Jämställt i styrelserummen år 2053

Almis årliga undersökning av jämställdheten i svenska företag visar på en långsam ökning av jämställdheten i styrelserummen de senaste 10 åren. Den visar på att vi når jämställdhet i styrelserummen år 2053.

Andelen kvinnor som har en plats i någon styrelse har gått från år 2013 på 17 procent till 21 procent år 2023. Andelen kvinnliga vd:ar har gått från 10 till 14 procent under samma mätperiod. Ordförandeklubban svingas av en kvinna i 15 procent av de undersökta bolagen jämfört med 10 procent 2013.

År 2053 beräknas vi uppnå jämställda styrelserum, det är en alldeles för lång tid. Detta är tionde året i rad vi genomför den här styrelsekartläggning och den visar att vi rör oss mot mer jämställda styrelserum, men det finns mycket mer att göra. Vi ska inte behöva vänta i trettio år på jämställdhet, säger Britta Burreau, vd Almi.

Siffrorna visar på en mycket långsam ökning av andelen kvinnor både på vd-posterna och i styrelserummen, men det finns ljuspunkter.

Forskning visar att lönsamhet och omsättningsökning är signifikant högre i företag som har jämställda styrelser, men att bryta igenom gamla föreställningar tar tid. Sveriges konkurrenskraft bygger på att vi tar tillvara alla människors kompetens och kreativitet, avslutar Burreau. 

Almi framhåller också i sin studie vikten av att ha ett aktivt styrelsearbete. Endast 53 procent av de undersökta företagen har två ordinarie ledamöter eller fler i styrelsen. När mätningarna startade år 2013 var det 52 procent.

"En aktiv och jämställd styrelse har betydelse för jämställdheten på operativ nivå"

"Det är en svag positiv trend vi kan se under de tio år vi tagit fram statistik. Den är alldeles för långsam om vi ser till de utmaningar som företagare ställs inför och den betydelse en styrelse kan ha för att öka kompetensen.

 

Vi ser också ett tydligt samband mellan att det finns en jämställd styrelse och att det är en kvinna som är vd i företaget. En aktiv och jämställd styrelse har betydelse för jämställdheten på operativ nivå."

 

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för studien.

Anna Lundmark Lundbergh

Kartläggningen i siffror från 2013 och 2023

 • 17 à 21 %
  Andel kvinnor av totala antalet platser
 • 10 à 14 %
  Andel bolag med kvinna som vd
 • 35 à 41 %
  Andel bolag med minst en kvinna
 • 10 à 15 %
  Andel bolag med kvinna som ordförande
 • 13 à 16 %
  Andel jämställda styrelser
 • 52 à 53 %
  Andel bolag med två eller fler ordinarie ledamöter

Fakta Styrelsekartläggningen 2023

Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

I Sverige fanns vid mättillfället:

 • 115 475 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
 • 61 754 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen. 

 

Data har inhämtats från UC i december månad 2022 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. I år är det tio år sedan Almi för första gången presenterade fakta kring könsfördelning i bolagsstyrelsers sammansättning och fördelningen av vd-poster i Sverige.

 

Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över en tioårsperiod.

 

Hela styrelsekartläggningen för 2023 finns här>> (pdf, 7.2 MB)

En cirkel med tomma, svarta stolar.

Fakta om rapporten
Könsfördelning i bolagsstyrelser: Del 2

Databasen som rapporten bygger på omfattar år 2016 till och med 2018 och sammanställdes av Statistiska Centralbyrån (SCB). Databasen omfattar alla aktiva svenska aktiebolag under tidsperioden.

För statistiska analyser användes programvaran IBM SPSS där analyser genomförts för en databas innehållande totalt 96 090 företag. 

Analyserna har gjorts på svenska aktiebolag med minst två ledamöter i styrelsen. Därtill tillämpas Almis kriterier för styrelsekartläggning, det vill säga att aktiebolag med minst fem anställda och/eller minst fem miljoner kronor i omsättning ingår i urvalet av företag ur datasetet.

Hela rapporten finns här