Investeringsprocess – så här går det till

Dealflow

Almi Invest får mellan 800-1000 bolag som önskar investering varje år, men det är bara ca 5-7 % av de som önskar som får en investering.

Här kan du läsa om hur du skapar ett vinnande pitch deck och skickar in din pitch till oss.

 

Analys / Due Diligence

Inför ett investeringsbeslut gör vi en första bedömning av om ditt bolag skulle kunna vara intressant att investera i och befinner sig i rätt skede. En del bolag bedömer våra Investment Managers vara riktigt intressanta och genomför en djupare analys av flera aspekter såsom vision och värdeerbjudande, problem, lösning, affärsmodell, team, kundbehov, tillväxtstrategi, finansiell plan, kapitalbehov och marknadspotential samt exitmöjligheter. Här träffar vi ofta entreprenörsteamen flera gånger samt gör tester på startup teamet. Många investeringspropåer gallras bort i detta skede och en del propåer tar aktuell Investment Manager vidare till en investeringskommitté för beslut.

 

Investeringsbeslut

Ett investeringsbeslut fattas i två steg. Investment Manager drar sitt investeringsförslag i teamet. Om teamet ställer sig bakom investeringsförslaget lägger Investment Manager fram förslaget till investeringskommittén. Det är investeringskommittén som sedan ger mandat att slutföra en investering i bolaget eller ej. Investeringskommittéerna träffas ungefär var sjätte vecka. Efter ett positivt investeringsbeslut kan det genomföras en djupare Due Diligence. Även här kan investeringsprocessen avbrytas, om det skulle uppkomma skäl för det.

 

Avtal

Inför en investering tecknas ett investeringsavtal och ett aktieägaravtal. I avtalen ryms de villkor som investerare och övriga ägare kommer överens om. I vissa fall används även ett Term Sheet, d.v.s. ett intentionsavtal, där de överenskomna huvudvillkoren i en investering listas, innan vi genomför en analys och Due Diligence.

 

Utveckling av bolaget

Almi Invest går in som aktiva ägare, genom styrelserepresentation eller adjungerande i styrlesen, i syfte att ge bästa möjliga värdetillväxt i ditt bolag. Efter i snitt ca 5-7 år så gör vi en exit ur bolaget tillsammans med övriga ägare vid t ex ett uppköp eller notering, eller t ex säljer vårt innehav till en av bolaget godkänd investerare.  

 

Exit

Målet med vår investering är att vi en dag kunna sälja våra aktier med avkastning. Hur vi tar oss till en framgångsrik exit kommer vi överens om i aktieägaravtalet och i en gemensam ägaragenda tillsammans med övriga ägare. Exit kan ske genom försäljning till en finansiell aktör, industriell aktör eller genom en börsintroduktion.

 

Återinvestering

När vi genomför en exit återinvesterar vi kapitalet i nya och befintliga bolag.

 

Vill du ha Almi Invest som investerare, pitcha in din Startup här