Grönt lån från Almi

- när du ska göra en grön investering

Grönt lån från Almi ska möjliggöra grön omställning i små och medelstora företag. Lånet kan användas för gröna investeringar som bidrar till EU:s miljömål.

Syftet med lånet är att stimulera gröna satsningar som är miljömässigt hållbara och som bidrar till ett eller flera av de sex målsättningarna i EU:s taxonomi. För att investeringen ska klassas som hållbar ska den överensstämma med något av de hållbarhetskriterier som är beslutade av Europeiska kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden.

Grönt lån är en del av Almis tjänster kring hållbarhet där du kan få finansiering till din gröna investering och på så vis rusta dig för framtiden.

Till vad kan man använda Grönt lån?

Grönt lån kan användas för att finansiera gröna investeringar som driver mot ett eller flera av de sex miljömålsättningarna i EU:s taxonomi.

Almis gröna lån har fokus på begränsning av klimatförändringar och klimatanpassningar som ligger i linje med EU:s "den gröna given", som är EU:s tillväxtstrategi och ramverk för åtgärder för att nå målet att EU ska vara klimatneutralt till 2050.

Taxonomi – här är snabbguiden för dig som vill ha koll

Det kan till exempel handla om företaget behöver:

  • byta ut företagets vitvaror till mer energisnåla
  • byta ut företagets fönster till några med bättre isolering
  • byta ut företagets uppvärmning till jordvärmepump
  • ersätta befintlig teknik, utrustning eller maskiner till mer energisnåla
  • byta ut företagets belysning mot mer energisnål

Förmånligare villkor

Tack vare en garanti från Europeiska Investeringsfonden kan vi erbjuda Grönt lån till förmånligare villkor än Almis övriga lån. Det innebär bland annat: 

  • längre löptid
  • amorteringsfrihet
  • lägre ränta

Lånet kan ges med upp till tio års löptid. Av dessa tio år kan upp till två år initialt vara amorteringsfria.

Almis finansieringsandel anpassas efter företagets totala lånebehov med hänsyn till annan medfinansiering. Medfinansiering kan vara lån från ägarna, privatpersoner, bank eller andra externa aktörer.

Till låneansökan

Vanliga frågor om Almis gröna lån

Vem kan ansöka om Grönt lån?

Grönt lån riktar sig till små och medelstora företag i Sverige och är en finansieringsprodukt som möjliggör den gröna och hållbara omvandlingen av den europeiska ekonomin. Grönt lån förutsätter att din gröna satsning driver mot ett eller flera av de sex miljömålsättningarna i EU:s taxonomi.

Varför är det högre krav för ett grönt lån?

Grönt lån har InvestEU-garanti via Europeiska Investeringsfonden där varje finansiering måste uppfylla ett eller flera hållbarhetskriterier uppställda av Europeiska Kommissionen. Dessa hållbarhetskriterier är länkade till de sex målsättningarna i EU:s taxonomi.
 
Kopplingen till taxonomin är viktig då taxonomin är ett verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar. Den hjälper oss att säkerställa att satsningen relaterar till EU:s ramverk och att Almi använder sig av befintliga och relevanta riktlinjer i arbetet med att definiera vad som är grönt.
 
Vill du veta vad taxonomin är, varför den finns och vad det innebär - klicka här

Vad är en hållbarhetsdialog?

I en hållbarhetsdialog får du grundläggande kunskap om hållbarhetsområdet generellt men även kopplat till din affär och vilka utvecklingsområden som är relevanta för dig. Tillsammans med en rådgivare har ni en dialog där ni tittar specifikt på din verksamhet.

Du får också stöd i att prioritera vad nästa steg är. På så vis står du bättre rustad för framtiden och kan vara säkrare på att du lägger tid och/eller pengar på rätt saker.

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Vad kostar en hållbarhetsdialog?

En hållbarhetsdialog är kostnadsfri. 

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Du hittar fler frågor och svar här

Mål inom Taxonomin kopplade till Grönt lån

Taxonomin har sex mål, för grönt lån är det framför allt mål ett och två du behöver uppfylla. Här kan du läsa mer om respektive mål och även få exempel på vilka satsningar du kan göra och tips på hur du kan mäta dina insatser för att nå målet.

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Boka ett första möte med oss redan idag. Det är helt kostnadsfritt och du binder dig inte till något, men du får en möjlig väg till en hållbar tillväxt.

Jag är intresserad av
Har du ett registrerat bolag?
Gäller det en innovativ affärsidé?

Finansieras av Europeiska Unionen 

EIF-avtal ska bidra till finansiering som ökar investeringar, innovation och jobbskapande. Den 16 december 2022 undertecknade Almi två garantitäckningsavtal inom InvestEU-fonden med Europeiska Investeringsfonden (EIF). InvestEU-fonden vänder sig till alla 27 medlemsländer i EU och löper till och med 2027. Fondens avsikt är att bidra till finansiering för att öka investeringar, innovation och jobbskapande i Europa