Uppförandekod för leverantörer

Almi har en tydlig hållning när det gäller affärsintegritet och vi verkar för att följa de riktlinjer som bland annat finns definierade i UN Globals Compacts 10 principer. Vi ser allvarligt på alla former av korruption och bedrägeri och vill att affärsrelationer ska bygga på ärlighet och öppenhet.

Ett baskrav är att alla Almis leverantörer bedriver en sund verksamhet och följer de lagar och regler som finns på området. Utöver att säkerställa skäliga arbetsvillkor för de anställda och att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete, vill vi att alla Almis leverantörer beaktar och arbetar för att minska sin egen negativa miljöpåverkan.

Almi är ett offentligt ägt bolag som är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen. Almi har ett samhällsuppdrag där målet bland annat är att bidra till fler hållbara företag samt jämställt företagande. Med det kommer ett ansvar att inte enbart se till företagens ekonomiska hållbarhet över tid, utan tillväxten ska också vara miljömässigt och socialt hållbar. Det är så Almi bidrar positivt till att utveckla det svenska näringslivet.

För att säkerställa att Almi uppfyller ambitionen att bidra till hållbar tillväxt, både i arbetet med kundföretagen samt i samarbetet med leverantörer, har denna Uppförandekod tagits fram för Almis samarbetspartners/leverantörer (nedan ”leverantörer”). Uppförandekoden är en del av Almi-koncernens (nedan Almi) ledningssystem.

Almi stödjer FN Global Compacts tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Principerna är vägledande för Almis hållbarhetsarbete och barns rättigheter är särskilt viktigt att värna. Kränkningar av barns rättigheter är en potentiell hållbarhetsrisk i Almis kund- och portföljföretags samt samarbetspartners leverantörsled.

Almis leverantörer ska agera i enlighet med Uppförandekoden genom att göra sitt yttersta för att uppnå kraven och sprida koden i den egna organisationen samt aktivt arbeta för att den efterlevs hos anlitade underleverantörer.

Varför en Uppförandekod

Almi har en unik möjlighet att vara med och bidra till utvecklingen av det regionala näringslivet. Det innebär ett ansvar att ha professionella relationer med kunder och andra intressenter och att säkerställa integritet. En hög etisk standard ska genomsyra verksamheten och potentiella intressekonflikter ska undvikas som kan skada kunder, andra intressenter eller Almi som helhet. Denna kod syftar till att tydliggöra vilket beteende som Almi ser som lämpligt i affärsetiskt hänseende i relation till sina leverantörer.

Lagar och regler

Leverantören ska följa gällande lagar och regler samt inneha nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar för sin verksamhet. Vidare ska leverantören ha fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter.

Etik

Leverantörens agerande ska alltid präglas av trovärdighet, öppenhet och ärlighet. Verksamheten ska bedrivas enligt god affärssed, främja fri konkurrens och hålla en hög etisk standard. Ingen form av korruption, mutor, penningtvätt eller otillåten konkurrensbegränsning är tillåten.

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Almi omfattas av lagstiftningen för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Almi lägger stor vikt vid att motverka förekomsten av detta i sina kundrelationer och i relation till sina leverantörer. Ingen form av verksamhet hos leverantören som strider mot lagen för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism är tillåten.

Diskriminering och förtryck

Diskriminering på grund av kön eller könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet eller trosuppfattning får inte förekomma. Leverantören ska se till att trakasserier, mobbning, hot, förtryck eller annan kränkande behandling inte förekommer.

Jämställdhet

Leverantören ska säkerställa att bolaget har en framtagen jämställdhetsplan i de fall man är minst 25 anställda. Almi uppmuntrar dock att leverantören alltid beaktar jämställdhetsfrågor i syfte att förbättra verksamheten, bolagets produkter och tjänster samt motverka diskriminering i form av omotiverade skillnader mellan könen.

Intressekonflikter och jäv

En leverantör får inte för egen räkning utnyttja väsentlig information om ett företags verksamhet som den får vetskap om genom sitt uppdrag för Almi.

Gåvor och representation

Leverantören får inte ta emot (eller ge) betalning, gåvor eller andra former av ersättning som kan påverka affärs- eller myndighetsbeslut. I affärsrelationer med Almi ska återhållsamhet gälla vid all slags representation.

Sekretess och tystnadsplikt

För den leverantör som kommer i kontakt med kunduppgifter i sitt Almi-uppdrag gäller tystnadsplikt. Kunduppgifter som på ett felaktigt sätt röjs eller nyttjas riskeras att sanktioneras med böter eller fängelse upp till ett år enligt en särskild sekretessbestämmelselag (1994:77) som gäller för Almis medarbetare och andra uppdragstagare.

Arbetsvillkor

Leverantören ska säkerställa att de anställda har skäliga arbetsvillkor. Det innebär bland annat att alla anställda hos leverantören ska ha skriftliga anställningsavtal översatta till ett språk de förstår samt rätt till lagstadgad ledighet inklusive sjuk- och föräldraledighet. Veckoarbetstiden, inklusive övertid, får inte överstiga de lagliga gränserna. Löneavdrag som disciplinär åtgärd är inte tillåtet. Lön ska utbetalas regelbundet, direkt till anställda, på utsatt tid och till fullo. De som arbetar för leverantören under anställningslika förhållanden ska behandlas i enlighet med dessa principer. Har särskilda arbetsrättsliga villkor ställts i en upphandling, ansvarar leverantören för att följa dessa villkor som satts för det uppdrag leverantören ska utföra.

Arbetsmiljö och säkerhet

Leverantören ansvarar för att egna arbeten är planerade och utformade så att arbetsmiljön blir säker att vistas i. Leverantören ska arbeta systematiskt och förebyggande för att ständigt förbättra arbetsmiljö och hälsa. Olycksfall och arbetsskador ska förebyggas och incidenter skall alltid rapporteras.

Alla som arbetar för leverantörens räkning ska regelbundet utbildas i säker arbetsmiljö och relevant information ska finnas lättillgänglig på ett språk som alla verksamma förstår.

Miljö

Leverantören ska uppfylla följande krav utifrån det som är relevant för dess verksamhet:

  • Sätta mål, följa upp och kontinuerligt förbättra miljöprestandan i verksamheten.
  • Sträva efter cirkulära materialval, dvs återbrukat eller material baserat på återvunnen eller förnybar råvara och som är återvinningsbart.
  • Tillämpa avfallstrappan i följande ordning; minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera.
  • Eliminera eller minimera användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier.
  • Arbeta för att minska utsläpp till luft, mark och vatten.
  • Effektivisera sin energi- och resursanvändning och välja förnybara energikällor.

Efterlevnad av koden

Leverantören ger sitt medgivande till att det kan utföras kontroller för att säkerställa att Uppförandekoden efterlevs. Sådana kontroller kan även genomföras av en oberoende tredje part.

I det fall en anställd, partner, leverantör eller underleverantör misstänker att det förekommer överträdelser av lagar eller denna Uppförandekod, skall det finnas en utpekad person hos leverantören, till vilken detta kan anmälas. Helst med möjlighet att vara anonym.

Det finns även möjlighet att rapportera om misstänkta oegentligheter och andra allvarliga överträdelser gjorda av ledande befattningshavare i Almi-koncernen genom anonym rapportering via Almis länk för visselblåsning. Den länken finns på Almis hemsida.

Om leverantören avviker från villkoren i Uppförandekoden, och om förbättringar inte sker inom överenskommen tid, kan det affärsmässiga samarbetet avslutas.