Mål #5: Förebyggande och kontroll av föroreningar

Visst vill vi alla leva i en ren värld? Det är en förutsättning för ett gott liv för hela mänskligheten. Som framtidens företagare måste du arbeta aktivt – se vad du kan göra!

Femte målet inom EU:s taxonomi handlar speciellt om att säkerställa att inga skadliga ämnen och föroreningar läcker ut i mark, luft eller vatten. När det gäller vatten specifikt är tredje målet mer aktuellt – kika här !

Företag kan arbeta för att rena vår livsmiljö med olika innovationer:

  • Utveckla och sprid teknik som minskar eller eliminerar föroreningar genom filtrering eller neutralisering av skadliga ämnen.
  • Ersätt traditionella, mer skadliga ämnen, med nya som inte är skadliga för miljön.
  • Utveckla även teknik för att mäta och följa upp utsläpp och föroreningar.
  • Kontrollera och ta ansvar för skadliga ämnen som förekommer i hela företagets värdekedja. Detta gäller särskilt för företag inom turism, transport, tillverkning, kemikalier, läkemedel, jordbruk och livsmedel. 

Tips på hur du kan mäta dina insatser för att nå målet

  • Minskade Co2-utsläpp – mätt på relevant sätt, ofta i koldioxidekvivalenter där olika utsläppsslag räknas om
  • Minskade utsläpp i relevant enhet (ton/kg/decibel/watt etc
  • Andel produkter som är miljö- och klimatsäkrade
  • Antal lokala miljöer som bidrag sker till
  • Förbättrad luftkvalitet