Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Investeringsprocess – så här går det till

Investeringsprocessen kan se olika ut beroende på vem eller vilka som investerar. Vi på Almi Invest har ett strukturerat förhållningssätt till vår investeringsprocess som kan delas upp i sju olika steg. Investeringsprocessen innefattar allt från hur vi utvärderar olika investeringsmöjligheter till hur vi fattar beslut om att investera, och hur vi sedan arbetar aktivt för att tillföra värde till bolaget för att kunna realisera dess potential och slutligen göra exit.  

Dealflow

Sammantaget  får Almi Invest mellan 800-1000 bolag som önskar investering varje år, men det är bara ca 5-7 % av de som önskar som får en investering. Med andra ord är det bara en liten andel som går vidare från det första steget i investeringsprocessen. Är ditt pitch deck så övertygande det kan bli? Lämna inget åt slumpen.

 

Analys / Due Diligence

Inför ett investeringsbeslut gör vi en första bedömning av om ditt bolag skulle kunna vara intressant att investera i och befinner sig i rätt skede. En del bolag bedömer våra Investment Managers vara riktigt intressanta och genomför en djupare analys av flera aspekter såsom vision och värdeerbjudande, problem, lösning, affärsmodell, team, kundbehov, tillväxtstrategi, finansiell plan, kapitalbehov och marknadspotential samt exitmöjligheter. Här träffar vi ofta entreprenörsteamen flera gånger samt gör tester på startup teamet. Många investeringspropåer gallras bort i detta skede av investeringsprocessen och en del propåer tar aktuell Investment Manager vidare till en investeringskommitté för beslut.

 

Investeringsbeslut

Ett investeringsbeslut fattas i två steg. Investment Manager drar sitt investeringsförslag i teamet. Om teamet ställer sig bakom investeringsförslaget lägger Investment Manager fram förslaget till investeringskommittén. Det är investeringskommittén som sedan ger mandat att slutföra en investering i bolaget eller ej. Investeringskommittéerna träffas ungefär var sjätte vecka. Efter ett positivt investeringsbeslut fortlöper investeringsprocessen och det kan genomföras en djupare Due Diligence. Även här kan investeringsprocessen avbrytas, om det skulle uppkomma skäl för det.

 

Avtal

Inför en investering tecknas ett investeringsavtal och ett aktieägaravtal. I avtalen ryms de villkor som investerare och övriga ägare kommer överens om. I vissa fall används även ett Term Sheet, d.v.s. ett intentionsavtal, där de överenskomna huvudvillkoren i en investering listas, innan investeringsprocessen går vidare och vi genomför en analys och Due Diligence.

 

Utveckling av bolaget

Almi Invest går in som aktiva ägare, genom styrelserepresentation eller adjungerande i styrelsen, i syfte att ge bästa möjliga värdetillväxt i ditt bolag. Efter i snitt ca 5-7 år så gör vi en exit ur bolaget tillsammans med övriga ägare vid t ex ett uppköp eller notering, eller t ex säljer vårt innehav till en av bolaget godkänd investerare. 

 

Exit

Målet med vår investering är att vi en dag ska kunna sälja våra aktier med avkastning. Hur vi tar oss till en framgångsrik exit kommer vi överens om i aktieägaravtalet och i en gemensam ägaragenda tillsammans med övriga ägare. Exit kan ske genom försäljning till en finansiell aktör, industriell aktör eller genom en börsintroduktion, och utgör det sista steget i vår investeringsprocess.  

 

Återinvestering

När vi genomför en exit återinvesterar vi kapitalet i nya och befintliga bolag. 

 

Har ni vad som krävs för att gå igenom Almi Invests hela investeringsprocess och säkra en investering från oss? Pitcha er Startup här