

Globalt mål 1: Ingen fattigdom
Globalt mål 2: Ingen hunger
Globalt mål 3: God hälsa och välbefinnande
Globalt mål 4: God utbildning för alla
Globalt mål 5: Jämställdhet
Globalt mål 6: Rent vatten och sanitet för alla
Globalt mål 7: Hållbar energi för alla
Globalt mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10: Minskad ojämlikhet
Globalt mål 11: Hållbara städer och samhällen
Globalt mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Globalt mål 14: Hav och marina resurser
Globalt mål 15: Ekosystem
Globalt mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Globalt mål 17: Genomförande och partnerskap