Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Ord, begrepp och förkortningar

Ordlista & lathund

Det är inte alltid lätt att hänga med i vad alla termer och förkortningar inom ekonomi och företagande betyder. Därför har vi med hjälp av PRV listat en rad ord, begrepp och förkortningar som du kommer stöta på när det kommer till immateriella tillgångar och rättigheter. 

Affärsstrategi

En affärsstrategi är en långsiktig plan för hur företaget ska nå verksamhetsmålen. I affärsstrategin behöver man definiera hur företaget ska bli lönsamt, vilken riktning man ska ha på verksamheten, tänkbara marknader nu och i framtiden, hur man kan skapa konkurrensfördelar och hävda sig gentemot sina konkurrenter. 

Copyright

Copyright är det engelska ordet för svenskans "upphovsrätt". Upphovsrätt, eller copyright, skyddar musik, film, litteratur och annat skapande, såsom skulpturer, möbler, lampor och byggnadskonst. 

Designskydd

Ett designskydd, även begreppen formskydd och mönsterskydd används, skyddar utseende och form, men inte en produkts funktion eller den bakomliggande idén.

Domännamn 

Domännamn är en adress på internet, exempelvis almi.se. Ett domännamn används för att skapa ett företags identitet på nätet. 

EPO

Europeiska patentorganisationen (EPO) är en samarbetsorganisation mellan flertalet av de europeiska staterna. Den bildades genom en internationell konvention i München 1973.

EUIPO

EUIPO (European Union Intellectual Property Office) är EU:s myndighet för varumärkes- och designskydd.  

Franchising

Franchise är en avancerad form av licensgivning. Franchise handlar normalt om hela koncept som detaljerat regleras i avtal. 

Företagshemlighet

Företagshemligheter är information som företaget håller hemlig. För att räknas som en företagshemlighet måste informationen avse affärs- eller driftförhållanden som, om den avslöjades, skulle innebära skada för företaget.

Goodwill

Goodwill syftar till värdet på ett företag utöver dess faktiska tillgångar. Goodwill handlar om varumärkets rykte på marknaden. När ett företag har ett gott rykte, hög status och många nöjda kunder kan det innebära att det värderas högre än summan av de faktiska tillgångarna. Det leder till, att vid en försäljning av ett företag är priset ofta högre än företagets bokförda värde. Skillnaden mellan det bokförda värdet och försäljningspriset är goodwill-värdet. Det köpande företaget bokför mellanskillnaden som goodwill i sin balansräkning.

Immaterialrättsstrategi

En immaterialrättsstrategi – som också kan kallas IPR-strategi – är en strategi för att hantera företagets immaterialrättsportfölj. Immaterialrättsstrategin används ibland synonymt med, och ses ibland som en del av, en övergripande strategi för att hantera företagets immateriella tillgångar, även kallat IP-strategi. Immaterialrätt omfattar de immateriella rättigheterna patent, varumärkesskydd, designskydd och upphovsrätt. En immaterialrättsstrategi hjälper företagaren att ta hand dessa immateriella tillgångar på ett professionellt sätt, för största möjliga affärsnytta. 

Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter är uppdelade i fyra kategorier; upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt. 

Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar är företagets tillgångar som inte går att ta på – vilket inte betyder att de är mindre värdefulla än de fysiska. Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna.

Innovation

Ordet innovation kommer av latinets innovare, vilket betyder "att förnya" eller "åstadkomma något nytt".

Detta menar Almi med innovation

Intellectual assets (IA) & Intellectual property (IP)

Engelska uttryck som ibland används istället för de svenska. Intellectual assets = immateriella tillgångar, Intellectual property = immateriella egendomar. 

 

Skillnaden mellan tillgång och egendom är dock hårfin, men man kan säga att en egendom är något man faktiskt äger, t.ex. ett avtal, medan en tillgång kan vara en egenskap, t.ex. know how. 

Intellectual property rights (IPR)

Intellectual property rights motsvarar ungefär immateriella rättigheter på svenska.

Intellektuellt kapital

Ett företags intellektuella kapital syns inte i balansräkningen, men är en viktig värdemätare för om företaget ska bli framgångsrikt eller inte. Däremot är det svårt att räkna ut värdet av ett intellektuellt kapital i faktiska kronor. Intellektuellt kapital brukar delas upp i humankapital och strukturkapital.

Licens

Ordet licens kommer från latinets lice'ntia som betyder tillåtelse. Att inneha en licens betyder alltså att man har tillåtelse till något.

Mönsterskydd

Mönsterskydd är den rättsliga termen för det man ofta brukar kalla designskydd, det vill säga ett skydd för nyskapande design.

Patent 

Patent är ett skydd för en ny, teknisk lösning på ett problem. Ett patent ger ensamrätt till att kommersiellt utnyttja en uppfinning.

Patentbyrå

En patentbyrå hjälper företag och enskilda i frågor gällande patent och även andra immaterialrättsliga frågor, som varumärkes-, design- och upphovsrättsfrågor.

Patentombud

Ett patentombud företräder en enskild eller ett företag vid patenträttsliga frågor, till exempel vid patentansökan. Ett patentombud arbetar vanligtvis på en patentbyrå.

Piratkopiering

Piratkopiering innebär olovlig kopiering av immaterialrättsligt skyddat material. Till exempel olovlig kopiering av upphovsrättsskyddad musik och film.

Royalty 

Royalty är den ersättning en innehavare av immateriella rättigheter får, när rättigheterna licensieras ut. Författare, kompositörer, uppfinnare, konstnärer, fotografer är exempel på yrkesgrupper som kan ha inkomster från royalty.

Tillgångar 

I affärssammanhang innebär tillgångar ett företags sammanlagda förmögenhet. Tillgångar kan bestå av egendom, likvida medel (pengar), fodringar samt immateriella tillgångar.

Upphovsrätt

Upphovsrätt, eller copyright på engelska, skyddar musik, film, litteratur och annat skapande, såsom skulpturer, möbler, lampor och byggnadskonst. Även källkoden till ett datorprogram skyddas av upphovsrätten.

Varumärke

Ett varumärke är ett kännetecken för ett företag, en produkt eller tjänst. Det kan bestå av exempelvis ord, figurer, bokstäver, siffror, personnamn, slogans, ljud eller kombinationer av dessa. 

WIPO

FN-organet WIPO (World Intellectual Property Organisation) arbetar med immaterialrätt som ett medel för att stimulera innovation och kreativitet.

Jag vill bli kontaktad av en rådgivare

Har du ett registrerat bolag?

Kostnadsfritt seminarium

Vi anordnar tillsammans med PRV seminarier om immateriella tillgångar. 

 

Läs mer om dessa samt se när det anordnas ett där du bor. 

Introduktion till immaterialrätt 

I PRV-skolan Online får du en introduktion till immaterialrätt. Här kan du också fördjupa dina kunskaper inom olika områden av immaterialrätten.


Om PRV
Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt. PRV arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.