Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
11 november 2022

Företagen i Gävleborg och Dalarna får svårare att låna

Nio av tio bankchefer bedömer att konjunkturen kommer att försvagas. Dessutom kan det bli svårare för företag att få banklån. Det visar Almis Låneindikator. Samtidigt förväntar sig Almi att öka sin utlåning och ser att intresset för en viss typ av lån ökar. 

Ökad pessimism hos bankerna 

Undersökningen visar att bankcheferna är mer pessimistiska nu än under pandemin. Den största skillnaden är att det är fler som tror att konjunkturnedgången blir betydlig.

 

– Vi delar den bilden. Samtidigt går industrin bra på många håll. Det gäller även exportföretagen, som gynnas av en svag krona. Företag som påverkas av konsumenternas minskade köpkraft drabbas mest, men även energiintensiva företag. Näringslivets regionala sammansättning och lokala elprisskillnader kan gynna vissa regioner, säger Anna Rosengren, vd på Almi GävleDala.

Bankernas utlåning kan minska 


Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.

 

– Under pandemin har våra rådgivare fått hjälpa många företag att hitta sätt att stärka sin ekonomi på, genom lån och affärsutveckling. De företag som har klarat sig bättre är de som tidigt har tagit hjälp med att få en överblick över sin ekonomi. De har ofta kunnat både sänka kostnader och hitta nya intäktsmöjligheter. Det kan också vara smart att se över sin resursanvändning och då kan vi vara ett stöd och bollplank för företagaren, säger Anna Rosengren.

Almis utlåning förväntas att öka

Det finns en förväntan hos Almi i Gävleborg och Dalarna om att den egna utlåningen kommer att öka.


– En av våra uppgifter är att dela risk med banker och komplettera deras utlåning så att livskraftiga företag kan klara sig, på så vis kan vi underlätta för företagen i konjunkturnedgångar. Dessutom ser vi ett ökat intresse för lån till hållbarhetssatsningar, där vårt gröna lån blir alltmer populärt, säger Anna Rosengren.

 
Ökat intresse för hållbarhetssatsningar

 
Almis gröna lån har blivit alltmer efterfrågat i Gävleborg och Dalarna. Inte bara på grund av högre energipriser, utan många ser en möjlighet i att bli mer attraktiva som arbetsgivare – en viktig konkurrensfaktor när det råder kompetens- och arbetskraftsbrist. Ökad medvetenhet om sociala hållbarhetsfaktorer har också bidragit till ett stärkt intresse för frågorna.

 

– Företag som ser hållbarhet som ett affärsintresse blir också mer finansiellt hållbara och framtidssäkrade, säger Anna Rosengren.

 

Sammanfattande fakta om resultatet i Låneindikatorn  

  • Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.
  • Nio av tio bankchefer tror på en försvagad konjunktur det närmaste året.  
  • Hälften av dessa tror på en betydlig försvagning under det närmaste året, medan den andra hälften tror att konjunkturen försvagas något.   
  • Tidigare kvartal och under mars 2020 trodde cirka 70 procent på en försämrad konjunktur och enbart fyra procent trodde på en betydlig nedgång under det närmaste året.  

Fakta om Almis utlåning  

  • Almis utlåning ökar i många delar av landet eftersom Almi kompletterar bankers utlåning och delar risk med dem.  
  • Almis regionala vd:ar ser ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor bland företag.  
  • Det gröna lånet för hållbarhetssatsningar har blivit en allt större del av Almis totala utlåning.  
  • Högre energipriser bidrar till det ökade intresset, men också att företag ser andra vinster, som att de blir mer attraktiva som arbetsgivare och hittar nya affärsmöjligheter.     
Anna Rosengren, vd Almi GävleDala