Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

UN Global Compact och Agenda 2030

Hållbart företagande är en viktig del i vårt långsiktiga värdeskapande. I vår kartläggning mot internationella riktlinjer och mål blir det tydligt att de största riskerna för oss återfinns i våra kunders och portföljbolags värdekedjor. Därav är det viktigt att vi belyser dessa risker tillsammans med kunden.

Almi stödjer FN Global Compacts tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Principerna är vägledande för vårt hållbarhetsarbete och barns rättigheter är särskilt viktigt att värna. Kränkningar av barns rättigheter är en potentiell hållbarhetsrisk i våra kunders och portföljbolags leverantörsled.

 

Vi har även kartlagt hur målen i Agenda 2030 är kopplade till verksamheten vi bedriver och där vi kan bidra till att målen uppnås. Verksamheten har kopplingar till flera av målen och nedan sammanfattas de mest väsentliga kopplingarna.

Väsentliga kopplingar till FNs globala mål; läs mer i hållbarhetsredovisningen sid 25
Bild från Almis Års- och hållbarhetsredovisning, sidan 25.