Frågor och svar

Vi hjälper dig att hitta svaren

Lån

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får kring våra lån och låneansökan.

Kan alla ansöka om lån från Almi?

Våra lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. 

För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta.
Våra lån kan även beviljas till företag som drivs av utländsk medborgare som är skriven i Sverige och som:

 • har uppehållstillstånd eller
 • är EU/EES-medborgare och har uppehållsrätt eller
  • är nordisk medborgare

Vi ger inte lån till privatpersoner eller ideella föreningar.

Måste företaget vara startat innan ansökan skickas in?

Företaget behöver inte vara registrerat vid ansökningstillfället, men det måste vara registrerat innan utbetalning av beviljat lån kan genomföras. 

Kan privatpersoner låna av Almi?

Nej, Almi lånar inte ut till privatpersoner. Almi lånar enbart ut till företag med upp till 250 anställda. Företaget behöver inte vara registrerat vid ansökningstillfället, men det måste vara registrerat innan utbetalning av beviljat lån kan genomföras. 

Varför måste jag ha ett behovssamtal, jag vill ju bara ta ett lån hos er?

Ibland är det lätt att tro att lån är lösningen på allt. Men företagande handlar om så mycket mer. Det vet vi då vi träffar 1000-tals företagare över hela landet varje år. Därför är det viktigt för oss att fånga upp dina unika behov och är anledningen till att vi vill träffa dig - fysiskt eller digitalt - även vid en låneansökan.

Vilka underlag krävs vid en låneansökan?

Förbered följande innan du påbörjar ansökan: 

 • Om ditt företag har ett bokslut bifogar du: 
  - senaste bokslutet - även om det inte är reviderat 
  - aktuella delårssiffror
  - om ditt bokslut är äldre än fyra månader, både resultat- och balansräkning 
 • Om ditt företag inte har ett bokslut bifogar du: 
  - budget 
  - eventuellt aktuella delårssiffror om det finns. 

När du bifogar delårssiffror bifogar du även en jämförelse samma period föregående år (resultat- och balansräkning). Det ger oss en bild av hur ditt företag eventuellt har förändrats och påskyndar handläggningen av din låneansökan. 

Du kan läsa mer om vad du behöver tänka på när du ansöker om lån här.

Almi har flera olika lån som skulle kunna vara något för mig, måste jag skicka in en ansökan till alla?

Nej, du behöver bara skicka in en ansökan. Tillsammans med en rådgivare från Almi kommer ni gå igenom ditt företags behov. Utifrån det individuella behovet kan flera olika låneprodukter bli aktuella. 

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Din ansökan behandlas av ditt regionala Almi-bolag. Handläggningstiden är vanligtvis cirka 3-4 veckor om ansökan är komplett från början. 

Hur fungerar Almis kreditbedömning?

Utgångspunkten är din återbetalningsförmåga. Efter en genomgång av ditt företags nuläge och situation måste det finnas en sannolikhet att lånet återbetalas. Vi tar ansvar för vår kreditgivning, lånet ska matcha både ditt behov och din återbetalningsförmåga.

Kan jag ansöka om lån om jag saknar BankID?

För att kunna fylla i en låneansökan i våra e-tjänster krävs bankID, mobilt bankID eller e-legitimation från Telia. 

Vad händer om jag får avslag på min ansökan?

Har du fått avslag på din ansökan innebär det att Almi inte kan bevilja dig lån. Det betyder att du inte kan ansöka om en annan lånetyp hos Almi och bli beviljad den istället.

Almi arbetar för en ansvarsfull och sund kreditgivning. Det innebär att vi i vår rådgivning tar ansvar för att säkerställa att krediten matchar ditt behov och återbetalningsförmåga.

Almis beslut om avslag kan inte överklagas. 

Vad har ni för ränta på era lån?

Almi är ett statligt bolag utan egna vinstintressen med fokus på de små och medelstora företagen. Våra lån är marknadskompletterande. Det betyder att vi inte konkurrerar med bankerna eller andra privata aktörer, utan ofta handlar det om ett samarbete mellan oss, dig och din bank.

Almis ränta sätts utifrån risken i affären vilket innebär att våra räntor normalt ligger cirka 2–3% över bankernas räntor då Almi i sin marknadskompetterande roll i normalfallet hjälper till med den delen av krediten som banken inte är villig att bevilja. 

Varför är er ränta högre än bankernas?

Almis lån fungerar ofta som ett topplån vilket innebär att vi tar en högre risk och därmed ligger räntan över genomsnittlig bankränta. I många fall kan ett lån från Almi vara avgörande för att även banken ska ge ett lån.

Vem kan ansöka om Grönt lån?

Grönt lån riktar sig till små och medelstora företag i Sverige och är en finansieringsprodukt som möjliggör den gröna och hållbara omvandlingen av den europeiska ekonomin. Grönt lån förutsätter att din gröna satsning driver mot ett eller flera av de sex miljömålsättningarna i EU:s taxonomi.

Varför är det högre krav för ett grönt lån?

Grönt lån har InvestEU-garanti via Europeiska Investeringsfonden där varje finansiering måste uppfylla ett eller flera hållbarhetskriterier uppställda av Europeiska Kommissionen. Dessa hållbarhetskriterier är länkade till de sex målsättningarna i EU:s taxonomi.
 
Kopplingen till taxonomin är viktig då taxonomin är ett verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar. Den hjälper oss att säkerställa att satsningen relaterar till EU:s ramverk och att Almi använder sig av befintliga och relevanta riktlinjer i arbetet med att definiera vad som är grönt.
 
Vill du veta vad taxonomin är, varför den finns och vad det innebär - klicka här

Vad är statsstöd?

Statsstöd är när stat, kommun eller landsting stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. Dessa omfattas av EU:s regler för statligt stöd. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids.

Det kan till exempel handla om bidrag, lån med förmånliga villkor, borgensåtaganden, garantier, hyresnedsättningar eller reducerade offentliga avgifter och skatter.

Läs mer om stadsstöd på regeringens webbplats

Jag har en innovativ idé, hur ansöker jag om verifieringsmedel?

Har du en innovativ idé så är det en god idé att ta kontakt med oss på Almi. Tillsammans med en av våra kunniga rådgivare kommer du gå igenom din innovativa affärsidé och då får rådgivaren en uppfattning om din affärsidé är relevant för Verifieringsmedel. Om så är fallet kommer rådgivaren att vägleda dig i framtagandet av de underlag som behövs.

Beloppets storlek varierar beroende på vilket län du verkar i.

Läs mer om Almis Verifieringsmedel här.

Jag vill köpa ett företag, hur kan Almi hjälpa mig?

Läs gärna vår guide ”Företagsköp” där du hittar tips och råd som kan vara dig till hjälp. Våra lån kompletterar ofta banklån, men för mindre kapitalbehov upp till 250 000 kronor kan vi låna ut hela summan. För större kapitalbehov än 250 000 kr krävs medfinansiering, till exempel eget kapital, lån från bank eller en privat finansiär.

Exakt hur mycket medfinansiering som krävs beror på risken och avgörs av rådgivaren som kommer att handlägga din ansökan.  

Går det att låna för att lösa andra lån?

Nej, refinansiering ingår inte i Almis uppdrag. Våra lån ska gå till framåtriktade satsningar. 

Kan jag låna till aktiekapitalet vid start av AB?

Nej, aktiekapitalet är din egen insats som ägare. Behöver du låna till aktiekapitalet kan du ta ett privatlån. Almi lånar enbart ut till företag. 

Hur lång är återbetalningstiden?

Almis lån läggs vanligtvis upp med en löptid om 3-5 år beroende på vad som finansieras. 

Vad innebär personlig borgen?

Personlig borgen är en säkerhet som Almi tar när sökanden är ett aktiebolag (AB).

Det innebär att ägaren eller annan intressent till ett AB tecknar ett borgensåtagande för del av lånebeloppet.

Om företaget hamnar på obestånd och inte kan betala tillbaka lånet kan Almi kräva borgensmannen på det avtalade borgensbeloppet.

Vilka säkerheter kräver Almi?

Vilka säkerheter som krävs varierar beroende på låneprodukt. På mikrolånet tas en begränsad personlig borgen på 10 procent. På vårt företagslån/exportlån tas en företagsinteckning i kombination med en begränsad personlig borgen. 

Har ni mallar för affärsplan och budget?

Vi har mallar för affärsplan och budget. Det är inget krav på att använda våra mallar, det går lika bra med egna eller andra mallar. 

Hur mycket av det totala kapitalbehovet kan Almi låna ut?

Almis lån kompletterar ofta banklån. För mindre kapitalbehov upp till 250 000 kr kan Almi i vissa fall låna ut hela summan. För större kapitalbehov krävs medfinansiering till exempel eget kapital, lån från bank eller en privat finansiär. 

Exakt hur mycket medfinansiering som krävs beror på risken. I genomsnitt ligger vår finansieringsandel på ca en tredjedel av det totala kapitalbehovet. 

Måste jag använda Almis budgetmall?

Det är inget krav på att använda våra mallar, det går lika bra med egna eller andra mallar. 

Vill du använda vår budgetmall hittar du den här. 

Har ni budgetmallar som fungerar i Google Sheets?

Nej, vi har tyvärr inte några budgetmallar som är kompatibla med Google Sheets. 

Hur infogar man fler år i budgetmallarna?

Det går inte att på ett enkelt sätt infoga fler kolumner/fler år på grund av att mallarna innehåller formler och funktioner. Du kan lägga in utgående balans som ingående balans i en ny tom mall och bearbeta de ingående posterna i den nya mallen. 

Ladda ner vår budgetmall här.

Kan jag göra ändringar i budgetmallarna?

Mallarna har olåsta skrivceller och låsta celler som döljer formler och funktioner. De låsta cellerna kan inte ändras. Men du kan göra vissa ändringar i olåsta celler som att infoga en kommentar och ändra namn på vissa rubriker. 

Varför går det inte att skriva i vissa celler i budgetmallarna?

Mallarna har låsta celler som döljer formler och funktioner. Det är inte meningen att du ska skriva i de låsta cellerna, du kan enbart skriva i olåsta celler. 

Hur åtgärdar jag värdefel/referensfel i budgetmallarna?

Det enklaste är att ta fram en ny, tom mall. Kopiera budgeterade siffror i din ursprungsmall och klistra in i den nya mallen. När detta är klart har du antagligen inte längre något referensfel. I vissa fall kan det vara säkrare att använda klistra in som värde i nya mallen. Välj kopiera/klistra in/klistra in special/klistra in som värde. I inklistringsmenyn finns en genväg, ikonen märkt med 123. 

Varför är vissa fält i budgetmallarna trasiga?

Fel i formlerna kan uppkomma när man klipper ut en inmatingscell och klistrar in den i en annan inmatningscell. Det är samma sak om man flyttar en cell till en annan med drag och släpp. 

Hur hittar jag företagets SNI-kod?

SNI står för Svensk Näringsgrensindelning och beskriver den verksamhet du bedriver. När du registrerade ditt företag angav du en SNI-kod, du hittar din SNI-kod om du söker på ditt företag på allabolag.se 

SNI-koden består av 5 siffor och du hittar den under "Verksamhet och status" efter att du har sökt fram ditt företag. Du kan bara ange en SNI-kod i ansökan/kundkännedom, har företaget flera registrerade SNI-koder anger du den som bäst beskriver företagets huvudsakliga verksamhet. 

Har du ännu inte startat ditt företag kan du läsa mer om SNI-koder på Statistiska Centralbyrån